IBPB3/423-639/08/NG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 15 października 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB3/423-639/08/NG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 31 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia, czy otrzymana przez Spółkę dotacja korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia, czy otrzymana przez Spółkę dotacja korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca złożył w Wojewódzkim Urzędzie Pracy wniosek o dofinansowanie działań w ramach realizacji priorytetu VIII poddziałanie 8.1.1. projektu: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki" w perspektywie na lata 2007-2013. Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych.Projekt będzie realizowany w okresie 1 września 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie adaptacyjności i konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez rozwijanie ich potencjału kadrowego celem szczegółowym jest:

* zdobycie przez pracowników Spółki uprawnień technicznych, niezbędnych do obsługi procesów technologiczno-produkcyjnych,

* złagodzenie negatywnych skutków restrukturyzacji i prywatyzacji Spółki w obszarze kapitału ludzkiego,

* poprawa stanu BHP,

* przygotowanie Spółki do samodzielnego wdrożenia SZ BIHP WG PN-N ISO 18001:2004/OHSAS 18001:2007.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymana dotacja korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy otrzymana dotacja w związku z realizacją poddziałań 8.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych przepisach. Zgodnie z art. 106 ust. 2 pkt 3a ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) dotacjami są wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub projektów realizowanych w ramach tych programów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na mocy art. 1 pkt 18 lit. a) tiret czwarte ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1589) dodany został art. 17 ust. 1 pkt 47, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., zgodnie z którym wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Znowelizowana ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), która weszła w życie w dniu 29 grudnia 2006 r. w art. 5 ust. 1 pkt 2 określa, że środkami publicznymi są m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Zgodnie z art. 5 ust. 3 tej ustawy do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 zalicza się:

1.

środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych;

2.

środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa;

3.

środki:

a)

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji",

b)

Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,

c)

Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich,

3a) niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

a)

Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

b)

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

c)

Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego;

4.

inne środki.

Stosownie natomiast do treści art. 202 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4, mogą być wykorzystane na dotacje rozwojowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów będących beneficjentami tych środków, a także dla podmiotów, którym w ramach programu operacyjnego została powierzona na podstawie porozumienia lub umowy realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów. Ustęp 3 tego artykułu stanowi natomiast, iż dotacje rozwojowe mogą być przekazywane z budżetu państwa w formie zaliczki lub zwrotu wydatków poniesionych na realizację programu operacyjnego finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, lub projektu w ramach takiego programu. Jednocześnie, ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832), do ustawy o finansach publicznych dodany został art. 106 ust. 2 pkt 3a, w myśl którego dotacjami są, podlegające szczególnym zasadom rozliczania, wydatki budżetu państwa przeznaczone m.in. na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub projektów realizowanych w ramach tych programów, zwane dotacjami rozwojowymi.

Zmiana statusu środków unijnych i włączenie ich do budżetu państwa w ustawie o finansach publicznych powoduje, że programy operacyjne od 2007 r. są finansowane według zasad określonych w znowelizowanej ustawie o finansach publicznych (z zastrzeżeniem art. 20 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw). Środki pomocowe pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jak i współfinansujących środków krajowych przeznaczone na realizację tych programów operacyjnych będą wydatkami budżetu państwa.Należy również zwrócić uwagę na definicję beneficjenta zawartą w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.), zgodnie z którą beneficjentami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, realizujące projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu. Dotację rozwojową mogą zatem otrzymać beneficjenci, w tym osoby prawne, realizujące projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych w oparciu o decyzję lub umowę o dofinansowanie projektu.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, iż zmiany w ustawie o finansach publicznych skutkują zastosowaniem na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych art. 17 ust. 1 pkt 47 tej ustawy. Tym samym dochody otrzymane przez beneficjenta w formie dotacji rozwojowej z budżetu państwa będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie powołanego powyżej art. 17 ust. 1 pkt 47 ww. ustawy. Jednocześnie, wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z przychodów (dochodów) wolnych od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie wskazanych przepisów, nie będą - w myśl art. 16 ust. 1 pkt 58 cytowanej ustawy - uważane za koszty uzyskania przychodów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl