IBPB3/423-341/07/AM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB3/423-341/07/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 28 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zakwalifikowania kosztów procesowych do kosztów uzyskania przychodu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zakwalifikowania kosztów procesowych do kosztów uzyskania przychodu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia Mieszkaniowa została pozwana w dniu 29 kwietnia 2004 r. o odszkodowanie za skutki wypadku jakie poniósł pozywający mieszkaniec, na schodach terenowych prowadzących od ulicy do mieszkania. Wypadek miał miejsce 30 kwietnia 2003 r. Godzina wypadku nie jest dokładnie znana. Powód został odnaleziony na miejscu wypadku o godz. 22, zostało wezwane pogotowie ratunkowe oraz o tej samej godzinie przyjęty został w Szpitalu. Spółdzielnia nadmienia, że do godz. 22 powód miał być w pracy. Na miejscu wypadku znalazł się ponieważ zamierzał zanocować u matki mieszkającej w tym bloku i w którym w poprzednich latach mieszkał. W toku procesu powód określił żądanie o zasądzenie od Spółdzielni Mieszkaniowej:

1.

odszkodowania w wysokości 402.000,00 zł z odsetkami,

2.

renty wyrównawczej w kwocie 1.000,00 zł miesięcznie,

3.

o ustalenie odpowiedzialności strony pozwanej za przyszłe, nieznane dotąd następstwa przedmiotowego wypadku,

4.

o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów wg norm przepisanych.

Spółdzielnia broniła się wskazując, że pozew nie był słuszny. Proces toczył się w dwóch instancjach ponieważ zarówno powód jak i strona pozwana odwołały się do Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Ostatecznie prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 września 2007 r., zasądzono: - wyrok Spółdzielnia podała w całości:

I.

Zasądza się od strony pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz powoda kwotę 100.000,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 6 marca 2007 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 2.000,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 21 września 2004 r. do dnia zapłaty.

II.

Zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda rentę wyrównawczą od dnia 14 lutego 2006 r. w wysokości 700,00 zł płatna do dnia 15 każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki.

III.

Ustala odpowiedzialność strony pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej na przyszłość za skutki zdarzenia z dnia 30 kwietnia 2003 r.

IV.

W pozostałej części powództwo oddala.

V.

Zasądza od strony pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz powoda kwotę 3.615,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

VI.

Nakazuje ściągnąć od strony pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 7.120,00 zł tytułem opłaty od pozwu od uiszczenia której powód był zwolniony oraz kwotę 2.104,78 zł tytułem kosztów opinii biegłych.

VII.

Koszty procesu między stronami wzajemnie znosi.

VIII.

Pozostałymi kosztami obciąża Skarb Państwa.

IX.

Oraz oddala apelację i zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 2.700,00 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego Wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Z uzasadnienia wyroku wynika, iż Sąd podzielił w części pogląd strony powodowej, że do upadku powoda doszło na skutek nienależytego stanu schodów i braku ich oświetlenia. Sąd wziął jednak pod uwagę wiele wniosków pozwanej Spółdzielni i wydał wyrok jak wyżej, ustalając odszkodowanie i rentę wyrównawcza znacznie niższą niż w pozwie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Pytanie Spółdzielni dotyczy wydania interpretacji kwalifikacji poniesionych przez Spółdzielnię kosztów:

1.

zasądzonych na rzecz powoda kwot 3.615,00 zł zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz 2.700,00 zł kosztów postępowania apelacyjnego - razem: 6.315,00 zł,

2.

zasądzonych na rzecz Skarbu Państwa kwot 7.120,00 zł tytułem opłaty od pozwu od uiszczenia której powód był zwolniony oraz kwotę 2.104,78 zł tytułem kosztów opinii biegłych, razem - 9.224,78 zł,

3.

kosztów procesowego poniesionych bezpośrednio przez pozwaną Spółdzielnię tj.,

* opłatę sądową - 7.120,00 zł

* koszty wynajmu do obrony kancelarii prawnej - 8.784,00 zł

* koszty uzyskania informacji meteorologicznej - 61,00 zł

* razem: 15.965,00 zł

Ogółem koszty procesowe - 31.504,78 zł.

Zdaniem Spółdzielni Mieszkaniowej art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych trudno odnieść do sytuacji przedstawionej przez Spółdzielnię. Uważa, że toczyła słuszny proces aby zmniejszyć bardzo duże odszkodowanie żądane przez powoda i osiągnęła sukces poprzez zmniejszenie odszkodowania o 75% oraz uzyskując zmniejszenie renty wyrównawczej o 30%.

Nie posiada innych dochodów niż dochody z opłat eksploatacyjnych od członków Spółdzielni oraz najemców lokali. Przychody roczne Spółdzielni (bez opłat za C. O., fundusze remontowe oraz wodę i kanalizację) wynoszą około 900 tys. zł. Ogromne jak na wielkość Spółdzielni odszkodowanie musiałoby być pokryte we wzroście opłat eksploatacyjnych, ponieważ ubezpieczona była od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 45 tys. zł. Spółdzielnia uważa, że całość kosztów związanych z prowadzeniem procesu powinna być kwalifikowana jako koszty uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Z powyższego przepisu wynika, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 powołanej ustawy. Jako, że przepisy omawianej ustawy nie przewidują bezpośredniego wyłączenia kosztów procesowych z kosztów uzyskania przychodu, zasadnicze znaczenie dla dokonania oceny możliwości zaliczenia wskazanych kosztów do kosztów uzyskania przychodu będzie miało określenie, czy powyższe koszty zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają szczególnych rozwiązań dotyczących zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów procesowych. Dlatego należy stosować tutaj ogólne zasady zaliczania wydatków do kosztów podatkowych. Zatem, ponoszone przez podatnika koszty procesowe nie są objęte wyłączeniem z kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, iż spełnione są przesłanki przewidziane w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przesłanką uznania poniesionych przez Spółdzielnie kosztów procesowych, za koszty uzyskania przychodów, jest wykazanie, iż powyższe koszty zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Zaliczenie ponoszonych wydatków związanych z procesem sądowym należy rozpatrywać pod kątem tego, czy były one poniesione w celu obrony przed bezprawnie skierowanymi roszczeniami oraz w związku z funkcjonowaniem Spółdzielni.

Ze stanu faktycznego przedstawione we wniosku wynika, iż Spółdzielnia poniosła koszty procesowe aby zapobiec powstaniu wydatków z tytułu odszkodowania i renty bądź spowodować ich obniżenie.

W związku z powyższym, uznać należy, iż koszty procesowe na które składają się:

* koszty zastępstwa procesowego,

* koszty postępowania apelacyjnego,

* opłaty od pozwu,

* koszty opinii biegłego,

* opłata sądowa,

* koszty wynajmu do obrony kancelarii prawnej,

* koszty uzyskania informacji meteorologicznej,

poniesione przez Spółdzielnie pozostawały w związku z uzyskiwanymi przychodami i miały na celu zachowanie źródła przychodów, a więc można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl