Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 13 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB3/423-740/08/PP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 1 września 2008 r.), uzupełnionym w dniu 3 listopada 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wpłat dokonywanych przez właścicieli lokali użytkowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2008 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego m.in. dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wpłat dokonywanych przez właścicieli lokali użytkowych. Wniosek ten nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z dnia 22 października 2008 r. wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek został uzupełniony w dniu 3 listopada 2008 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada lokale użytkowe własnościowe w budynkach mieszkalnych do których spółdzielcze prawo do lokali posiadają osoby prawne i osoby fizyczne. Nie są to lokale wynajmowane przez Spółdzielnię na wolnym rynku osobom nie posiadającym do nich tytułu własnościowego prawa spółdzielczego do lokalu użytkowego. Lokale te wnoszą zaliczki na eksploatację części wspólnych nieruchomości, mienia ogólnego, funduszu remontowego w takich samych wysokościach jak pozostałe lokale mieszkalne w danej nieruchomości.

Spółdzielnia nie osiąga żadnego dochodu z tego tytułu, gdyż na czynsz składają się jedynie ww. zaliczki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy należy odprowadzać podatek dochodowy od osób prawnych od własnościowych lokali spółdzielczych użytkowych z których Spółdzielnia nie osiąga dochodu do opodatkowania.

Zdaniem Spółdzielni w związku z faktem, że Spółdzielnia nie osiąga żadnego dochodu z opłat wnoszonych z tytułu opłaty za użytkowanie lokali wymienionych w zapytaniu, tzn. opłaty te pokrywają w całości koszty utrzymania ww. lokali, a nadto użytkownicy lokali posiadają do nich spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Brak jest podstaw do odprowadzania z tego tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, pomimo, że opłaty eksploatacyjne dotyczą lokali użytkowych. Należy też zauważyć, że zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.) członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali są zobowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją, utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Tak więc po stronie Spółdzielni brak jest nadwyżki przekraczającej koszty eksploatacji lokali (dochodu).

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Na zasadzie art. 7 ust. 2 dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Przez użyty w powyższym przepisie zwrot "bez względu na rodzaj źródeł przychodów" należy rozumieć wszelkie przychody, w wyniku których następuje przyrost majątku podatnika. A zatem nie ustala się dochodu na źródłach przychodu lecz z całości prowadzonej działalności gospodarczej. Wobec tego stanowisko podatnika, iż w związku z tym, że przychody osiągane od właścicieli lokali użytkowych są równe kosztom uzyskania przychodów, wobec tego nie powstaje dochód do opodatkowania, jest nieprawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl