IBPB3/423-368/07/PP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB3/423-368/07/PP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie proporcjonalnego rozliczenia kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2007 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie proporcjonalnego rozliczenia kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe):

Spółdzielnia prowadzi działalność statutową. Statut Spółdzielni stanowi, że jej celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. W budynkach mieszkalnych spółdzielni znajdują się: lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, komórki, piwnice oraz inne części wspólne należne do budynku. Za użytkowanie lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi zajmowanymi na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu (prawo lokatorskie i własnościowe) oraz prawa odrębnej własności, spółdzielnia pobiera opłaty zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. wraz z późn. zm. Ponadto źródłem przychodów spółdzielni z budynków mieszkalnych są opłaty wnoszone z tytułu wynajmu pomieszczeń (lokali) na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wynajem innych części wspólnych budynku (ściany, dachy) na umieszczanie reklam, a także wynajem garaży, wsypów na cele bytowe. Od wynajmowanych lokali i pomieszczeń oraz dzierżawy ścian i dachów, spółdzielnia pobiera opłaty wynikające z umów najmu lub dzierżawy. Oprócz budynków mieszkalnych spółdzielnia posiada własne pawilony wolnostojące, które są wynajmowane osobom fizycznym i prawnym na prowadzenie działalności gospodarczej. Za wynajem tych lokali spółdzielnia pobiera opłaty wynikające z umów najmu. Następnym źródłem przychodów są opłaty wnoszone przez najemców garaży wolnostojących, jak również opłaty wnoszone przez członków za użytkowanie garaży wolnostojących na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Dochody uzyskiwane z wszystkich ww. tytułów są przeznaczane wyłącznie dla realizacji celów statutowych, tj. zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin.

Dodatkowym źródłem przychodów spółdzielni są "Pozostałe przychody operacyjne" i "Przychody finansowe", do których w spółdzielni zalicza się: kary, odszkodowania, zwrot przez komornika lub dłużników uprzednio poniesionych kosztów sądowych, komorniczych, prowizje za inkasowanie w imieniu Urzędu Miasta podatku lokalnego, prowizje od ubezpieczycieli, odsprzedaż zbędnych materiałów i odpadów (złom), opłaty pobierane za miejsca postojowe, odsprzedaż specyfikacji przetargowych itp. Natomiast do przychodów finansowych zalicza się w spółdzielni odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat zarówno przez osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych jak i lokali użytkowych i garaży. Ponoszone przez spółdzielnię koszty bezpośrednie są przypisywane poszczególnym źródłom przychodów i na wstępie są rozliczane na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi i pozostałej działalności, jednakże spółdzielnia ponosi również koszty pośrednie np. "koszty ogólne spółdzielni i utrzymania służb technicznych", których nie da się precyzyjnie określić w jakim zakresie dotyczą gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a w jakim pozostałych przychodów np. uzyskanych z lokali użytkowych, garaży, pozostałych przychodów operacyjnych czy finansowych.

W świetle przedstawionych faktów spółdzielnia ponosi koszty uzyskania zarówno ze źródeł, z których dochód jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych jak i ze źródeł, których dochód podlega opodatkowaniu. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 15 grudnia 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) dodano art. 17 ust. 1 pkt 44 w brzmieniu: zwalnia się dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółdzielnia może w oparciu o zapis zawarty w art. 15 ustawy przyporządkować koszty uzyskania przychodów (bez kosztów wymienionych w art. 16) wg normy określonej w art. 15 ust. 2. Koszty pośrednie dotyczące określonego źródła przychodów (w tym również przychodów z działalności finansowej i pozostałej operacyjnej = przychody z określonego źródła przychodów w tym również z działalności finansowej i operacyjnej) podzielone przez przychody z całej działalności spółdzielni (w tym działalność finansowa i pozostała operacyjne) x ogólna kwota kosztów pośrednich podlegająca rozliczeniu i tą metodą wyliczyć dochód spółdzielni do opodatkowania.

Zdaniem Spółdzielni bardzo istotny jest prawidłowy sposób rozliczania kosztów pośrednich ze względu na zgodne z prawem ustalenie odpowiedniego dochodu do opodatkowania jak również prawidłowe ustalenie poziomu kosztów przypadających na poszczególne nieruchomości w oparciu o art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W roku 2007 spółdzielnia odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej, natomiast rozlicza koszty pośrednie w oparciu o art. 15 ust. 2 ww. ustawy, jednak z pominięciem przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych, co naszym zdaniem nie w pełni odpowiada zapisowi tegoż artykułu, gdyż wyniki takiego rozliczania zawyżają koszty uzyskania przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i jednocześnie zawyżają dochód do opodatkowania z pozostałych działalności. W świetle dotychczasowego orzecznictwa oraz wydanych interpretacji przepisów przez organy administracji skarbowej na rzecz innych spółdzielni mieszkaniowych, ponadto różne ustalanie wyników spółdzielni w zależności od metody podziału kosztów, wnosimy o zatwierdzenie prawidłowości przedstawionej metody wyliczenia dochodu do opodatkowania zgodnie z art. 15 ww. ustawy przyjmując poniższe założenia:

I.

Przychody spółdzielni ogółem (1+2+3+4) 500

w tym:

1.

gospodarka zasobami mieszkaniowymi łącznie z przychodami za media 360

2.

pozostała działalność 40

3.

przychody finansowe 50

4.

pozostałe przychody operacyjne 50

II.

Koszty bezpośrednie uzyskania przychodów (1+2+3+4) 400

w tym:

1.

gospodarka zasobami mieszkaniowymi 340

2.

koszty pozostałej działalności 30

3.

koszty działalności finansowej 17

4.

koszty pozostałej działalności operacyjnej 13

III.

Koszty pośrednie ogółem (1+2) 15

1.

rozliczone proporcjonalnie do przychodów na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi dochód zwolniony z opodatkowania wg wzoru 360/500x15 10,8

2.

rozliczenie kosztów pośrednich w stosunku do przychodów na działalność opodatkowaną 140/500x15 4,2

IV.

Dochód spółdzielni ogółem (poz. I- (II+III)) 85

1.

dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolniony z opodatkowania przychód 360 - koszty bezpośrednie 340 - wskaźnik kosztów pośrednich 10,8 z poz. III 9,2

2.

dochód z pozostałych działalności podlegających opodatkowaniu przychód z poz. I (2+3+4) = 140 - koszty II (2+3+4) - wskaźnik kosztów pośrednich - 4,2 75,8

V.

Obliczony podatek od pozycji IV.2 75,8x19% 14,4

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl