Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 grudnia 2007 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB3/423-151/PC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Muzeum, przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 20 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do wartości inwestycji kosztów postępowania arbitrażowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do wartości inwestycji kosztów postępowania arbitrażowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Muzeum realizuje inwestycję obejmującą m.in. budowę nowego budynku Muzeum. Wybór kontrahentów, tj. inżyniera kontraktu oraz głównego wykonawcy następuje w trybie zamówienia publicznego - przetargu nieograniczonego. W trakcie przetargu na wybór inżyniera kontraktu zostały wniesione przez jednego z wykonawców, środki odwoławcze: protest i odwołanie co skutkowało postępowaniem przed Zespołem Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Na mocy wyroku Zespołu Arbitrów Muzeum zostało obciążone kosztami postępowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy koszty postępowania arbitrażowego przed Zespołem Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, przeprowadzonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór inżyniera kontraktu nadzorującego budowę nowego budynku Muzeum podlegają zaliczeniu do kosztów związanych z konkretną inwestycją i należy je uznać za koszty wytworzenia środka trwałego (budynku), czy też podlegają one zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przez Muzeum.

Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

a.

nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

b.

nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych.

Budynek Muzeum jest bezspornie środkiem trwałym koszty (Art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie posługuje się terminem »inwestycje«, lecz mówi o wydatkach na nabycie lub wytworzenie środka trwałego. Pojęcie wytworzenia środka trwałego ma węższy zakres od pojęcia prace inwestycyjne." Wyrok NSA z dnia 8 czerwca 1994 r., sygn. akt III SA 1571/93, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 1995, nr 1, poz. 9.Koszt wytworzenia zdefiniowany jest w art. 16g ust. 4 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystywanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztów tych zaliczyć należy także wydatki poniesione na dokumentację przetargową oraz przygotowanie i przeprowadzenie samych przetargów, których przedmiotem jest wybór wykonawców lub dostawców.

Powyższe stanowisko potwierdza orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że "Wydatki poniesione na dokumentację przetargową, analizę ofert budowy czy projektów budowlanych nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a powinny być traktowane jako koszty związane z konkretną inwestycją i katalogowane jako koszty wytworzenia środka trwałego. Przesądza o tym treść § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poprzez wskazanie, jakie wydatki nie są zaliczane do kosztów wytworzenia. Brak w tej kategorii usług obcych, zatem wydatki na usługi tego rodzaju powinny być traktowane jak koszty wytworzenia środka trwałego".W konsekwencji koszty postępowania przed Zespołem Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, przeprowadzonego w ramach obligatoryjnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji inwestycji winny być zaliczone do kosztów wytworzenie środka trwałego jakim jest niewątpliwie budynek Muzeum.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl