IBPB3/423-198/08/MS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 maja 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB3/423-198/08/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 7 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia prawidłowego momentu powstania przychodu z tytułu dokonanej transakcji zamiany uprawnień do emisji zanieczyszczeń do powietrza - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia prawidłowego momentu powstania przychodu z tytułu dokonanej transakcji zamiany uprawnień do emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka w oparciu o ustawę z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784) nabyła uprawnienia do emisji zanieczyszczeń do powietrza zwane dalej uprawnieniami do emisji. Uprawnienia przyznawane są podmiotom prowadzącym instalacje w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2008 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) na okres rozliczeniowy. Pierwszy okres rozliczeniowy trzyletni trwał od 2005 - 2007 r., następne to okresy pięcioletnie. Przyznane prawa do emisji spółka ujmuje w księgach zgodnie ze stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie księgowego ujęcia praw do emisji zanieczyszczeń do powietrza z 28 listopada 2005 r. (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 134), tj. w dacie ich przyznania lub nabycia i wykazuje w bilansie w wartościach niematerialnych i prawnych.

Spółka jednocześnie ma zamiar nabyć od podmiotu krajowego dodatkowe prawa do emisji w celu ich dalszej odsprzedaży (które zostaną ujęte jako inwestycje krótkoterminowe).Spółka zawarła umowę zamiany 26 000 uprawnień (częściowo nabytych z przydziału oraz odkupionych od podmiotu krajowego) w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami z kontrahentem unijnym.

W ramach tej umowy Spółka zwana dalej stroną A przekaże 31 marca 2008 r. 26 000 uprawnień EUA dla kontrahenta unijnego zwanego dalej stroną B po określonej w umowie cenie "p".

Jednocześnie strona B zobowiązuje się przenieść taką samą ilość uprawnień CER po cenie "p-x", ale przeniesienie to jest rozłożone w czasie w pięciu ratach przez okres 5 lat począwszy od 2008 r.

Płatność dla strony A ustalona jest w następujący sposób:

* 60% różnicy ceny pomiędzy ceną EUA, a ceną CER (x) * 26 000 uprawnień w formie przedpłaty,

* 40% różnicy ceny pomiędzy ceną EUA i CER (x) * 26 000 uprawnień w dacie dostawy uprawnień EUA dla strony B, tj. 31 marca 2008 r.,

* pozostałość rozłożona w czasie przez okres 5-ciu lat zgodnie z harmonogramem dostaw uprawnień CER przez stronę B dla strony A w formie wzajemnej kompensaty.

EUA to Europejskie Uprawnienie do Emisji oznacza uprawnienie zgodnie z Dyrektywą.

CER to Poświadczona Redukcja Emisji oznacza jednostkę w rejestrze rządowym lub międzyrządowym.

Dyrektywa oznacza Dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu uprawnieniami. Zgodnie z warunkami każdego przeniesienia określonymi w harmonogramie transakcji zamiany strona przekazująca przenosi uprawnienia odpowiedniego rodzaju wyszczególnionego w harmonogramie transakcji zamiany dla danej strony najpóźniej w terminie dostawy z własnego rachunku w Rejestrze na Rachunek w Rejestrze strony przyjmującej zgodnie z harmonogramem transakcji zamiany, a strona przyjmująca ma obowiązek przyjęcia takich uprawnień.

Rejestr oznacza rejestr utworzony przez każde państwo zgodnie z Dyrektywą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Kiedy należy wykazać przychód do opodatkowania z tytułu dokonanej transakcji zamiany uprawnień w Spółce.

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z art. 3 i 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) za przychody związane z działalnością gospodarczą uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Zdaniem Podatnika przychód z tytułu transakcji zamiany uprawnień w Spółce winien powstać w dacie przekazania 26 000 uprawnień, tj. 31 marca 2008 r. niezależnie od tego w jaki sposób rozłożona jest płatność.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że przepisem regulującym zagadnienie wymienione we wniosku jest przepis art. 12 ust. 3 i art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm. określanej w dalszej części skrótem "ustawa o p.d.o.p."), a nie art. 3 pkt 3a ww. ustawy powołany przez wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784) przyznane dla instalacji uprawnienia do emisji na dany rok okresu rozliczeniowego mogą być:

1.

wykorzystane na własne potrzeby prowadzącego instalację, odpowiadające rzeczywistej emisji danej substancji do powietrza;

2.

sprzedawane;

3.

wykorzystane w następnych latach okresu rozliczeniowego lub w następnym okresie rozliczeniowym.

Jak stanowi art. 26 ust. 2 ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, w przypadku krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji umowy sprzedaży uprawnień do emisji mogą być zawierane wyłącznie między prowadzącymi instalacje, którym przyznano uprawnienia do emisji.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o p.d.o.p. przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o p.d.o.p. za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Ustawodawca precyzyjnie określił także moment powstania przychodów podatkowych związanych z działalnością gospodarczą. Reguła ogólna zawarta w art. 12 ust. 3a ustawy o p.d.o.p. stanowi, iż za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c - 3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1.

wystawienia faktury albo

2.

uregulowania należności.

Jednocześnie, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o p.d.o.p. do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż za datę powstania przychodu ze zbycia uprawnień do emisji zanieczyszczeń do powietrza, mających charakter praw majątkowych należy uznać dzień zbycia prawa majątkowego jednak nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności w myśl zasady wyrażonej w art. 12 ust. 3a ustawy o p.d.o.p.

Stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2008 r. jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl