Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB3/423-606/08/PP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 17 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia prawidłowego kursu do przeliczania faktur korygujących wystawianych w walucie obcej-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2008 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia prawidłowego kursu do przeliczania faktur korygujących wystawianych w walucie obcej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychody w walutach obcych uzyskane ze sprzedaży wyrobów poza granice Polski przelicza na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Natomiast w przypadku wystawienia w późniejszym okresie faktur korygujących na skutek np. reklamacji klienta, pomyłek, ewentualnych bonusów, przelicza na złote według kursu zastosowanego w fakturze pierwotnej, tj. z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. W przypadku Spółki jest to dzień poprzedzający wydanie towaru, który jest tożsamy z datą wystawienia faktury pierwotnej.

Przykłady:

1.

W dniu 27 czerwca 2008 r. wystawiono fakturę korygującą. Powodem wystawienia korekty było udzielenie upustu cenowego w związku z wielkością zakupów dokonanych przez klienta unijnego w 2006 r. i przeliczona na złote według kursu z dnia uzyskania przychodu - wydania towaru (wystawienia faktury), tj. 20 listopada 2006 r. (zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2006 r.). Wobec powyższego faktura korygująca przeliczona została na złote również według kursu z dnia 20 listopada 2006 r., który zastosowano do przeliczenia faktury pierwotnej.

2.

W dniu 5 czerwca 2008 r. wystawiono fakturę korygującą. Powodem jej wystawienia było przyznanie upustu cenowego z uwagi na reklamacje (przekroczenie dolnej tolerancji grubości ścianki). Faktura pierwotna była wystawiona w dniu 28 maja 2008 r. i przeliczona na złote według kursu z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, tj. 27 maja 2008 r.. Ten sam kurs zastosowano do przeliczenia faktury korygującej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka stosuje prawidłowy kurs do przeliczania faktur korygujących (dotyczących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowych dostaw) wystawianych w walucie obcej.

Zdaniem Wnioskodawcy do przeliczania faktur korygujących wystawianych w walutach obcych zastosowano prawidłowy kurs, tj. kurs z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, który zastosowano do przeliczenia faktury pierwotnej wystawionej w dniu wydania towaru.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Stosownie zaś do treści art. 12 ust. 3 ww. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Jednocześnie w myśl art. 12 ust. 3a ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3 uważa się, z zastrzeżeniem 3c - 3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1.

wystawienia faktury albo

2.

uregulowania należności.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka wystawiła fakturę korygującą do faktury pierwotnej przeliczając jej wartość na złote po kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu udokumentowanego fakturą pierwotną.W świetle powyższego momentem powstania przychodu do rozliczania faktur korygujących będzie dzień wystawienia faktury pierwotnej i zastosowanie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu udokumentowanego fakturą pierwotną.

Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008 r.

W związku z powyższym tut. organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl