IBPB2/436-132/08/MZ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 21 października 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/436-132/08/MZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki X przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 21 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o. na podstawie postanowienia umowy spółki - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o. na podstawie postanowienia umowy spółki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (spółka z o.o.) w dniu 27 lutego 2008 r. dokonał podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.750.000 zł Zapis § 7 pkt 3 umowy spółki zakłada, że podwyższenie kapitału zakładowego na mocy jednej lub wielu uchwał wspólników w terminie do 31 grudnia 2017 r. do kwoty 50.000.000 zł nie stanowi zmiany umowy spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podwyższenie kapitału zakładowego dokonane zgodnie z zawartym w umowie spółki zastrzeżeniem, iż podwyższenie kapitału zakładowego do określonej kwoty i do określonego terminu nie stanowi zmiany umowy spółki rodzi obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem wnioskodawcy, dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej na podstawie zawartego w umowie spółki zastrzeżenia, iż podwyższenie kapitału zakładowego do określonej kwoty i do określonego terminu nie stanowi zmiany umowy spółki i tym samym nie rodzi obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na poparcie swego stanowiska wnioskodawca powołał się na interpretację organu podatkowego zawartą w postanowieniu z dnia 10 czerwca 2005 r. Znak: US40-DM/165/05/PI/IN.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają umowy spółki (akty założycielskie) oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Za zmianę umowy spółki według art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy uważa się przy spółce kapitałowej - wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika (akcjonariusza) oraz dopłaty.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki, bądź też może być połączone ze zmianą umowy. Gdy umowa spółki przewiduje możliwość podwyższenia kapitału zakładowego, wskazując jednocześnie maksymalną wysokość i termin podwyższenia - w oparciu o te postanowienia zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Powołany na wstępie art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazuje na określone czynności, które traktowane są jako zmiana umowy spółki. Do tej kategorii przepis zalicza nie tylko czynności, które wymagają zmiany aktu umowy spółki, lecz także takie, których dokonanie nie jest uwarunkowane modyfikowaniem postanowień umowy spółki.

Z powyższego wynika, że na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych za zmianę umowy spółki uznano także sytuacje, których zaistnienie nie jest uwarunkowane koniecznością zmiany postanowień umowy spółki.

Tak więc każda czynność powodująca podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o., dokonana zarówno w wyniku zmiany umowy spółki jak i na podstawie postanowień umowy spółki, uchwały zgromadzenia wspólników, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego dopuszczone w art. 257 Kodeksu spółek handlowych bez zmiany umowy spółki, w świetle ww. przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podlega opodatkowaniu jako zmiana umowy.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy podstawę opodatkowania przy zmianie umowy spółki stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, a zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 tej ustawy stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5%. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca dokonał podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. o kwotę 1.750.000 zł Zapis § 7 pkt 3 umowy spółki zakłada, że podwyższenie kapitału zakładowego na mocy jednej lub wielu uchwał wspólników w terminie do 31 grudnia 2017 r. do kwoty 50.000.000 zł nie stanowi zmiany umowy spółki.

Wobec powyższego, tryb dokonania przez wnioskodawcę czynności podwyższenia kapitału zakładowego spółki, w tym przypadku na podstawie jednej lub wielu uchwał wspólników w oparciu o postanowienia umowy spółki, a nie na podstawie zmiany umowy spółki nie ma znaczenia dla faktu powstania u wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Samo bowiem dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki jest już czynnością powodującą obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Reasumując, należy stwierdzić, iż opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega każde podwyższenie kapitału zakładowego spółki bez względu na tryb jego dokonania. Tym samym stanowisko wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

W odniesieniu do powołanej przez wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego należy stwierdzić, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl