Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB3/423-601/08/CzP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 16 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, przeznaczonego na utrzymanie zasobów mieszkaniowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2008 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek Spółdzielni o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, przeznaczonego na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W związku z wygaśnięciem umowy najmu na lokal mieszkalny - śmierć najemcy, Spółdzielnia zbyła przedmiotowy, będący jej własnością, lokal w drodze przetargu za wynegocjowaną cenę i ustanowiła odrębną własność na rzecz osoby niebędącej członkiem Spółdzielni. Cała wartość z przeprowadzonej transakcji zasiliła odpowiedni fundusz Spółdzielni i została przeznaczona na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód uzyskany w wyniku transakcji opisanej jw. jest dochodem zwolnionym w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Spółdzielni zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych (...) uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tychże zasobów, z wyłączeniem dochodów z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.Szeroko rozumiane pojęcie gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmuje również zbycie tych zasobów, zatem dochód powstały na tym gruncie będzie podlegał zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem, iż zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl