IBPB3/423-146/07/PC

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 grudnia 2007 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB3/423-146/07/PC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 18 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych:

* na zakup gadżetów i materiałów reklamowych z logo/nazwą Spółki,

* na zakup gadżetów i materiałów z logo/nazwą Spółki, bądź nazwami produktów przekazywanych przez Zarząd na spotkaniach biznesowych

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych:

* na zakup gadżetów i materiałów reklamowych z logo/nazwą Spółki,

* na zakup gadżetów i materiałów z logo/nazwą Spółki, bądź nazwami produktów przekazywanych przez Zarząd na spotkaniach biznesowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W celu reklamowania swoich produktów Spółka przekazuje różnorodne gadżety i materiały biurowe (m.in. kalendarze, długopisy, zapalniczki, plecaki, koszulki, portfele, czapki, latarki, t-shirt, kurtki przeciwdeszczowe, bluzy itp.) na których znajduje się tylko logo/nazwa Spółki bądź nazwy produktów Spółki. Jednostkowa wartość gadżetów/materiałów reklamowych nie przekracza 100 zł. Część z nich jest przekazywana przez służby handlowe klientom hurtowym, warsztatom i Regionalnym Centrom Handlowym. Część jest przekazywana klientom Spółki przez Zarząd i Dyrektorów Spółki na spotkaniach biznesowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy Spółka może wliczyć w koszty uzyskania przychodów wydatki na gadżety i materiały reklamowe z logo/nazwą spółki.

2.

Czy Spółka może wliczyć w koszty uzyskania przychodu wydatki na gadżety i materiały z logo/nazwą spółki, bądź nazwami produktów przekazywane przez Zarząd na spotkaniach biznesowych.

Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych wart. 16 ust. 1. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 tej ustawy do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza sie kosztów na reprezentację, a w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają definicji reprezentacji i reklamy. Wobec powyższego można posiłkować się definicjami zawartymi w słowniku języka polskiego. W "Słowniku języka polskiego" pod redakcją profesora Stanisława Dubisza, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003 r.:reprezentacja jest definiowana jako:

* grupa osób, instytucja występująca w czyimś imieniu, reprezentująca czyjeś interesy, przedsiębiorstwo;

* okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną,

reklama jest definiowana jako:

* działanie polegające na zachęcaniu potencjalnych klientów do zakupu określonych towarów lub usług;

* napis, rysunek, film, plakat itp. służące celowi, efekt czyjejś celowej działalności dotyczący własnego wizerunku w środkach trwałych opiniotwórczych (opinia).

Zdaniem Spółki pojęcie "reklama" oznacza zatem wszelkie działania podmiotu gospodarczego mające kształtować popyt poprzez poszerzenie wiedzy przyszłych nabywców o towarach, w celu zachęcania ich do nabywania towarów właśnie od tego, a nie innego podmiotu gospodarczego. Może to być realizowane za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu (plakat, reklama świetlna, reklama w prasie, radiu, telewizji). Od strony przedmiotowej można rozróżniać: reklamę towaru, reklamę usługi, reklamę marki, a także reklamę samej firmy (przedsiębiorcy). Reklama może dotyczyć nie tylko oferowanych towarów, ale również samej firmy i jej znaku. Wnioskodawca uważa, że przekazywanie nabywcom (ewentualnie potencjalnym nabywcom) gadżetów i materiałów reklamowych z widocznym logo/nazwą Spółki ma na celu propagowanie marki Spółki, a w konsekwencji przekonanie klientów do zakupu produktów firmy. Spółka w ten sposób dąży do zwiększenia swych przychodów.

Spółka przyjmuje takie stanowisko także w odniesieniu do gadżetów z logo/nazwą Spółki bądź nazwami produktów przekazywanych podczas spotkań biznesowych. Przyjęta jest praktyka przekazywania w czasie spotkań biznesowych gadżetów i materiałów reklamowych o niewielkiej wartości mających zachęcić do zakupu produktów oferowanych przez firmę. Przekazywane gadżety nie służą w tym przypadku do budowania wizerunku firmy. Otrzymane gadżety opatrzone logo/nazwy Spółki lub nazwami produktów maja utrwalić znajomość marki, produktu i stanowić zachętę do współpracy.

Spółka stoi na stanowisku, że koszty nabycia gadżetów i materiałów reklamowych z logo/nazwą firmy, nazwami produktów są bezpośrednio związane z prowadzona działalnością gospodarcza, której celem jest uzyskiwanie przychodów. Wobec powyższego, zdaniem Spółki, wydatki te można uznać za koszty uzyskania przychodów.Na poparcie swojego stanowiska wnioskodawca powołał się na informacje umieszczone na stronie internetowej Krajowej Informacji Podatkowej oraz orzecznictwo organów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl