Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 października 2007 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB3/423-20/07/BG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2007 r. (data wpływu 27 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia poniesionych wydatków na rekultywację składowiska odpadów do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia poniesionych wydatków na rekultywację składowiska odpadów do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność polegającą na utylizacji (unieszkodliwieniu) odpadów tj. przyjmowanie odpadów, przetwarzaniu a następnie ich składowaniu. W związku z tym iż dwie spośród trzech kwater zostały wyeksploatowane wystąpiono do wojewody z wnioskiem o zgodę na ich zamknięcie. Spółka ma obowiązek przeprowadzenia rekultywacji składowiska.Składowisko znajduje się w ewidencji środków trwałych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy koszty rekultywacji składowiska można, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uznać za koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia.

Zdaniem Wnioskodawcy koszty rekultywacji składowiska odpadów nie zwiększają wartości początkowej składowiska i będą kosztem uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Wydatków na rekultywację nie można uznać za wydatki na ulepszenie środka trwałego gdyż nie nastąpi wzrost wartości użytkowej składowiska. W związku z tym, iż nie była znana wielkość kosztów rekultywacji nie jest możliwe zarachowanie tych wydatków w okresie w którym były uzyskiwane przychody z eksploatacji składowiska. Wydatki te stanowią koszty uzyskania przychodów i podlegają potrąceniu w okresie ich faktycznego poniesienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl