IBPB3/423-316/07/MO

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB3/423-316/07/MO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 21 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dotacji otrzymanych z budżetu państwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi swą podstawową działalność gospodarczą w zakresie przewozów towarowych koleją. W celu dalszej ekspansji Spółka planuje rozwój działalności w zakresie pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce. Efektem tego rozwoju jest przedsięwzięcie Wnioskodawcy oraz Spółki A we wspólnym konsorcjum.Konsorcjum to wygrało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Województwa K.z siedzibą w T., które reprezentuje Marszałek Województwa i jest na podstawie zawartej z tym województwem umowy wykonawcą usług przewozów osób.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 179) wydanego na podstawie art. 109 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), dotacje przedmiotowe do krajowych przewozów pasażerskich wyrównujących przewoźnikom kolejowym utracone przychody z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów (zwanej dalej dotacją), podlega na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., zwolnieniu przedmiotowemu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 tej ustawy.

Zdaniem wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 u.p.d.o.p. wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Zwolnienie to dotyczy zatem dochodów z tytułu wszelkich dotacji, udzielonych z budżetu państwa bądź budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Dla zakresu tego zwolnienia nie jest istotny rodzaj dotacji, ich charakter i to czy są one określone jako dotacje przedmiotowe, podmiotowe czy też celowe, ważne jest natomiast źródło ich pochodzenia. Art. 219 ust. 2 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nakazuje określenie w ustawie zasad i trybu opracowywania projektów budżetu państwa, stopnia jego szczegółowości oraz wymagań, którym powinien odpowiadać projekt ustawy budżetowej. Dyspozycję tę wykonuje, określająca zasady funkcjonowania finansów publicznych, ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - dalej ufp. Reguły opracowywania projektów i uchwalania budżetu państwa określają odpowiednio art. 120-127 ufp. Natomiast zgodnie z art. 109 ust. 1 ufp z budżetu państwa mogą być udzielane dotacje przedmiotowe kalkulowane według stawek jednostkowych m.in. dla przedsiębiorców wytwarzających określone rodzaje wyrobów lub świadczących określone rodzaje usług, z uwzględnieniem ich równoprwności. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2007 r. wydane na podstawie ww. art. 109 ufp określa stawkę dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich, wyrównującej przewoźnikom kolejowym utracone przychody z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, formę składnia wniosków o dotację, warunki i terminy przekazywania dotacji, szczegółowy sposób i tryb jej udzielania i rozliczania oraz termin zwracania.

Spółka stoi na stanowisku, że w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie zwolnienie przedmiotowe z opodatkowania określone w art. 17 ust. 1 pkt 47 u.p.d.o.p. Zgodnie ze słownikowym znaczeniem przez dotację rozumie się bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana jakiejś instytucji na określony cel. Dotacja otrzymana przez Spółkę na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2007 r. spełnia warunki określone ww. przepisem do przedmiotowego zwolnienia z podatku gdyż jest dotacją otrzymaną z budżetu państwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl