Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 13 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB3/423-786/08/AM
Przewalutowanie pożyczek a CIT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 9 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia czy dokonanie przewalutowania pożyczek z euro na polskie złote wg kursu niższego niż kurs, po jakim przedmiotowe zobowiązanie zostało przeliczone na polskie złote w księgach Spółki w dacie zaciągnięcia tego zobowiązania spowoduje powstanie w którymkolwiek momencie dodatnich różnic kursowych stanowiących przychód podatkowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2008 r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia czy dokonanie przewalutowania pożyczek z euro na polskie złote wg kursu niższego niż kurs, po jakim przedmiotowe zobowiązanie zostało przeliczone na polskie złote w księgach Spółki w dacie zaciągnięcia tego zobowiązania spowoduje powstanie w którymkolwiek momencie dodatnich różnic kursowych stanowiących przychód podatkowy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka w 2005 i 2006 r. zawarła umowy pożyczek w walucie obcej (euro) na potrzeby działalności gospodarczej. Kwota pożyczek została spółce przekazana. W związku z niepewną sytuacją na rynkach walutowych, w szczególności dynamiką zmian kursów walutowych, Spółka rozważa przewalutowanie pożyczek z euro na polskie złote. Przewalutowanie pożyczek polegać będzie na zmianie waluty obcej, w której zostały wyrażone pożyczki, na polskie złote w ramach istniejących umów pożyczek co oznacza, że nie dojdzie do spłaty dotychczasowego zobowiązania walutowego (przewalutowanie nastąpi w drodze zmiany wybranego parametru tj. waluty w dalszym ciągu istniejących umów pożyczek). Kurs, po jakim nastąpi przeliczenie zobowiązania z tytułu pożyczek, będzie wynikiem ustaleń z pożyczkodawcą i będzie najprawdopodobniej niższy od kursu obowiązującego w dniu, w którym Spółka zaciągnęła zobowiązanie z tytułu pożyczek. Spółka spłaci pożyczki w złotówkach.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

Czy dokonanie przewalutowania pożyczek z euro na polskie złote wg kursu niższego niż kurs, po jakim przedmiotowe zobowiązanie zostało przeliczone na polskie złote w księgach Spółki w dacie zaciągnięcia tego zobowiązania spowoduje powstanie w którymkolwiek momencie dodatnich różnic kursowych stanowiących przychód na gruncie u.p.d.o.p... (pytanie 1)

W ocenie Spółki, przewalutowanie pożyczki z euro na polskie złote nie skutkuje powstaniem różnic kursowych. Zmiana waluty pożyczki jest neutralna z punktu widzenia przepisów u.p.d.o.p. zarówno w momencie przewalutowania pożyczki jak i późniejszej spłaty.

Przewalutowanie pożyczki jest operacją gospodarczą, której celem jest zamiana waluty pożyczki na inną w trakcie okresu pożyczki. W wyniku tej operacji:

*

na nowo obliczana jest wartość kapitału postawionego pożyczkobiorcy do jego dyspozycji - aktualizowana jest zatem wartość udostępnionych w ramach pożyczki środków w oparciu o określony kurs wymiany waluty obcej,

*

zmienia się wysokość kapitału do spłaty (w polskich złotych) - wysokość tego kapitału może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu (w zależności od kursu waluty przyjętego do przewalutowania pożyczki).

Operacja przewalutowania pożyczki nie wiąże się z faktyczną spłatą zobowiązania z tytułu pożyczki. Ekonomiczny zysk dla pożyczkobiorcy dotyczy stabilności w spłacie pożyczki (brak różnic kursowych w przypadku spłaty pożyczki w polskich złotych).Na gruncie przepisów u.p.d.o.p., otrzymanie pożyczki nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami podatkowymi. Kwota pożyczki nie stanowi przychodu dla pożyczkobiorcy. Przychodem/kosztem uzyskania przychodów są jedynie skapitalizowane odsetki od pożyczki. Skoro wartość pożyczki pierwotnie uzyskanej w ramach umowy pożyczki nie wiąże się z konsekwencjami na gruncie u.p.d.o.p, to również nie może wywoływać takich konsekwencji operacja "uaktualnienia" wartości pożyczki (kapitału głównego).

Zgodnie z art. 15a ust. 1 u.p.d.o.p. różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w art. 15 ust. 2 i ust. 3 u.p.d.o.p.

Zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 5 u.p.d.o.p. dodatnie różnice kursowe powstaną jeżeli wartość pożyczki w walucie obcej w dniu jej otrzymania jest wyższa od wartości tej pożyczki w dniu jej spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. W świetle powyższego artykułu oraz art. 15a ust. 7 u.p.d.o.p. do powstania różnic kursowych konieczne jest, by wystąpiła przesłanka spłaty w walucie obcej rozumianej jako uregulowanie zobowiązania z tytułu pożyczki w jakiejkolwiek formie, tj. gotówkowo (poprzez spłatę pożyczki) lub bezgotówkowo (poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności).

Czynność przewalutowania stanowi operację polegającą na przeliczeniu kwoty kapitału pożyczki w jednej walucie według przyjętego przez strony kursu, na zobowiązanie w innej walucie, przy jednoczesnym dalszym istnieniu tego zobowiązania (wyrażonego jedynie w innej walucie) pomiędzy tymi samymi stronami. W wyniku przewalutowania pożyczki nie dochodzi zatem do uregulowania zobowiązania tj. np. spłaty pożyczki. W konsekwencji, przewalutowanie pożyczki w walucie obcej na polskie złote nie spowoduje powstania przychodu podatkowego dla Spółki w momencie przewalutowania, ponieważ czynność ta nie wiąże się z powstaniem różnic kursowych.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki planowana transakcja przewalutowania nie wywoła skutków na gruncie przepisów u.p.d.o.p.

Spółka informuje, iż przedstawione przez nią powyżej stanowisko jest zgodne z jednolicie prezentowanym stanowiskiem przez Ministra Finansów (np. Interpretacja Ministra Finansów z 10 lipca 2008 r. Nr IPPB3/423-683/08-2/MK, Interpretacja Ministra Finansów z 23 czerwca 2008 r. Nr IP-PB3-423-622/08-4/ER, Interpretacja Ministra Finansów z 26 maja 2008 r. Nr IP-PB3-423-360/08-4/ER, Interpretacja Ministra Finansów z 10 kwietnia 2008 r. Nr IP-PB3-423-172/08-2/ER, Interpretacja Ministra Finansów z 12 grudnia 2007 r. Nr IBPB 3/423-137/07/BG/KAN-827/09/07). Podobne stanowisko wyrażają także sądy administracyjne (np. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 24 lipca 2008 r. sygn. Akt I SA/Sz 74/08).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy miedzy wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

Z treści tego przepisu wynika, że różnice kursowe, mające wpływ na podstawę opodatkowania mogą powstać w dacie spłaty pożyczki, która została zaciągnięta i jest spłacana w walucie obcej. Co więcej, dla ich zaistnienia konieczny jest faktyczny transfer środków.

W przypadkach dotyczących przewalutowania pożyczek (kredytów), nie dochodzi do uregulowania zobowiązań. Po przewalutowaniu pożyczki pożyczkobiorca nadal jest obowiązany ją spłacić, a pożyczkodawca nadal może się domagać zwrotu tej pożyczki. Tak więc dokonanie przewalutowania pożyczki nie ma wpływu na wygaśnięcie zobowiązania wynikającego z jej zaciągnięcia.

Fakt, że w wyniku przewalutowania kwoty głównej pożyczki z waluty obcej na PLN ulega zmianie wyrażona w księgach rachunkowych kwota pożyczki do spłaty w PLN, tzn. powstają rachunkowe różnice kursowe, nie ma wpływu na rozliczenie podatkowe w momencie przewalutowania jak i w przyszłości.

W związku z powyższym, przewalutowanie pożyczek jest neutralne pod względem podatkowym, tj. nie wywołuje skutków ani po stronie kosztów uzyskania przychodów ani po stronie przychodów.

W świetle powyższego należy stwierdzić że stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania 1 jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl