IBPB3/423-626/08/MO

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 20 października 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB3/423-626/08/MO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 29 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania otrzymanych płatności obszarowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania otrzymanych płatności obszarowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Celem statusowym jest organizowanie i wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć na rzecz utrzymania substancji i rozwoju regionu południowego, w szczególności w dziedzinach:

1.

ochrony środowiska

2.

ochrony zdrowia i pomocy społecznej

3.

działalności oświatowej

4.

działalności kulturalnej

5.

kultury fizycznej i sportu

Fundacja jest właścicielem działki gruntu o pow. 30ha. Fundacja na tym terenie prowadzi Hipiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Rekreacyjny (HORR). Część działki jest zabudowana (budynki, ujeżdzalnia, drogi wewnętrzne...) a pozostała część to grunty rolne (miejsce wypasu koni oraz tereny, z których Fundacja pozyskuje siano. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej - na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76) Fundacja złożyła wniosek o wpis do ewidencji producentów. W dniu 13 maja 2005 r. - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - wpisało Fundację do ewidencji producentów. Fundacja od 2005 r. co rocznie decyzją ARiMR otrzymuje płatności.

Po raz pierwszy otrzymała je za 2005 r. w następującej wysokości:

1.

jednolita płatność obszarowa w kwocie 6.198,75 złw tym: środki unijne - 6.198,75 zł środki krajowe - zero

2.

uzupełniająca płatność obszarowa w kwocie 7.778,74 złw tym: środki unijne 1.636,20 zł środki krajowe 6.142,54 zł

Powierzchnia co do której zostały naliczone płatności wynosi 27,55 ha.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od otrzymanych kwot płatności Fundacja jest obowiązana odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych, czy też w oparciu o przepisy art. 17 ust. 1 pkt 14a, pkt 23, pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kwoty te są wolne od podatku mimo, że Fundacja w swych dokumentach programowych (w statucie) nie ma żadnych zapisów o prowadzeniu działalności rolniczej.

Zdaniem Fundacji przywołane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 14a, pkt 23, pkt 36) uznają otrzymane kwoty jednolitych płatności obszarowych oraz uzupełniających płatności obszarowych - za wolne od podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Otrzymana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłata bezpośrednia, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), który stanowi, że przychodami (...), są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, będzie stanowiła przychód podatkowy. Jednocześnie dopłata ta, stosownie do postanowień art. 17 ust. 1 pkt 36 ww. ustawy będzie zwolniona z opodatkowania. Zgodnie bowiem z tym przepisem wolne od podatku są dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

W tym tanie faktycznym i prawnym stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2008 r. należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl