IBPB3/423-237/JS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB3/423-237/JS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP- 25 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów - kar umownych z tytułu nieterminowej dostawy usług-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 października 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów - kar umownych z tytułu nieterminowej dostawy usług

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wynajem własnych powierzchni biurowych. W dniu 23 czerwca 2006 r. zawarła umowę najmu powierzchni biurowych wraz z miejscami parkingowymi w budynku biurowym stanowiącym własność Spółki. Umowa najmu zakładała oddanie w najem pomieszczeń i miejsc parkingowych w czterech etapach

* od 2 października 2006 r. - (I etap)

* do 16 października 2006 r. - (II etap)

* do 2 października 2006 r. - (III etap - miejsca parkingowe),

* do 2 kwietnia 2007 r. - (IV etap - pomieszczenia piętra piątego i ósmego)

Aneksem z dnia 12 września 2006 r. zmieniono termin oddania pomieszczeń biurowych do użytkowania:

* do dnia 31 października 2006 r. (etap I i II)

* do dnia 2 kwietnia 2007 r. (etap IV - piętro ósme).

W umowie zawarto m.in. zapis dotyczący zapłaty przez Spółkę kar umownych w przypadku nieterminowego przekazania pomieszczeń oraz miejsc parkingowych w stosunku do terminów określonych w umowie.

W dniu zawarcia umowy najmu przedmiotowy budynek był w fazie realizacji - stanowił inwestycję Spółki i były prowadzone prace budowlane. Przy realizacji umowy doszło do opóźnień ze strony Spółki i przewidziane w umowie terminy nie zostały dotrzymane. W związku z powyższym Najemca obciążył Spółkę karą umowną za nieterminowe przekazanie pomieszczeń. Termin płatności kary został rozłożony na 12 rat i będzie ona kompensowana z przysługującymi Spółce należnościami od Wynajmującego. Kary były związane tylko z nieterminowością realizacji umowy, nie zaś z wadami albo niską jakością usługi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy poniesiona kara umowna, z tytułu opóźnienia w wykonaniu usługi może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem Spółki poniesiona kara umowna, w związku z realizacją zawartej umowy najmu, w momencie jej zapłacenia (kompensaty), podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Spółka stoi na stanowisku, że kara umowna zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr.54, poz. 654 z późn. zm.) jest kosztem poniesionym w celu uzyskania przychodów i nie stanowi wydatku określonego w art. 16 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym, nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów kar umownych związanych generalnie z wadami towarów lub usług, a nie jedynie z opóźnieniem w ich dostarczaniu. Jednocześnie w piśmie Ministerstwa Finansów- Departament Podatków Bezpośrednich i Opłat z dnia 5 maja 1997 r. syg. PO-3-MD-722-114/97, stwierdzono, że kary umowne z tytułu zwłoki spowodowanej nieterminowym wykonaniem robót są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl