Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 13 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB3/423-629/08/NG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 30 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki w momencie ich zapłaty - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki w momencie ich zapłaty.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest firmą zajmującą się hurtowym obrotem paliwami płynnymi. Spółka planuje zaciągnięcie pożyczki od podmiotu zagranicznego. Strony przyszłej umowy pożyczki obecnie rozważają ustalenie momentu zapłaty odsetek. W tym zakresie trwania umowy okresowo (w okresach miesięcznych lub trzymiesięcznych) albo zapłata odsetek z dołu za cały okres finansowania (np. w 2010 r. za cały okres obejmujący lata 2008-2010) albo też zapłata odsetek z góry w 2008 r. za cały okres finansowania (np. obejmujący lata 2008-2010).

Chcąc uniknąć potencjalnych wątpliwości związanych z podatkowym traktowaniem kapitalizacji odsetek oraz kompensaty, strony planują dokonać rozliczenia odsetek za pomocą rzeczywistego transferu środków pieniężnych, a nie w formie kapitalizacji czy kompensaty wzajemnych wierzytelności (niezależnie od przyjętego rozwiązania w zakresie terminu spłaty odsetek spośród wariantów opisanych powyżej).

Przedmiotowa pożyczka zostanie zaciągnięta na bieżące potrzeby związane z działalnością gospodarczą Spółki. Pożyczka nie jest związana z żadnym projektem inwestycyjnym lub budową środka trwałego (odsetki od pożyczki nie są związane z żadnym konkretnym przychodem, stanowią koszt pośredni).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy i w którym momencie odsetki od opisanej w stanie faktycznym pożyczki będą stanowiły koszt uzyskania przychodów dla Spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy odsetki od pożyczki będą stanowiły koszt uzyskania przychodów z momentem ich zapłaty, niezależnie od przyjętego przez strony umowy rozwiązania w zakresie spłaty odsetek.

Odsetki od zaciągniętej pożyczki Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów podatkowych pod warunkiem, ze spełniają one podstawowy warunek zaliczenia danego wydatku do kosztów podatkowych, zawarty w przepisie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) dalej ustawa o p.d.o.p. Stosownie do treści tego przepisu kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Tak więc o kwalifikacji odsetek do kosztów podatkowych decydować będzie związek zaciągniętej pożyczki z potencjalnymi przychodami Spółki. W konsekwencji Spółka uważa, że ma możliwość zaliczenia odsetek do kosztów, ponieważ zaciągnięta pożyczka wykorzystywana będzie do finansowania jej bieżącej działalności.

Zgodnie z treścią przepisu art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek.

Powyższego przepisu wg Spółki wynika a contrario, że zapłacone odsetki od pożyczki zaciągniętej na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika, stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty (tak również przykładowo Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w interpretacji z dnia 6 grudnia 2006 r., sygnatura: 1471/DPD2/423-131/06/AB).

Zdaniem Spółki powyższy przepis jednoznacznie wskazuje, że zapłacone odsetki zgodnie z zasadą kasową stanowią koszt w dacie ich poniesienia (zaplaty). Stanowisko Spółki jest również zgodne z poglądami orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacjami przepisów prawa podatkowego wydawanych przez organy skarbowe w podobnych sprawach.

Tytułem przykładu Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 września 2006 r. (sygnatura: II FSK 1065/2005) kwestionując możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek płaconych z góry w formie kompensaty stwierdził, że odsetki zapłacone od pożyczek zaciągniętych przez podatnika mogą być kosztem uzyskania przychodów w momencie ich faktycznej zapłaty. Podobne stanowisko w sprawie dotyczącej skapitalizowanych odsetek zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 lipca 2006 r. (sygnatura: III SA/Wa 1405/06) stwierdzając, że odsetki od pożyczki są kosztem podatkowym dopiero w momencie faktycznej zapłaty.

Podobne wnioski wynikają z analizy komentarzy do ustawy o p.d.o.p. i stanowisk wyrażanych w doktrynie. W komentarzu "Podatek dochodowy od osób prawnych 2008" (system informacji prawnej Legali, wyd. CH Beck) J. Marciniuk wskazuje; kosztem podatkowym są natomiast u pożyczkobiorcy (kredytobiorcy) (...) odsetki zapłacone, które oczywiście stanowią przychód pożyczkodawcy (kredytodawcy).

Teza, zgodnie z którą odsetki stają się kosztem z chwilą zapłaty pojawia się również często w pismach Dyrektorów Izb Skarbowych wydających interpretacje w imieniu Ministra Finansów. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 19 maja 2008 r. (sygnatura: IP-PB3-423-315/08-2/ER) stwierdził, że w świetle przepisu art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy o p.d.o.p. odsetki (oczywiście pod warunkiem istnienia związku z przychodami) stanowią u pożyczkobiorcy koszty uzyskania przychodów w dacie ich zapłaty. Podobne stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 8 maja 2008 r. (sygnatura: IBPB3/423-103/08/NG/KAN-1328/02/08), który stwierdził, że zapłacone odsetki mogą stanowić koszt podatkowy w momencie dokonania zapłaty. Analogiczne podejście w zakresie podatkowego traktowania placonych odsetek według zasady kasowej (zaliczaniu do kosztow z chwilą zapłaty) zaprezentowała również Krajowa Informacja Podatkowa w rozmowie telefonicznej z 3 lipca 2008 r.

Mając na uwadze przedstawione powyżej poglądy orzecznictwa oraz interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane przez organy podatkowe w podobnych sprawach należy stwierdzić, że niezależnie od tego, które z opisanych w stanie faktycznym rozwiązań dotyczących momentu zapłaty odsetek zostanie przyjęte przez strony umowy pożyczki, Spółce będzie przysługiwać prawo zaliczenia odsetek do kosztów podatkowych w momencie ich zapłaty.

Konkludując, mając na uwadze treść zaprezentowanego uzasadnienia swoje stanowisko Spółka uznaje za prawidłowe. Spółka wnosi o potwierdzenie tej prawidłowości w interpretacji indywidualnej, o którą występuje niniejszym wnioskiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl