Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 grudnia 2007 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB3/423-126/07/CzP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 10 września 2007 r.), uzupełnionym 18 października 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia nieodliczonego podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2007 r. wpłynął do tut. Biura wniosek Gminy o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia nieodliczonego podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów.Z uwagi na braki formalne w dniu 12 października 2007 r. wezwano o ich uzupełnienie, co uczyniono 18 października 2007 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Gmina w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - tytuł projektu "Lokalne Centrum Kultury, Tradycji i Folkloru" dokonała zakupu: robót remontowo-modernizacyjnych, mebli, sprzętu gastronomicznego, sprzętu nagłaśniającego do obsługi plenerowych imprez kulturalnych. Zadania z zakresu kultury Gmina realizuje poprzez Dom Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną. Żadna z tych instytucji nie posiadała jednak zaplecza ani wyposażenia dla systematycznego wspierania lokalnych grup i twórców kultury. Zrealizowanie projektu zapełniło te lukę. Stało się to poprzez modernizację zabytkowego obiektu dawnej kręgielni pod potrzeby lokalnych środowisk kulturalnych i wyposażenie obiektu Centrum w meble i sprzęt gastronomiczny, zadaszenie i remont muszli koncertowej, jak również poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego. Z obiektu Centrum korzystają lokalni twórcy, koła gospodyń wiejskich, grupy muzyczno-obrzędowe, poeci, ludowi rękodzielnicy itp. "Lokalne Centrum Kultury, Tradycji i Folkloru" posiada salę ekspozycyjną, zaplecze kuchenne i sanitarne. W sąsiedztwie budynku znajduje się muszla koncertowa. Tak zmodernizowane i wyposażone zostało nieodpłatnie przekazane dla Domu Kultury, który jest instytucją kultury jednostki samorządu terytorialnego.Tworząc Centrum Gmina realizuje zadania statutowe zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).Sama Gmina przy pomocy Centrum nie świadczy i nie będzie świadczyć żadnych usług opodatkowanych podatkiem VAT. Beneficjent - Gmina chce, aby część kosztów przeznaczonych na realizację projektu zostało zwróconych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Gmina będąc podatnikiem zwolnionym z podatku dochodowego od osób prawnych, nie mając możliwości odliczenia podatku VAT, ma możliwość zaliczenia nieodliczonego podatku do kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem Gminy jest ona zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc nie może zmniejszyć swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, zaliczając nieodliczony podatek naliczony do kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl