IBPB3/423-260/07/MO

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 31 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB3/423-260/07/MO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 2 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy zmiana zezwolenia strefowego spowoduje możliwość skorzystania w latach 2011-2023 ze wsparcia inwestycji z Funduszu Strefowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy zmiana zezwolenia strefowego spowoduje możliwość skorzystania w latach 2011-2023 ze wsparcia inwestycji z Funduszu Strefowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "S." na podstawie zezwolenia nr 24/2000 wydanego 10 listopada 2000 r. z mocą obowiązującą do 30 listopada 2017 r. Spółka korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka jest średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji nr....z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.ww. SSE została ustanowiona 30 listopada 1997 r. na okres 20 lat. SSE leży na terenie województwa ś. Obecnie Spółka rozważa wystąpienie do Ministra właściwego do spraw gospodarki z wnioskiem o zmianę zezwolenia na podstawie art. 6 ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw z 2 października 2003 r. (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 z późn. zm.).

W związku z powyższym zadano następująca pytanie:

Czy złożenie wniosku przez Spółkę o zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 6 ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw z 2 października 2003 r. spowoduje w latach 2011-2023 możliwość skorzystania ze wsparcia inwestycji z Funduszu Strefowego w wysokości maksymalnie 60% kosztów nowej inwestycji lub kosztów tworzenia nowych miejsc pracy, pod warunkiem spełnienia warunków dotyczących inwestycji wskazanych w Rozporządzeniu.

Zdaniem wnioskodawcy złożenie wniosku o zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 6 ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw z 2 października 2003 r. w terminie do 31 grudnia 2007 r. upoważni Spółkę do skorzystania w przyszłości ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Strefowego.Na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE Spółka uzyskała prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych do końca roku 2011 oraz zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych w stosunku do 50% dochodów do 30 listopada 2017 r. - w odniesieniu do dochodów uzyskanych z działalności na terenie SSE (po spełnieniu określonych warunków). Na skutek wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw z 2 października 2003 r., okres stosowania zwolnienia w podatku dochodowym dla średnich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie SSE uległ skróceniu do 31 grudnia 2010 r. Ponadto na podstawie art. 6 Nowelizacji przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE może wystąpić do 31 grudnia 2007 r. do ministra właściwego do spraw gospodarki z wnioskiem o zmianę zezwolenia. Zmiana zezwolenia skutkuje możliwością skorzystania przez przedsiębiorcę ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Strefowego, które są przeznaczone na wsparcie nowych inwestycji, związanych z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (art. 8 ust. 2 Nowelizacji). Warunki udzielenia wsparcia nowej inwestycji zostały wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 59, poz. 409 - Rozporządzenie). Zatem biorąc pod uwagę iż Spółka będąc średnim przedsiębiorcą uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE 10 listopada 2000 r. złożenie przez nią wniosku o zmianę zezwolenia w terminie do 31 grudnia 2007 r. spowoduje następujące skutki prawne: Spółka zachowa zwolnienie w podatku dochodowym od osób prawnych do 31 grudnia 2010 r. Do 30 listopada 2023 r. (tj. 6 lat po upływie okresu na który została założona SSE) Spółka będzie mogła korzystać ze środków zgromadzonych na Funduszu Strefowym na zasadach określonych w art. 8 i 9 Nowelizacji oraz w przepisach Rozporządzenia. W konsekwencji na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 Spółka będzie miała prawo do otrzymania pomocy regionalnej z Funduszu Strefowego w wysokości 60% kosztów nowej inwestycji lub kosztów tworzenia nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją pod warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych w Rozporządzeniu odnoszących się do planowanej inwestycji. Wysokość pomocy będzie ograniczona kwotą środków zgromadzoną na Funduszu Strefowym na który będzie wpływać 50% kwot podatku dochodowego płaconego w latach 2011 - 2017 przez Spółkę.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1840z późn. zm.)- określonej w dalszej części jako "ustawa o zmianie SSE" przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie przed 1 stycznia 2001 r., może wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw gospodarki o jego zmianę polegającą na zastosowaniu do tego przedsiębiorcy przepisów dotyczących zwolnień podatkowych określonych w art. 5 w miejsce przepisów art. 12 ustawy, której mowa w art. 1, w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o zmianie SSE z zastrzeżeniem ust. 6 przedsiębiorca, który posiada zezwolenie uzyskane przed dniem 1 stycznia 2001 r., zachowuje prawo do zwolnień podatkowych określonych w art. 12 ustawy o której mowa w art. 1, w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r. w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r.- jeżeli był on w dniu wejścia w życie ww. ustawy z dnia 2 października 2003 r. średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu załącznika 1 do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13 stycznia 2001 r.).

Zmiana zezwolenia skutkuje, możliwością skorzystania przez przedsiębiorcę ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Strefowego, które zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o zmianie SSE muszą być przeznaczone na wsparcie nowych inwestycji, związanych z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (...).Wnioski o wsparcie nowej inwestycji z Funduszu Strefowego na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielenia wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 59, poz. 409 z późn. zm.) mogą być składane w latach 2005 - 2023, lecz nie później niż przed upływem 5 lat i 10 miesięcy od zaprzestania funkcjonowania strefy.

Specjalna Strefa Ekonomiczna "S." w której działa Wnioskodawca została utworzona na 20 lat i w myśl § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 26, poz. 164) działa do 1 grudnia 2017 r. Wobec powyższego w przypadku zmiany zezwolenia Spółka będzie mogła skorzystać ze środków zgromadzonych na Funduszu Strefowym na zasadach określonych w art. 8 i art. 9 zmiany ustawy o SSE przed 31 października 2023 r.Ponadto stosownie do § 6 ust. 1 pkt 1i ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie udzielenia wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego maksymalna intensywność pomocy regionalnej, o której mowa w § 2, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wynosi 50% na obszarach należących m.in. do województwa: świętokrzyskiego. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielonej małym lub średnim przedsiębiorcom, z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców, w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów.

W związku z powyższym stanem faktycznym i prawnym zmiana zezwolenia na podstawie art. 6 ustawy o zmianie ustawy o SSE spowoduje, iż Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze wsparcia nowych inwestycji z Funduszu Strefowego w wysokości maksymalnie 60% kosztów nowej inwestycji lub kosztów tworzenia nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją pod warunkiem spełnienia warunków określonych w ww. rozporządzeniu w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego.

Jednakże w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe, gdyż przy spełnieniu wszystkich warunków:

* nie wystarczy wystąpić o zmianę zezwolenia lecz należy uzyskać zmianę zezwolenia,

* wsparcie nowej inwestycji z Funduszu Strefowego może dotyczyć nowej inwestycji lub kosztów tworzenia nowych miejsc pracy ale tylko związanych z tą inwestycją.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl