IBPB3/423-89/08/NG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB3/423-89/08/NG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 1 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku naliczonego VAT przy zakupie towarów i usług na potrzeby reprezentacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku naliczonego VAT przy zakupie towarów i usług na potrzeby reprezentacji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka dokonuje nabycia towarów i usług przeznaczonych na potrzeby reprezentacji (np. usługi gastronomiczne, artykuły żywnościowe, w tym alkohol) i nie dokonuje odliczenia kwot podatku naliczonego VAT przy zakupie ww. towarów i usług, z uwagi na brak prawa do odliczenia wynikający z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podatek naliczony VAT przy zakupie towarów i usług na potrzeby reprezentacji (w tym alkoholu), który nie obniża podatku należnego VAT - stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodów, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) tiret drugi ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka uważa, iż począwszy od 1 stycznia 2007 r. nie uważa się za podatkowe koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Stosownie natomiast do art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

A zatem nabycie towarów i usług (w tym alkoholu) na potrzeby reprezentacji skutkuje - w świetle cytowanych przepisów - brakiem prawa do odliczenia kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących powyższe transakcje. Tym samym opisany stan faktyczny spełnia hipotezę normy z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) tiret drugi ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym jeżeli podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty różnicy podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, to w tej części podatek ten jest kosztem uzyskania przychodów.

Konkludując: jeśli Bank nie ma - na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług - prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług przeznaczonych na cele reprezentacji (w tym alkoholu), to tym samym wypełnia hipotezę normy z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) tiret drugi z konsekwencją zastosowania się przez Bank do dyspozycji tej normy - czyli zaliczenia VAT naliczonego do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl