Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 24 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/436-84/08/MZ (KAN-4252/04/08)
Czy sprzedaż wierzytelności podlega opodatkowaniu PCC?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 24 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym w dniu 9 i 23 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie:

*

skutków podatkowych zakupu wierzytelności - jest prawidłowe,

*

skutków podatkowych sprzedaży wierzytelności - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zakupu i sprzedaży wierzytelności.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych pismem z dnia 2 czerwca 2008 r. Znak: IBPB2/436-84/08/MZ, IBPB2/415-803/08/MCZ, IBPP2/443-407/08/EJ wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono w dniu 9 i 23 czerwca 2008 r. poprzez dokonanie dodatkowej wpłaty.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zamierza kupić od Banku wierzytelność spółki A za cenę 1.000.000 zł. i sprzedać ją spółce windykacyjnej np. za 1.150.000 zł. Jest to pierwsza czynność wnioskodawcy tego typu.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wnioskodawca płaci dwukrotnie podatek od czynności cywilnoprawnych (przy zakupie i przy sprzedaży wierzytelności)?

Zdaniem wnioskodawcy płaci on 1% podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie (inne prawa majątkowe) liczone od ceny zakupu, a także płaci 1% podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży, liczone od ceny sprzedaży lub płaci spółka windykacyjna.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z powyższym podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

*

umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

*

umowy pożyczki,

*

umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długówi ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

*

umowy dożywocia,

*

umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

*

ustanowienie hipoteki,

*

ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnejsłużebności,

*

umowy depozytu nieprawidłowego,

*

umowy spółki (akty założycielskie).

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz do sprzedaży praw (art. 555 Kodeksu cywilnego).

Podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży w myśl powołanej wyżej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy). Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy od czynności cywilnoprawnych określa stawki podatku, które wynoszą:

1.

od umowy sprzedaży:

a)

nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%

b)

innych praw majątkowych - 1%.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Niezależnie jednak od tego, zgodnie z art. 2 pkt 4 wymienionej ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, umowy spółki i jej zmiany, umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Przy zastosowaniu wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy jednak pamiętać, że samo bycie podatnikiem od towarów i usług przez jedną ze stron czynności nie wystarczy aby dana czynność zawarta przez podatnika tego podatku korzystała z wyłączenia od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W każdym przypadku należy badać czy z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jedna ze stron jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z podatku tego jest zwolniona. W związku z tym podstawową kwestią są ustalenia dokonane na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Wobec powyższego należy stwierdzić, że jeżeli czynności cywilnoprawne wskazane we wniosku przybiorą postać umów sprzedaży nie będą one podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych tylko wtedy, gdy z tytułu ich zawarcia jedna ze stron danej umowy będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub będzie z niego zwolniona. Sprzedaż wierzytelności jako zbycie praw majątkowych co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustalona na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) ustawy stawka podatku będzie wynosiła 1%. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa prawa majątkowego będącego przedmiotem umowy (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Z kolei w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek zapłaty podatku będzie ciążył na kupującym.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że wnioskodawca zamierza kupić od Banku wierzytelność spółki, którą z kolei sprzeda z zyskiem firmie windykacyjnej. Wobec powyższego należy stwierdzić, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym przez wnioskodawcę będzie miało miejsce dwukrotne zawarcie umowy sprzedaży praw majątkowych: najpierw bowiem kupi wierzytelność od Banku i tym samym wystąpi jako kupujący, aby następnie ją sprzedać i wystąpić w charakterze sprzedawcy.

W związku z powyższym, w sytuacji, gdy przy zawarciu ww. umów sprzedaży wierzytelności nie znajdzie zastosowania art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i czynności te będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty tego podatku jedynie w przypadku nabycia przez siebie wierzytelności od Banku. Stawka podatku będzie wynosić 1%, liczona od wartości rynkowej prawa majątkowego będącego przedmiotem umowy. Natomiast przy dalszej odsprzedaży tych wierzytelności przez wnioskodawcę firmie windykacyjnej, na wnioskodawcy z tytułu dokonania tej czynności nie będzie już spoczywał obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek zapłaty tego podatku będzie wówczas ciążył wyłącznie na kolejnym nabywcy wierzytelności, w tym przypadku na firmie windykacyjnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl