IBPB3/423-614/08/PP - Możliwość zwolnienia dochodu z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 października 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IBPB3/423-614/08/PP Możliwość zwolnienia dochodu z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 23 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

*

możliwości zaliczenia wydatków związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną do kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe,

*

zwolnienia z opodatkowania dochodu pochodzącego z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2008 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

*

możliwości zaliczenia wydatków związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną do kosztów uzyskania przychodów,

*

zwolnienia z opodatkowania dochodu pochodzącego z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy Prawo spółdzielcze oraz Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy - Prawo spółdzielcze, Spółdzielnia prowadzi działalność społeczną, oświatową i kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska. W ramach struktury organizacyjnej Spółdzielni funkcjonuje Klub Uroczysko - Wrzos (Klub) który prowadzi działalność społeczną, kulturalną i oświatową dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Klub prowadzi zajęcia świetlicowe, przeprowadza akcję Lato i Zima związane z zagospodarowaniem czasu dzieci i młodzieży szkolnej w okresie wakacji i ferii zimowych. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna prowadzona jest również poprzez organizowanie corocznych festynów, zawodów sportowych i imprez integracyjnych dla członków i ich rodzin.

Spółdzielnia w związku z powyższą działalnością ponosi szereg wydatków związanych m.in. z:

*

utrzymaniem pomieszczeń Klubu (media, podatki, artykuły biurowe itp.),

*

kosztami wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz zatrudnionych w Klubie pracowników,

*

pozostałymi kosztami funkcjonowania Klubu,

*

zakupem nagród konkursowych oraz artykułów spożywczych przeznaczonych dla uczestników imprez,

*

zakupem biletów wstępu do zwiedzania obiektów oraz na imprezy kulturalne i sportowe,

*

współorganizowaniem imprez kulturalno - sportowych prowadzonych przez szkoły i inne jednostki organizacyjne.

Zgodnie z przyjętymi zasadami w Spółdzielni koszty funkcjonowania Klubu oraz prowadzonej przez niego działalności pokrywane są z:

*

opłat wnoszonych przez najemców lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność społeczną, oświatową i kulturalną zgodnie z zapisami w umowach najmu,

*

przychodów własnej odpłatnej działalności Klubu tj. wynajem sali, odpłatnych zajęć np. gimnastycznych, plastyki itp.,

*

dobrowolne wpłaty podmiotów gospodarczych.

W pozostałej części źródłem finansowania jest nadwyżka bilansowa z działalności gospodarczej Spółdzielni zgodnie z zapisami statutu.

1.

Czy ponoszone koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

2.

Czy dochód z ww. działalności jest zwolniony z podatku na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Zdaniem Spółdzielni:

Ad. 1. Koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej są kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), gdyż związane są z działalnością Spółdzielni i są częścią jej zadań statutowych.

Ad. 2. Koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej wpływają na dochód zwolniony z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Ad. 1. Podstawę prawną kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów stanowi przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), zgodnie z którym, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 tej ustawy, stanowić mogą koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Spółdzielnia zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) prowadzi działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich rodzin. Realizacja tej działalności przejawia się poprzez prowadzenie Klubu, w którym organizowane są różnorodne imprezy i programy, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Działalność ta prowadzona jest również poprzez organizowanie corocznych festynów, zawodów sportowych i imprez integracyjnych dla członków Spółdzielni i ich rodzin. W związku z prowadzeniem przedmiotowej działalności ponoszone są m.in. koszty utrzymania budynku, wynagrodzeń dla pracowników, pozostałe koszty funkcjonowania Klubu, zakupu nagród konkursowych oraz artykułów spożywczych dla uczestników imprez, zakup biletów wstępu do zwiedzanych obiektów a także współorganizowania imprez kulturalno - sportowych prowadzonych przez szkoły i inne jednostki organizacyjne. Koszty pokrywane są z opłat wnoszonych przez najemców lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność społeczną, oświatową i kulturalną zgodnie z zapisami w umowach najmu, z przychodów z własnej odpłatnej działalności Klubu tj. wynajmu sali, odpłatnych zajęć np. gimnastycznych, plastyki itp. oraz z dobrowolnych wpłat podmiotów gospodarczych. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (...). Dochodem, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (...).Mając zatem na uwadze przedstawiony stan faktyczny, treść art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 1 § 2 ustawy - Prawo spółdzielcze należy uznać, iż pomiędzy poniesionymi przez Spółdzielnię wydatkami z tytułu działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej a przychodem zachodzi związek, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc poniesione wydatki stanowią koszt uzyskania przychodów, pod warunkiem, że nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Ad. 2. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Ponieważ wszelkie opłaty (czynsze) kalkulowane są w takiej wysokości, aby pokrywały zarówno utrzymanie lokali mieszkalnych, jak i pozostałych pomieszczeń przynależnych do nich oraz koszty ich zarządzania (administracji), należy więc stwierdzić, że na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składają się wpływy z opłat (czynszów) pobieranych od lokatorów, inne przychody związane z tymi zasobami oraz pokrywane z nich koszty.

W związku z tym opodatkowaniu podlegać będą:

1.

dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych,

2.

dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składają się wpływy z opłat pobieranych od lokatorów (czynszów) oraz inne przychody związane z tymi zasobami. Opłaty (czynsze) i inne przychody związane z zasobami mieszkaniowymi oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu art. 12 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy, wolny jest od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega natomiast dochód z działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany. Odnosząc się do gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przez "zasoby mieszkaniowe", o których mowa ww. przepisie ustawy podatkowej, należy rozumieć:

-

budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, jak w szczególności:

*

dźwigi osobowe i towarowe,

*

aparaty do wymiany ciepła,

*

kotłownie i hydrofornie wbudowane,

*

klatki schodowe,

*

strychy, piwnice, komórki,

*

garaże,

-

pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.:

*

budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej,

*

kotłownie i hydrofornie wolnostojące,

*

osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno - remontowe,

-

urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione jak:

*

zbiorniki - doły gnilne, szamba,

*

rurociągi i przewody sieci wodociągowe - kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej,

*

sieci elektroenergetyczne i telefoniczne,

*

budowle inżynieryjne (studnie itp.),

*

budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki,

*

inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia.

Zgodnie z tym przepisem, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie jedynie dochód osiągnięty z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkalnymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany. Opodatkowaniu podlegać będą, zatem dochody z działalności gospodarczej, która nie jest podstawową działalnością prowadzoną przez podatników. W związku z powyższym, działalność społeczna i oświatowo - kulturalna prowadzona przez Spółdzielnię powinna zostać uznana za działalność gospodarczą inną niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Wydatki ponoszone w związku z tą działalnością będą więc miały wpływ na dochody osiągane z innej działalności gospodarczej, a nie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dlatego też koszty prowadzonej działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej, jako niezwiązane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, nie będą miały wpływu na dochód zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

*

możliwości zaliczenia wydatków związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną do kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe,

*

zwolnienia z opodatkowania dochodu pochodzącego z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej - jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl