IBPB3/423-124/08/PP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 13 maja 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB3/423-124/08/PP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 13 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2008 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka zamierza za rok 2007 wypłacić wspólnikowi dywidendę. W związku z tym na Spółce ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia na rachunek urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego. Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 22 ust. 1 i art. 22a) dochody z tytułu dywidend podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym według stawki 19%, chyba że umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu stanowi inaczej. Warunkiem zastosowania stawki wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest konieczność udokumentowania miejsca siedziby podatnika certyfikatem rezydencji. Wspólnik Spółki przedłożył zaświadczenie wydane 29 stycznia 2008 r. przez Kantonalny Urząd Podatkowy (Urząd Podatkowy Kantonu Z.) potwierdzające jego miejsce siedziby dla celów podatkowych. Ponadto, Wspólnik przedłożył oświadczenie, stwierdzające, iż ośrodek jego interesów życiowych znajduje się w Szwajcarii.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka na podstawie przedłożonych dokumentów może od wypłaconej dywidendy za rok 2007 pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w oparciu o stawkę wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską.

Zdaniem Spółki, przedłożony przez Wspólnika dokument, wydany przez Kantonalny Urząd Skarbowy oraz oświadczenie Wspólnika, informujące iż ośrodek jego interesów życiowych znajduje się w Szwajcarii, można uznać za certyfikat rezydencji, co umożliwi pobranie przez płatnika (Spółkę) zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej dywidendy z zastosowaniem stawki wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Ww. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 4a pkt 12 zawiera definicję certyfikatu rezydencji - "certyfikatem rezydencji jest zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika". Jak wynika z przytoczonego przepisu, aby uznać dokument za spełniający wymogi stawiane certyfikatowi rezydencji:

* po pierwsze musi być wydany przez właściwy organ podatkowy państwa miejsca zamieszkania podatnika,

* po drugie z jego treści musi wynikać, że podatnik w danym państwie posiada miejsce siedziby dla celów podatkowych.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka jest w posiadaniu zaświadczenia potwierdzającego jego miejsce siedziby dla celów podatkowych.

W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że są spełnione wszystkie warunki aby od wypłacanej dywidendy za rok 2007 pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w oparciu o stawkę wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską.

Stanowisko zawarte we wniosku z dnia 6 lutego 2008 r. jest zatem prawidłowe.

Ponadto nadmienia się, że interpretacja załączonych dokumentów nie może być przedmiotem postępowania określonego w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej. Wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny tych materiałów: jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Właściwym dla tego trybem jest postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl