Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB3/423-776/08/JS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP- 8 września 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z eksploatacji i utrzymania nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2008 r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z eksploatacji i utrzymania nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia zarządza nieruchomościami stanowiącymi budynki i garaże. Na te drugie składają się zespoły garaży wolnostojących o spółdzielczym własnościowym prawie do nich. Kalkulacja opłat opiera się na zasadzie: koszty równają się przychodom, co w końcowym rozliczeniu nie zawsze jest możliwe do osiągnięcia, z zasady jednak na prawach spółdzielczych Spółdzielnia nie zarabia. Jednocześnie właściciele biorąc udział w planowaniu remontów wyrażają zgodę na kumulację, gromadzenie środków z opłat przez okres dłuższy niż okres rozliczeniowy, na remonty wymagające wyższych nakładów. W przypadkach zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych różnice miedzy kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości zwiększa przychody tej nieruchomości w roku następnym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nadwyżka przychodów nad kosztami uzyskania w powyższych sytacjach podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem wnioskodawcy, cząstkowy dochód podlega zwolnieniu. Nie jest to bowiem dochód z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Jeżeli zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) oraz wyjaśnieniami zasobu mieszkaniowego określonego w piśmie Ministerstwa Finansów DD6-8213-438/WK/6/339/39 z dnia 22 grudnia 2006 r. zwalnia się od tego podatku nadwyżki uzyskane na garaże przynależne to takiemu samemu zwolnieniu zgodnie z zasadą równości wobec prawa podlegają nadwyżki z garaży wolnostojących o spółdzielczych prawach - rozliczone w identyczny sposób.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm. - w dalszej części - określanej jako "u.p.d.o.p.") wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak wynika z treści wyżej powołanego przepisu, aby dochód podmiotów, o których mowa w tym przepisie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

1.

dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

2.

dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Z powołanego przepisu wynika więc, że istotny dla zwolnienia z podatku jest nie tylko cel, na jaki ma być przeznaczony dochód (to jest cel związany z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych), ale również źródło pochodzenia tego dochodu. Dochody mogą być zwolnione z podatku dochodowego jeśli pochodzą wyłącznie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

A zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie dochód osiągnięty z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkalnymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany. Przez "zasoby mieszkaniowe", o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p., należy rozumieć nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. Do zasobów tych należą zatem, oprócz lokali mieszkalnych, także tego rodzaju pomieszczenia jak np. garaże, strychy, sutereny. Warunkiem jednak jest aby lokale mieszkalne i pozostałe pomieszczenia w tym także garaże były użytkowane przez mieszkańców spółdzielni. Tylko wówczas będą zaliczane do zasobów mieszkaniowych spółdzielni. W konsekwencji uzyskane z tego tytułu przychody i ponoszone koszty jako pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi będą rzutować na wysokość dochodu z tej gospodarki. Jeżeli więc uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi dochód zostanie przeznaczony na utrzymanie zasobów mieszkaniowych to może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że stanowisko reprezentowane przez Spółdzielnię w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z eksploatacji i utrzymania nieruchomości i garaży jest prawidłowe pod warunkiem, że budynki o jakich mowa we wniosku są budynkami mieszkalnymi, a garaże są wynajmowane mieszkańcom tej Spółdzielni.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl