IBPB3/423-512/08/MO

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 czerwca 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB3/423-512/08/MO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 3 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym w dniu 13 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia sposobu podziału limitu wydatków dających prawo do zwolnienia od podatku dochodowego w związku z podziałem zezwolenia strefowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia sposobu podziału limitu wydatków dających prawo do zwolnienia od podatku dochodowego w związku z podziałem zezwolenia strefowego. Pismem z dnia 4 czerwca 2008 r. został uzupełniony stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: SSE) na podstawie zezwoleń otrzymanych przed 2000 rokiem. Przedmiotowe zwolnienie Spółka otrzymała odpowiednio 25 czerwca 1998 r. oraz 26 października 1999 r. Spółka wypełniła wszystkie warunki określone w zezwoleniu. Zgodnie ze zezwoleniem Spółka poniosła nakłady na zakup środków trwałych, wydatki te na podstawie odrębnych przepisów określają podstawę do wyliczenia limitu pomocy publicznej której nie może przekroczyć pomoc publiczna. Aktualnie udziałowcy Spółki planują dokonać podziału na podstawie art. 528 § 1 pkt 4 ustawy - Kodeks Spółek Handlowych. Podział nastąpi więc przez przeniesienie części majątku Wnioskodawcy na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Wydzieleniu podlegać będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa nie sporządzająca samodzielnie bilansu. W planie podziału zostaną określone składniki majątkowe które pozostają w Spółce oraz składniki majątkowe które zostaną przekazane do nowej Spółki. W planie podziału zostaną również określone (podzielone) wydatki stanowiące podstawę do określenia zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu działalności prowadzonej na terenie SSE. Podział wydatków stanowiących podstawę do określenia limitu pomocy publicznej zostanie dokonany poprzez ich przypisanie do środków trwałych przechodzących do nowej Spółki oraz pozostających w Spółce. Czyli wydatki na nabycie środków trwałych kwalifikowane do wydatków inwestycyjnych ponoszonych na podstawie zezwoleń związane ze środkami trwałymi pozostającymi w Spółce przypisane będą w planie podziału Spółce natomiast wydatki inwestycyjne związane ze środkami trwałymi przechodzącymi do nowo zawiązanej Spółki zostaną przypisane w planie podziału nowo powstałej Spółce. Podział wydatków dających prawo do zwolnienia w podatku dochodowym wiązał się będzie z podziałem rzeczowych aktywów trwałych określonym w planie podziału. Podział kwoty dotychczas wykorzystywanego zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych (wykorzystanej pomocy publicznej) również zostanie określony w planie podziału. Z uwagi na fakt, iż do tej pory Spółka korzystała ze zwolnień w podatku dochodowym z tytułu działalności na terenie SSE jako jedna osoba prawna i nie jest możliwe skalkulowanie wstecz dochodu zwolnionego z podatku w podziale na część działalności pozostającą w Spółce oraz na część działalności wydzielonej do nowej Spółki wykorzystana pomoc publiczna zostanie podzielona w proporcji do wartości w cenie nabycia środków trwałych pozostających w Spółce oraz środków trwałych przechodzących do nowo zawiązanej Spółki.

W uzupełnieniu z dnia 4 czerwca 2008 r. Spółka sprecyzowała, iż posiada informacje o tym jakie przychody ze sprzedaży osiągnęły poszczególne części Spółki tj. posiada informację o tym jakie przychody osiągnęła działalność mająca pozostać w Spółce oraz działalność mająca być wydzielona do nowej Spółki. Spółka również posiada informacje o kosztach bezpośrednich dla poszczególnych działalności. W związku z powyższym możliwy byłby podział uzyskanych dochodów na działalność Spółki (po wydzieleniu) oraz działalności wydzielanej części bazując na wskaźniku przychodów poszczególnych działalności.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy sposób podziału limitu wydatków dających prawo do zwolnienia wg wartości środków trwałych przechodzących do nowo zawiązanej Spółki i pozostających w Spółce jest prawidłowy.

(pytanie we wniosku oznaczone nr 2)

Zdaniem wnioskodawcy limit zwolnienia zarówno wykorzystany jak i maksymalny będzie wynikał z planu podziału i określony będzie w sposób opisany na wstępie. Spółka uważa, iż powyższe wynika wprost z brzmienia Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ordynacji podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Spółkę kapitałową, zgodnie z art. 528 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), można podzielić na dwie lub więcej spółek kapitałowych. Jednym z możliwych sposobów dokonania podziału spółki jest podział przez wydzielenie, gdy dokonywane jest przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę albo na spółkę nowo zawiązaną (art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.). Spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem, wstępują z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału. Na spółkę nowo zawiązaną, w tym powstałą w związku z podziałem przez wydzielenie, przechodzą z dniem wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje, oraz ulgi pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 531 § 1-2 k.s.h.).

Podstawę do sukcesji praw i obowiązków podatkowych stanowią przepisy ustawy Ordynacji podatkowej, a w szczególności art. 93c, który stanowi, iż osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują z dniem podziału we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im w planie podziału składnikami majątku. Warunkiem jednak jest, by majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Należy zauważyć, iż następstwo prawne związane jest jedynie z tymi składnikami majątku, które zostały przydzielone osobom prawnym zgodnie z planem podziału. Podział nakładów inwestycyjnych dających prawo do zwolnienia podatkowego będzie się wiązał z podziałem składników majątku. Podział wydatków stanowiących podstawę do określania limitu pomocy publicznej zostanie dokonany poprzez ich przypisanie do składników majątku przechodzących do nowej spółki oraz pozostających w spółce dzielonej. Limit, zarówno wykorzystany jak i maksymalny, zwolnienia będzie więc wynikał z planu podziału.

Stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl