Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 12 grudnia 2007 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB3/423-137/07/BG
Czy przewalutowanie kredytu spowoduje konieczność rozpoznania przychodu dla celów podatkowych w momencie przewalutowania lub w momencie późniejszej spłaty kredytu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 14 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przewalutowania lub późniejszej spłaty kredytu udzielonego Spółce przez Kredytodawcę z USA - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przewalutowania lub późniejszej spłaty kredytu udzielonego Spółce przez Kredytodawcę z USA.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 18 grudnia 1997 r. Spółka zawarła z konsorcjum bankowym, (kredytodawcą) umowę kredytu. Kredyt został udzielony w walucie obcej - w dolarach amerykańskich, a jego podstawowym celem było finansowanie budowy elektrociepłowni stanowiącej własność Spółki. Wypłata kredytu nastąpiła w dwóch transzach (transza A i transza B), przy czym transzę B Spółka otrzymała już po zakończeniu budowy elektrociepłowni. Po zakończeniu fazy inwestycyjnej i skapitalizowaniu powstałych różnic kursowych od transzy A kredytu do wartości inwestycji, na dzień rozpoczęcia działalności operacyjnej, Spółka zarachowała równowartość otrzymanej transzy A kredytu w złotych wg kursu wymiany USD/PLN równym 4,3914 zł a natomiast transzę B wg kursu wymiany USD/ PLN równym 4,3345 zł. Kredyt jest spłacany w USD zgodnie z harmonogramem spłat, określonym w Umowie. Z uwagi na zbliżające się zmiany w polskim sektorze energetycznym, Spółka i Kredytodawca rozważają zawarcie aneksu do Umowy Kredytowej, na mocy którego nastąpi przewalutowanie kredytu z USD na złote według kursu USD/PLN obowiązującego w dniu przewalutowania. Rozważane przewalutowanie będzie polegało na przeliczeniu zobowiązania Spółki z tytułu kredytu w USD na zobowiązanie wyrażone w złotych. Tym samym, przewalutowanie to nie będzie prowadziło do uregulowania zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w szczególności do jego wygaśnięcia lub do zaciągnięcia nowego zobowiązania. Oznacza to, że po dokonaniu przewalutowania zobowiązanie Spółki z tytułu udzielonego kredytu będzie nadal istniało pomiędzy tymi samymi stronami (tj. Kredytodawcą i Spółką), lecz będzie wyrażone w innej walucie (tj. w złotych w miejsce USD). Po przeprowadzeniu przewalutowania, dalsza spłata kredytu będzie dokonywana już w złotych. Dodatkowo - Spółka informuje, że jej rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Tym samym, do rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Spółka stosuje przepisy ustawy o p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. Ponadto, do rozliczania różnic kursowych Spółka stosuje metodę podatkową, o której mowa w art. 15a ustawy o p.d.o.p. (Spółka nie skorzystała z możliwości wyboru metody księgowej rozliczania różnic kursowych, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o p.d.o.p.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy jeżeli kursy wymiany USD/PLN są niższe od kursów obowiązujących w dniu zarachowania kredytu, to planowane przewalutowanie kredytu udzielonego Spółce przez Kredytodawcę z USD na złote spowoduje konieczność rozpoznania przychodu dla celów podatkowych Spółki w momencie przewalutowania lub w momencie późniejszej spłaty kredytu?

Zdaniem wnioskodawcy przewalutowanie kredytu udzielonego w walucie obcej (USD) na złote nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego dla Spółki zarówno w momencie przewalutowania kredytu, jak i w momencie późniejszej spłaty kredytu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o p.d.o.p. oraz praktyką podatkową, różnice kursowe powstające dla celów rachunkowych na przewalutowaniu kredytu nie mogą być rozpoznane dla celów podatkowych. Dodatkowo, zarówno w momencie przewalutowania kredytu, jak i w momencie jego późniejszej spłaty w złotych, nie powstaje w tym przypadku przychód podatkowy dla Spółki z innego tytułu.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o p.d.o.p. przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Mając na uwadze powołany przepis, operacja przewalutowania nie spowoduje powstania przychodu dla celów podatkowych, w szczególności z tytułu różnic kursowych.

Zgodnie bowiem z art. 15a ust. 2 pkt 5 ustawy o p.d.o.p. "dodatnie różnice kursowe powstają (...) jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej: w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni." Jednocześnie, w myśl art. 15a ust. 7 ustawy o p.d.o.p., za dzień zapłaty, o którym mowa w ust. 2 uważa się: " (...) dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności."

W świetle powołanych przepisów operacja przewalutowania nie ma wpływu na przychody podatkowe w momencie przewalutowania. Warunkiem powstania dodatnich różnic kursowych dla celów podatkowych jest bowiem uregulowanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, tj. gotówkowo (poprzez spłatę kredytu) lub bezgotówkowo (np. poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności). Czynność przewalutowania stanowi natomiast operację polegającą jedynie na przeliczeniu kwoty kapitału kredytu w walucie na zobowiązanie w złotych, przy jednoczesnym dalszym istnieniu tego zobowiązania (wyrażonego jedynie w innej walucie) pomiędzy tymi samymi stronami. Tym samym operacja przewalutowania nie prowadzi do uregulowania zobowiązania, a w szczególności nie stanowi spłaty kredytu, co jest warunkiem rozpoznania dodatnich różnic kursowych dla celów podatkowych. W konsekwencji, przewalutowanie kredytu dewizowego Spółki na złote nie spowoduje powstania przychodu podatkowego dla Spółki w momencie przewalutowania.

Przewalutowanie nie będzie również skutkowało powstaniem przychodu podatkowego dla Spółki w momencie spłaty kredytu. Przesłanką powstania podatkowych różnic kursowych na zwrocie kredytu jest, zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 5 ustawy o p.d.o.p, spłata "tego kredytu" przy użyciu "faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni". W świetle tego przepisu spłata musi dotyczyć kredytu w walucie obcej. Ponadto, warunkiem powstania różnic kursowych dla celów podatkowych jest zastosowanie rzeczywistego kursu walutowego. W analizowanej sytuacji, po dokonaniu przewalutowania, zobowiązanie z tytułu kredytu nie będzie już zobowiązaniem w walucie obcej, lecz zobowiązaniem w złotych. Jednocześnie do spłaty zobowiązania w złotych nie będzie stosowany żaden kurs walutowy. W konsekwencji, przesłanki niezbędne do rozpoznania różnic kursowych na spłacie kredytu, tj. (i) uregulowanie zobowiązania w walucie obcej i (ii) zastosowanie kursu wymiany walut, o których mowa w art. 15a ust. 2 pkt 5 ustawy o p.d.o.p, nie zostaną spełnione. W związku z powyższym, rozważane przez Spółkę przewalutowanie nie spowoduje powstania dodatnich (przychodowych) różnic kursowych dla Spółki również w momencie spłaty kredytu.

Spółka zwraca uwagę na neutralność podatkową kwot otrzymanych i spłacanych kredytów dla celów podatkowych. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o p.d.o.p, do przychodów nie zalicza się otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów)". Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy o p.d.o.p nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki "na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów)". Z przytoczonych przepisów wynika zatem, że otrzymanie i zwrot kapitału pożyczki lub kredytu nie mają wpływu na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Oznacza to zatem, że jeżeli przewalutowanie kredytu spowoduje zwiększenie kwoty kredytu, to spłata zwiększonej wartości kredytu stanowi nadal jego spłatę, która nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Konsekwentnie, również w przypadku, gdy kredytobiorca po przewalutowaniu obowiązany jest do spłaty niższej kwoty kredytu niż kwota, którą pierwotnie zarachował przy zaciągnięciu kredytu, to ujemna wartość wyrażająca spadek wartości kapitału kredytu, stanowiąca różnicę pomiędzy pierwotnie zarachowaną wartością nominału kredytu a jego wartością po przewalutowaniu, nie będzie stanowiła przychodu podatkowego. Tym samym, z uwagi na wskazaną powyżej neutralność podatkową otrzymania i spłaty kredytu, spłata kredytu przez Spółkę po jego przewalutowaniu nie może skutkować koniecznością rozpoznania przychodu podatkowego.

Podatnik w swoim stanowisku powołuje się na interpretacje wydane przez naczelników urzędów skarbowych.

Podsumowując powyższe uwagi, Spółka zajmuje stanowisko, iż przewalutowanie kredytu z USD na złote nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego dla Spółki, zarówno w momencie przewalutowania kredytu, jak i jego spłaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl