Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 października 2007 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB3/423-16/CP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu, przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 25 lipca 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 lipca 2007 r. L.dz.3036/07/2007, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

a.

potwierdzenia tożsamości przepisów art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. oraz art. 17 ust. 1 pkt 47 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2007 r.,

- jest prawidłowe;

b.

potwierdzenia, iż otrzymane dofinansowanie z Federacji korzysta od 2007 r. ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a wydatki pokryte tym dofinansowaniem nie stanowią kosztów uzyskania przychodów stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 58 tej ustawy,

- jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2007 r. wpłynął do tut. Biura wniosek Zakładu o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, którego przedmiotem jest:

1)

zaistniały stan faktyczny w zakresie

a.

potwierdzenia tożsamości przepisów art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. oraz art. 17 ust. 1 pkt 47 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2007 r.,

b.

potwierdzenia, iż otrzymane dofinansowanie z Federacji korzysta od 2007 r. ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a wydatki pokryte tym dofinansowaniem nie stanowią kosztów uzyskania przychodów stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 58 tej ustawy,

c.

określenia beneficjenta dotacji przedmiotowej;

2)

zdarzenie przyszłe w zakresie możliwości zastosowania do otrzymanego z Federacji NOT dofinansowania zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zakład otrzymuje dofinansowania do badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych od Federacji. Środki na realizację powyższych projektów Federacja uzyskuje od Ministerstwa Nauki i Informatyzacji na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 161, poz. 1359).Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia 29 grudnia 2005 r. Znak: PD-1/4218/i-45/05, rozpatrując zażalenie Zakładu na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Nr PDP/423-14/05/BA/51692, wypowiedział się odnośnie dofinansowania otrzymanego w 2004 r., warunkując zwolnienie tego przychodu z opodatkowania od tego czy Spółka jest beneficjentem dotacji przedmiotowej udzielonej z Budżetu Państwa. Jako podstawę zwolnienia podano art. 17 ust. pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Od 1 stycznia w 2007 r. Spółka realizuje kolejną umowę o dofinansowanie projektu celowego, zawartą z tą Federacją, dotowaną przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

Czy uchylenie art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ale wprowadzenie nowego podobnego zwolnienia od 1 stycznia 2007 r. w art. 17 ust. pkt 47 u.p.d.o.p. zmienia cokolwiek w udzielonej (wcześniej) interpretacji.

Czy otrzymane dofinansowanie z Federacji korzysta od 2007 r. ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a wydatki pokryte tym dofinansowaniem nie stanowią kosztów uzyskania przychodów stosownie do art. 16 ust. pkt 58 tej ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy:- treść przepisu art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jest analogiczna do treści art. 17 ust. 1 pkt 14 tej ustawy w brzmieniu z 2004 r. i w związku z tym dofinansowanie otrzymane z Ministerstwa Informatyzacji i Nauki nadal korzysta ze zwolnienia podatkowego a koszty w części dofinansowanej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 tej ustawy.

Na poparcie tego stanowiska powołano decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Nr II-1/4210-0004/07/Int/BN z dnia 3 kwietnia 2006 r., w której organ podatkowy uznał analogiczną dotację do badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych udzielonej innej spółce za zwolnioną od podatku dochodowego od osób prawnych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie zaznaczyć należy, iż w opisie stanu faktycznego ujętego w poz. 50 wniosku ujęto informacje nie dotyczące ani zadanych w poz. 51 wniosku pytań a nie będących przedmiotem stanowiska wnioskodawcy. Ponadto wskazano w nim nieobowiązujące od 1 lipca 2007 r. rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków na naukę (Dz. U. Nr 161, poz. 1359). Mając na względzie powyższe dokonano oceny stanowiska wnioskodawcy w oparciu o stan faktyczny opisany jako zaistniały w 2007 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym m.in. w 2004 r., wolne od podatku były dotacje otrzymane z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 tej ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

A zatem treść art. 17 ust. 1 pkt 47 ww. ustawy nie zawiera nowej regulacji prawnej, tylko przywraca unormowanie zawarte w uchylonym art. 17 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy.W tym zakresie stanowisko wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Jednocześnie informuję, iż brak podstaw prawnych do udzielenia odpowiedzi na drugi człon tego pytania; tut. organ nie jest uprawniony do oceny wydanej wcześniej interpretacji. Na przeszkodzie stoją zarówno względy proceduralne polegające na braku delegacji prawnej do oceny wydanej przez inny organ interpretacji jak i względy merytoryczne, tj. brak możliwości ustalenia tożsamości sprawy będącej przedmiotem wydanego w 2005 r. postanowienia zawierającego interpretację przepisów prawa podatkowego.

Analizując zakres tego zwolnienia przedmiotowego istotnym jest, czy uzyskany dochód ma charakter dotacji i z jakiego źródła pochodzi. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka realizuje w 2007 r. umowę o dofinansowanie wykonania projektu celowego zawartą z Federacją dotowaną przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.Dofinansowanie do tego projektu celowego tj. badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych otrzymuje od Federacji. Wprawdzie zarówno w pytaniu (poz. 51 wniosku) jak i w stanowisku (poz. 52 wniosku) otrzymane środki określono mianem "dotacji". Jednakże z opisu stanu faktycznego (poz. 50 str. 3 wniosku) wynika, iż wnioskodawca otrzymuje dofinansowanie. Także w § 5 dołączonej do wniosku i w nim powołanej "Umowy o dofinansowanie wykonania projektu celowego..." zawartej między wnioskodawcą a Federacją wyraźnie wskazano, iż wnioskodawcy udzielono "dofinansowania przeznaczonego na refundację części kosztów kwalifikowanych poniesionych na badania przemysłowe i przedkonkurencyjne realizowane przez wnioskodawcę...". Opisany stan faktyczny, potwierdzony dołączoną umową cywilnoprawną, nie daje więc podstaw do uznania, iż otrzymane na tej podstawie w 2007 r. środki są dotacją z Budżetu Państwa. Powyższe przesądza o braku możliwości zastosowania w stosunku do tych środków zwolnienia wymienionego w art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji do sfinansowanych z tych środków wydatków nie będzie miało zastosowanie ograniczenie wynikające z postanowień art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Powołana przez wnioskodawcę decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi została wydana w indywidualnej sprawie w określonym stanie faktycznym, a zatem nie może stanowić odniesienia w przedmiotowej sprawie.

W tym zakresie stanowisko wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl