IBPB2/436-73/07/HS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/436-73/07/HS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 18 grudnia 2007 r.) uzupełnionym dnia 5 marca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie m.in. opodatkowania umów komisu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2007 r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku czynności cywilnoprawnych w zakresie m.in. opodatkowania umów komisu.W związku z brakami wniosku pismem z dnia 20 lutego 2008 r. Znak: IBPB2/436-73/07/HS wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 5 marca 2008 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach handlu używanymi samochodami wnioskodawca chce zawierać umowy komisowe (obecnie zawiera umowy sprzedaży) na zasadzie art. 765 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.W związku z powyższym po zawarciu umowy komisowej (nie podlega opłacie od czynności cywilnoprawnych - brak wymienienia takiej umowy w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) na sprzedaż samochodu zostaje wystawiona faktura marża - gdzie do odpowiedniej ewidencji dla faktur marża wpisana jest wartość zakupu i prowizji przy zakupach od osób fizycznych i od firm na stawce zwolnionej - bez prawa do odliczania VAT.Podatku od czynności cywilnoprawnych przy fakturze marża - przy umowie komisowej nie ponosiłby nikt - również ostateczny kupiec.W wypadku braku realizacji umowy komisowej - samochód nie byłby wykazywany w ewidencji księgowej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie.

Czy brak jest opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów komisu.

Zdaniem wnioskodawcy umowy takie nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych u żadnego z podmiotów, który występuje w transakcji - również brak takiego obowiązku u otrzymującego fakturę marża, ponieważ umowy takie nie są wymienione w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Regulacja prawna umowy komisu zawarta jest w ustawie o z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w art. 765-773. W myśl art. 765 Kodeksu cywilnego przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają następujące czynności:

a.

umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

b.

umowy pożyczki,

c.

(uchylona),

d.

umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

e.

umowy dożywocia,

f.

umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

g.

(uchylona),

h.

ustanowienie hipoteki,

i.

ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

j.

umowy depozytu nieprawidłowego,

k.

umowy spółki (akty założycielskie);

Powołany przepis zawiera enumeratywny katalog czynności, których dokonanie powodować będzie konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, jeżeli dana czynność nie została wymieniona w ustawowym katalogu nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem nawet, jeśli wywołuje skutki gospodarcze takie same lub podobne do tych, które zostały w katalogu wymienione. Należy jedynie zwrócić uwagę, że aby dana czynność była w istocie umową komisu musi zawierać cechy właściwe dla umowy komisu określone we wskazanych powyżej przepisach kodeksu cywilnego.Jak wynika z powyższego samo umowa komisu nie jest czynnością wymienioną w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a zatem ta jako nie wymieniona w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Ponadto organ podatkowy nadmienia, iż na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, umowy spółki i jej zmiany, umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.Z treści cytowanego przepisu wynika, że samo bycie podatnikiem od towarów i usług przez jedną ze stron czynności nie wystarczy aby dana czynność zawarta przez podatnika tego podatku korzystała z wyłączenia od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W każdym przypadku należy badać, czy z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jedna ze stron jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z podatku tego jest zwolniona.

A zatem odnosząc się również do stanowiska wnioskodawcy przedstawionego we wniosku, że "podatku od czynności cywilnoprawnych przy fakturze marża - przy umowie komisowej nie ponosiłby nikt - również ostateczny kupiec", należy stwierdzić, że nawet gdyby doszło do zawarcia umowy podlegającej podatkowi od czynności cywilnoprawnych, to w sytuacji gdy jedna ze stron jest opodatkowana podatkiem VAT lub jest z niego zwolniona, umowa taka korzystałaby zawsze z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zatem stanowisko wnioskodawcy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl