Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB3/423-841/08/CzP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 26 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z przyszłą decyzją określającą Spółce nadpłatę w podatku od nieruchomości - powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu wypłaconej nadpłaty w podatku od nieruchomości za poprzednie lata podatkowe 2004-2006 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2008 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z przyszłą decyzją określającą Spółce nadpłatę w podatku od nieruchomości - powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu wypłaconej nadpłaty w podatku od nieruchomości za poprzednie lata podatkowe 2004-2006.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystywała w latach 2004-2006 drogi wewnętrzne. Drogi te Spółka traktowała jako budowle podlegające opodatkowaniu i tym samym opłacała należny podatek od nieruchomości. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Spółka składała właściwemu organowi podatkowemu deklaracje podatku od nieruchomości za dany rok podatkowy. Podatek wynikający z deklaracji obejmował również drogi wewnętrzne i uiszczany był przez Spółkę co miesiąc na rachunek organu podatkowego. Podatek od nieruchomości wynikający z deklaracji podatkowych za dany rok podatkowy Spółka zaliczała do kosztów uzyskania przychodów dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych. Uwzględnianie przez Spółkę dróg wewnętrznych w rozliczeniach z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2004-2006 odpowiadało stanowiskom prezentowanych przez gminne organy podatkowe.

W wyniku przeprowadzonej przez Spółkę analizy prawidłowości i zasadności opodatkowania nieruchomości znajdujących się w posiadaniu Spółki oraz ujednoliceniu przez sądy administracyjne stanowiska w kwestii wyłączenia spod opodatkowania podatkiem od nieruchomości dróg wewnętrznych (np. wyrok NSA z dnia 03. czerwca 2008 r., sygn. akt II FSK 996/07), Spółka rozważa możliwość złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przyszły zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2004-2006 ujęty w kosztach uzyskania przychodów w poprzednich latach podatkowych spowoduje powstanie przychodu na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych bez konieczności korekty kosztów uzyskania przychodów za lata podatkowe 2004-2006.

Zdaniem Spółki zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata podatkowe 2004-2006 otrzymany przez Spółkę w 2008 r. będzie oznaczał konieczność rozpoznania przychodu w momencie uzyskania nadpłaty. W rezultacie Spółka nie będzie zobligowana do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów za lata podatkowe 2004-2006. Poniżej Spółka przedstawia szczegółowe argumenty prawne przemawiające za prawidłowością swojego stanowiska.

Zgodnie z wykładnią przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), a także utrwalonym poglądem doktryny i orzecznictwa, jako wydatki poniesione "w celu osiągnięcia przychodów" powinny być kwalifikowane wszelkie wydatki, dzięki poniesieniu których, zgodnie z zasadami racjonalności ekonomicznej, podatnik może oczekiwać uzyskania przychodów. Przy czym użyty przez ustawodawcę zwrot "w celu osiągnięcia przychodów" oznacza, iż nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą podlega odliczeniu do podstawy opodatkowania, lecz tylko ten wydatek, który pozostaje bezpośrednio w takim związku przyczynowo-skutkowym, że jego poniesienie ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów albo zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

Bez wątpienia poniesione przez Spółkę wydatki związane z podatkiem od nieruchomości dotyczącym dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Spółki były związane z całokształtem prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, co potwierdzają liczne interpretacje organów podatkowych. Przykładowo można wskazać stanowisko wyrażone w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2008 r., sygn. ILPB3/423-195/08-2/MM, w którym wskazano, iż "Podatek od nieruchomości bez wątpienia stanowi koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ww. ustawy, albowiem podatnik jest zobowiązany na podstawie odrębnych przepisów do ponoszenia takiego wydatku. Obowiązek zapłaty podatku z ww. tytułu wynika z faktu posiadania nieruchomości. Tak ukształtowany obowiązek podatkowy prowadzi do wniosku, że ponoszenie przez podatnika wydatku o charakterze publicznoprawnym od posiadanej przez niego nieruchomości związany z działalnością gospodarczą ma wpływ na możliwość osiągnięcia przychodu, chociaż nie wiąże się z konkretnym przychodem. Wydatek ten należy zaliczyć więc do kosztów uzyskania przychodów jako koszt ogólny działalności gospodarczej. Jego ponoszenie jest niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania podatnika." Zdaniem Spółki zasadne więc było - w świetle regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - zaliczenie zapłaconego przez Spółkę podatku od nieruchomości w latach 2004-2006 do kosztów uzyskania przychodów.

Odnosząc zatem stan faktyczny do analizy powyższych przepisów, jednoznacznie należy stwierdzić, iż zwrócony Spółce podatek od nieruchomości uprzednio zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, będzie wiązał się z koniecznością rozpoznania przychodu na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W rezultacie Spółka powinna rozpoznać przychód z tego tytułu w momencie jego faktycznego otrzymania. Jednocześnie, w związku z rozpoznaniem przychodu, na Spółce nie będzie ciążył obowiązek dokonania korekty rocznych deklaracji podatkowych (CIT-8) za lata podatkowe 2004-2006. Wynika to z faktu, iż jednoczesne wykazanie przychodu w 2008 r. oraz skorygowanie deklaracji podatkowych za lata 2004-2006 prowadziłoby w sensie ekonomicznym do podwójnego opodatkowania tego samego źródła dochodu.

Analogicznie wypowiedziały się organy podatkowe, przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w piśmie z dnia 21 kwietnia 2008 r. sygn. ITPB3/423-35/08/MK, w której stwierdził, iż "Jeśli w wyniku decyzji właściwego organu podatkowego stwierdzona zostanie nadpłata w podatku od nieruchomości za lata 2003-2007, poniesione przez Spółkę wydatki, odpowiadające kwocie określonej nadpłaty podatku, będą stanowiły w myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychód Spółki w momencie faktycznego otrzymania przez nią zwrotu nadpłaconego podatku, natomiast otrzymane odsetki w związku ze zwrotem nadpłaty z tytułu uiszczonego podatku od nieruchomości nie będą stanowić przychodu. Wnioskodawca zaś nie ma obowiązku dokonywania korekty stosownych deklaracji (rocznych zeznań podatkowych za lata 2003 2007), na podstawie przepisów art. 81 i art. 81b wymienionej na wstępie ustawy - Ordynacja podatkowa. Na marginesie sprawy należy nadmienić, że ww. przepisy zawarte w rozdziale X - Działu III Ordynacji podatkowej dotyczą uprawnień podatnika, a nie obowiązku do złożenia korekty."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl