IBPB3/423-138/08/CzP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 maja 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB3/423-138/08/CzP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia dochodu wypłaconemu udziałowcowi z tytułu wynagrodzenia uzyskanego ze sprzedaży akcji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2008 r. wpłynął do tut. Biura wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia dochodu wypłaconemu udziałowcowi z tytułu wynagrodzenia uzyskanego ze sprzedaży akcji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca na podstawie umowy z dnia 1 czerwca 2007 r. dokonał zakupu 12.000 akcji własnych (co stanowiło 35,8% udziału w kapitale akcyjnym) od Spółki Akcyjnej. Akcje w ilości 12.000 od 1992 r. były w posiadaniu tej Spółki, a zostały zakupione przez Wnioskodawcę w celu ich umorzenia.

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka Akcyjna spełnia warunki wymienione w pkt 1-4 tegoż artykułu i wobec powyższego jej dochody z tytułu dywidend oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych są zwolnione z podatku dochodowego.

1 stycznia 2007 r. uchylony został art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie, którego podatnik miał prawo odliczenia podatku wyliczonego od wyżej wymienionych przychodów pobranego przez płatnika.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca wypłacając wynagrodzenie Spółki Akcyjnej za zakupione akcje winien pobrać podatek dochodowy od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy w myśl art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka Akcyjna spełnia warunki tegoż artykułu, w związku z czym dochód jest zwolniony z podatku. Ponadto w związku ze zniesieniem art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych umożliwiającym odliczenie pobranego podatku przez płatnika wynagrodzenie za sprzedane akcje zostało wypłacone w pełnej wysokości bez pobierania podatku.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) ustawy zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1.

wypłacającym dywidendę oraz inne należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.

uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

3.

spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,

4.

odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:

a)

spółka, o której mowa w pkt 2, albo

b)

zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.

Od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki wypłacającej dywidendę lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ustala się w wysokości nie mniejszej niż 15%, zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 254, poz. 2533).

Zgodnie z art. 22 ust. 4a ww. ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

W razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego, płatnicy pobierają podatek w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego, co wynika z art. 26 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast zgodnie z art. 26 ust. 1c wyżej cytowanej ustawy, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2, bądź spółkę, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2:

1.

jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub

2.

istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Cytowane przepisy wprowadzają wyjątek od generalnej zasady opodatkowania wypłacanych dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy oraz pobierania podatku z tego tytułu przez podmiot dokonujący wypłaty zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy.

Należy podkreślić, iż ustawodawca odniósł zapis cytowanego art. 26 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprost do spółek określonych w art. 22 ust. 4 pkt 2 powołanej ustawy, w konsekwencji nie wprowadził wyjątku od warunku dokumentowania w określony sposób miejsca siedziby dla celów podatkowych spółki otrzymującej dywidendę lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Tym samym brak jest podstaw do innego traktowania, w tym względzie spółek mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przedstawionym stanie faktycznym można zastosować zwolnienie z podatku dochodowego tylko w sytuacji gdy spełnione są warunki wynikające z art. 22 ust. 4 ww. ustawy oraz w myśl art. 26 ust. 1c ww. ustawy udokumentowania przez Spółkę Akcyjną jej miejsca siedziby do celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji.

Zważywszy na fakt, iż stosownie do postanowień art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna zawiera m.in. ocenę stanowiska wnioskodawcy, a w stanowisku nie zastrzeżono warunku, o którym mowa w art. 26 ust. 1c ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowisko to uznano za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl