Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 listopada 2007 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/436-16/07/MCZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2007 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Katowicach 20 sierpnia 2007 r., data wpływu do tut. BKIP - 23 sierpnia 2007 r.)o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia przez Spółkę umowy zlecenia powierniczego z osobą fizyczną - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 sierpnia 2007 r. do Izby Skarbowej w Krakowie wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia przez Spółkę umowy zlecenia powierniczego z osobą fizyczną. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie pismem z dnia 16 sierpnia 2007 r.Znak: PU/4351-0003/07/B przesłał ten wniosek do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach celem załatwienia zgodnie z właściwością.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka z o.o. zawarła umowy zlecenia powierniczego (fiducjonarneg) (art. 734 par.2 w związku z art. 740 zd.2 Kodeksu cywilnego) z udziałowcami Spółki, występującymi jako osoby fizyczne. Na mocy tych umów zleceniobiorcy zostali zobowiązani do zakupu nieruchomości we własnym imieniu ale na rachunek spółki z obowiązkiem późniejszego przeniesienia własności zakupionych nieruchomości na rzecz Spółki. Przyjmujący zlecenie wystąpili zatem w roli tzw. zastępców pośrednich. Po stronie zlecającego istniał obowiązek pokrycia wydatków związanych z należytym wykonaniem zlecenia tj. zakupu nieruchomości oraz zwolnieniem zleceniobiorców z zaciągniętych w tym celu zobowiązań (art. 745 k.c.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w zaistniałym stanie faktycznym, Spółka powinna uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych od zawartych umów przy założeniu, że nie były to umowy pożyczki ale umowy zlecenia.

Zdaniem wnioskodawcy w opisanej wyżej sytuacji zawarte przez Spółkę umowy są umowami zlecenia powierniczego a nie umowami pożyczki i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych z uwagi na fakt, iż nie są objęte katalogiem czynności oraz zdarzeń, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Z wniosku wynika, że wnioskodawca zawarł umowy zlecenia powierniczego, a nie umowy pożyczki.Umowa powiernicza w polskim prawie należy do umów nie nazwanych. Najczęściej podstawą skonstruowania umowy powierniczej jest umowa zlecenia, stąd prawa i obowiązki stron takiej umowy są oceniane wg przepisów o zleceniu. Jest to nienazwana umowa o świadczenie usług, do której stosownie do art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, chyba że jest to umowa zlecenia, wtedy stosuje się wprost przepisy o zleceniu.

W myśl przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają te umowy nazwane, które wymienione są w art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy, przy czym nie nazwa a cel umowy decyduje o charakterze czynności cywilnoprawnej.

Jeżeli więc, jak twierdzi wnioskodawca zawarte umowy są umowami zlecenia powierniczego należy stwierdzić, że w katalogu czynności cywilnoprawnych nie została wymieniona umowa zlecenia ani umowa powiernicza.

Otrzymanie środków finansowych w ramach zawartej umowy powierniczej (zlecenia), nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 741 Kodeksu cywilnego "przyjmującemu zlecenie nie wolno używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie...".

Z treści wniosku wynika, że powierzone przez zleceniodawcę środki finansowe mają ściśle określony cel przeznaczenia, co uniemożliwia dysponowanie nimi w sposób swobodny.

Zatem stanowisko wnioskodawcy wyrażone we wniosku, że zawarte przez Spółkę umowy zlecenia powierniczego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl