Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB3/423-702/08/JS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP- 19 sierpnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2008 r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Podstawowym rodzajem działalności Spółki jest sprzedaż motocykli, pojazdów samochodowych oraz części i akcesoriów. W dniu 24 lipca 2008 r. w wyniku wcześniejszego udziału w przetargu, Spółka zawarła umowę z instytucją zamawiającą o dostarczenie pojazdów czterokołowych (tzw. quadów) marki Arctic Cat 500. Zgodnie z par. 3 ust. 1 kontraktu, planowana wartość zamówienia wynosi 3 155 820 zł brutto. Dostarczane na podstawie przedmiotowej umowy pojazdy zostaną wcześniej nabyte przez Spółkę od jej kontrahenta unijnego. Instytucja zamawiająca będzie finansować zakup pojazdów z bezzwrotnie uzyskanych środków od Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód uzyskany przez Spółkę z realizacji przedmiotowej umowy będzie zwolniony z podatku.

Zdaniem wnioskodawcy dochód jaki uzyska w wyniku realizacji kontraktu będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na mocy art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Kontrakt wykonywany na zlecenie instytucji zamawiającej zostanie sfinansowany ze środków przyznanych jako bezzwrotna pomoc dla Polski przez Norweski Mechanizm Finansowy czyli przez Międzynarodową Instytucję Finansową. Na podobnych zasadach przejęta w dniu 5 listopada 2007 r. przez Spółkę poprzez inkorporację Spółka A, zrealizowała przed kilkoma laty kontrakt z instytucją zamawiającą na dostawę motocykli terenowych. Tak jak obecnie kontrakt był finansowany ze środków pochodzących z zagranicznego programu, wówczas Phare Cop99. Zgodnie z uzyskaną interpretacją wydaną przez właściwy Urząd Skarbowy dochód uzyskany wtedy z tytułu realizacji przywołanej umowy podlegał zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku od osób prawnych. Spółka uważa, że obecne warunki realizacji kontraktu są analogiczne, nadal obowiązuje choć w nieco zmienionej formie, przywołany przepis. Obecne okoliczności spełniają wszelkie warunki do zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.- określanej w dalszej części skrótem "ustawa o p.d.o.p."), wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Z przepisu tego wynika, że podatnik, aby mógł mieć prawo do tego zwolnienia przedmiotowego powinien jednocześnie spełniać dwa warunki. Po pierwsze - uzyskać środki od wskazanego w przepisie podmiotu zagranicznego, bezpośrednio, lub za pośrednictwem krajowego podmiotu lub podmiotów upoważnionych do ich rozdzielenia. Po drugie, środki te muszą mieć określony w tym przepisie charakter, tj. stanowić bezzwrotną pomoc zagraniczną.

Taki sposób sformułowania przepisu nie pozwala na stosowanie dalej idącej, niż określona w przepisie "zasady łańcuszka", rozszerzającej krąg objętych zwolnieniem podatników. Przeciwko niej przemawia przede wszystkim wykładnia językowa i historyczna oraz konieczność ścisłego interpretowania odstępstw od zasady powszechnego opodatkowania, którą stanowią zwolnienia podatkowe.

W świetle tego przepisu należy przyjąć, że zwolnienie obejmuje dochody tych podmiotów, którym została przyznana pomoc.

Ze stanu faktycznego zawartego we wniosku wynika, że to instytucja zamawiająca będzie finansować zakup pojazdów, z bezzwrotnie uzyskanych środków od międzynarodowej instytucji finansowej a zatem dochód uzyskany przez Spółkę z realizacji tej umowy (sprzedaży) nie będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego.

Wobec powyższego w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl