IBPB2/436-46/08/MZ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 maja 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/436-46/08/MZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P., przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 29 lutego 2008 r.), uzupełnionym w dniu 22 kwietnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku zapłaty podatku z tytułu umowy o zarządzanie płynnością finansową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku zapłaty podatku z tytułu umowy o zarządzanie płynnością finansową.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych pismem z dnia 15 kwietnia 2008 r. Znak: IBPP2/443-185/08/EJ wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono w dniu 22 kwietnia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca uzgodnił z kontrahentem zagranicznym, mającym siedzibę w Niemczech warunki umowy, której celem jest świadczenie kompleksowych usług zarządzania płynnością finansową. W ramach umowy podmiot zagraniczny świadczy na rzecz wnioskodawcy (a także innych spółek z grupy) usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową w zakresie centralizacji, kontroli oraz administrowania środkami finansowymi grupy. Celem przedmiotowych usług jest optymalizacja przepływu środków finansowych w ramach grupy.

Zgodnie z umową, w celu umożliwienia świadczenia usług kompleksowego zarządzania płynnością finansową przez podmiot zagraniczny, wnioskodawca może być zobligowany do wykonywania odpowiednich i niezbędnych do realizacji tego celu czynności.W skład usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową świadczonej przez podmiot zagraniczny wchodzą następujące czynności:

1.

Usługi zarządzania środkami pieniężnymi

Na mocy zawartej umowy, w ramach usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową podmiot zagraniczny świadczy na rzecz wnioskodawcy usługi zarządzania środkami pieniężnymi a w szczególności:

- finansowanie działalności wnioskodawcy przez podmiot zagraniczny ze środków zarządzanych przez ten podmiot jak i ze środków zewnętrznych. Usługa obejmuje przekazywanie przez podmiot zagraniczny na rzecz wnioskodawcy środków pieniężnych (zarówno na krótki jak i długi okres) potrzebnych do jej funkcjonowania. Przekazywane na rzecz wnioskodawcy środki podlegają oprocentowaniu według ustalonych stawek.

- przeprowadzanie transakcji kupna oraz sprzedaży walut. Wnioskodawca zawiera z kontrahentem zagranicznym transakcje, w których dokonuje kupna, sprzedaży lub wymiany jednej waluty na inną po ustalonym kursie obowiązującym w dniu wymiany.

2.

Usługi w zakresie zabezpieczania ryzyka kursowego oraz ryzyka stopy procentowej. Zgodnie z zawartą umową, w ramach usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową, podmiot zagraniczny wykonuje następujące czynności w zakresie zabezpieczania ryzyka kursowego oraz ryzyka stopy procentowej:

a)

doradztwo w zakresie zabezpieczania ryzyka kursowego oraz ryzyka stopy procentowej, w tym:

- udzielanie wnioskodawcy informacji dotyczącej sytuacji rynkowej oraz informacji w zakresie metod, strategii oraz instrumentów zabezpieczania ryzyka kursowego i ryzyka stopy procentowej

- przygotowywanie okresowych raportów i analiz dotyczących ryzyka kursowego i odsetkowego

b)

przeprowadzanie transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe oraz ryzyko stopy procentowej a w szczególności:

- w celu zarządzania płynnością finansową grupy oraz ryzykiem biznesowym, przeprowadzanie transakcji zabezpieczających pomiędzy podmiotem zagranicznym a wnioskodawcą we wskazanym zakresie oraz opracowywanie strategii zabezpieczających,

- przygotowywanie okresowych raportów przedstawiających skuteczność zastosowanych przez podmiot zagraniczny na rzecz wnioskodawcy instrumentów zabezpieczających

Zgodnie z ww. umową, podmiot zagraniczny może podzlecić świadczenie ww. czynności wyspecjalizowanej w ramach grupy określonej jednostce.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy czynności podejmowane w ramach umowy nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem wnioskodawcy całość czynności wykonywanych w ramach ww. umowy powinna zostać zaklasyfikowana jako kompleksowa usługa pośrednictwa finansowego świadczona przez podmiot zagraniczny, zaklasyfikowana do podkategorii statystycznych 65.23.10 oraz 67.13.10 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT w Polsce.

Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona. Tym samym, zdaniem wnioskodawcy żadna z czynności wynikających z umowy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych tylko czynności wymienione w tym artykule podlegają podatkowi. Z uwagi na fakt, iż umowa dotyczy świadczenia przez podmiot zagraniczny usługi kompleksowej, która nie została wymieniona w art. 1 ww. ustawy, czynności wykonywane w ramach świadczenia tych usług nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.Wnioskodawca zwraca również uwagę, iż jakiekolwiek czynności podejmowane w ramach umowy mają jedynie na celu umożliwienie wykonania kompleksowej usługi przez kontrahenta i nie stanowią odrębnych usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

* umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

* umowy pożyczki,

* umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długówi ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

* umowy dożywocia,

* umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

* ustanowienie hipoteki,

* ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnejsłużebności,

* umowy depozytu nieprawidłowego,

* umowy spółki (akty założycielskie).

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie ustawowe wyliczenie zostało wzmocnione zasadą, zgodnie z którą o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób to dla oceny, czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca uzgodnił z kontrahentem umowę, której celem jest świadczenie kompleksowych usług zarządzania płynnością finansową. Zdaniem wnioskodawcy całość czynności wykonywanych w ramach ww. umowy powinna zostać zaklasyfikowana jako kompleksowa usługa pośrednictwa finansowego świadczona przez podmiot zagraniczny, zaklasyfikowana do podkategorii statystycznych 65.23.10 oraz 67.13.10 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT w Polsce.

Wobec powyższego należy wyjaśnić, że jeżeli opisane we wniosku czynności w rzeczywistości stanowią tylko elementy umowy nienazwanej, której nie można zaklasyfikować do którejkolwiek z umów wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wówczas kompleksowa umowa w ogóle nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Natomiast jeżeli zawarta umowa nosi znamiona umów wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w szczególności umowy sprzedaży, zamiany i pożyczki, wówczas czynności te będą generalnie podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. O powstaniu obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej decyduje, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, moment dokonania czynności cywilnoprawnej.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych sformułowano warunki, które muszą zostać spełnione, aby konkretna czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy podlegała podatkowi. Przepis art. 1 ust. 4 ww. ustawy określa zakres terytorialny opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych i tak, jeżeli przedmiotem są:

1.

rzeczy (w przypadku umowy pożyczki pieniądze) znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.

rzeczy (w przypadku umowy pożyczki pieniądze) znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nieistotne są inne okoliczności związane ze stronami samej czynności. Dla opodatkowania w Polsce nie ma znaczenia obywatelstwo stron konkretnej czynności cywilnoprawnej, ani ich miejsce zamieszkania, a także inne okoliczności, w których zostaje dokonana umowa, a zwłaszcza miejsce jej zawarcia. Warunkiem jest jednak, że będące jej przedmiotem rzeczy znajdują się na terytorium Polski, albo gdy jej przedmiotem są prawa majątkowe - że są wykonywane na jej terytorium.

Zgodnie z art. 1 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy podatkowi podlegają czynności wskazane w ustawie, gdy ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, ale jeżeli są spełnione łącznie dwie przesłanki:

1.

nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.

oraz objęta zakresem przedmiotowym ustawy czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku gdy nie są spełnione powyższe warunki czynność cywilnoprawna nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano również inne sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a.

opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b.

zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

- umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

- umowy spółki i jej zmiany,

- umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Stosownie do treści i w rozumieniu art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ujęte w tej ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Z treści cytowanego art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przepisu wynika, że samo bycie podatnikiem od towarów i usług przez jedną ze stron czynności nie wystarczy aby dana czynność zawarta przez podatnika tego podatku korzystała z wyłączenia od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W każdym przypadku należy badać czy z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jedna ze stron jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z podatku tego jest zwolniona.

Odnosząc się do stanowiska przedstawionego we wniosku, że żadna z czynności wynikających z zawartej przez wnioskodawcę umowy o zarządzanie płynnością finansową nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych należy wyjaśnić, że czynnikiem decydującym czy czynności wynikające z przedmiotowej umowy (o ile mieszczą się w katalogu umów zawartych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych), korzystają z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ww. ustawy jest stwierdzenie czy z tytułu zawarcia tej konkretnej umowy którakolwiek ze stron tej umowy jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona.

W przedmiotowej sprawie, umowa o zarządzanie płynnością finansową zawarta przez wnioskodawcę nawet jeśli nosi znamiona umów podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, mimo iż podlegająca generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, będzie wyłączona z opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 2 pkt 4 ww. ustawy o ile ustalenia wnioskodawcy poczynione na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług okażą się prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Do wniosku Spółka dołączyła plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl