IBPB2/436-13/08/MZ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 kwietnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/436-13/08/MZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki..., przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura- 23 stycznia 2008 r.) uzupełnionym w dniu 19 marca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zobowiązania podatkowego z tytułu przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zobowiązania podatkowego z tytułu przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną. Z uwagi na stwierdzone braki formalne pismem z dnia 27 lutego 2008 r. Znak: IBPB3/423-67/08/SD IBPB2/436-13/08/MZ IBPB1/415-71/08/AB wnioskodawcę wezwano do ich uzupełnienia. Wniosek został uzupełniony za pismem z dnia 12 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 19 marca 2008 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. zamierza przekształcić się w Spółkę Jawną. Po przekształceniu nastąpi przeksięgowanie kapitału zakładowego Spółki z o.o. na kapitał zakładowy Spółki Jawnej (na którym w przypadku nowotworzonej spółki jawnej księguje się wkłady wniesione przez wspólników) natomiast zgromadzony na kapitale zapasowym zysk wypracowany przez Spółkę z o.o. zostanie przeksięgowany na kapitał zapasowy Spółki Jawnej.Po przekształceniu Spółki z o.o. w Spółkę Jawną nastąpi zwiększenie majątku Spółki Jawnej w stosunku do kapitału zakładowego przekształconej Spółki z o.o., gdyż dotychczas wypracowany zysk przez Spółkę z o.o. zgromadzony na kapitale zapasowym zostanie przeksięgowany na kapitał zapasowy Spółki Jawnej.Wnioskodawca zaznaczył również, że dotychczas wypracowane przez lata zyski Spółki z o.o. były przekazywane na kapitał zapasowy i nadal tam pozostają.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przekształcenie Spółki z o.o. w Spółkę Jawną powoduje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych zarówno przez którąkolwiek ze spółek jak i przez wspólników.

Zdaniem wnioskodawcy, żaden z ww. podmiotów nie zapłaci podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają: umowy spółki (akty założycielskie) oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. Jednakże za zmianę umowy spółki wynikającą z jej przekształcenia uważa się takie przekształcenie spółki wynikiem, którego jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego. W myśl art. 1 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy uważa się: przekształcenie, podział lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Zgodnie z art. 3 ust. pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a podstawę opodatkowania w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) tej ustawy stanowi przy przekształceniu, podziale lub łączeniu spółek - wartość majątku wniesionego do spółki albo wartość kapitału zakładowego. Stawka pobieranego podatku od czynności cywilnoprawnych określona jest w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i wynosi 0,5% podstawy opodatkowania.

Stosownie do art. 6 ust. 9 pkt 5 ww. ustawy od podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 8, odlicza się wartość wkładów do spółki albo wartość kapitału zakładowego wynikającą z umowy spółki lub jej zmiany, związanej z przekształceniem, podziałem lub łączeniem spółek, która była opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych przed dokonaniem tych czynności. W konsekwencji, jeżeli w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną kapitał podstawowy spółki jawnej lub jej majątek zwiększy się w stosunku do kapitału zakładowego spółki z o.o - tj. zwiększy się wartość wkładów w spółce jawnej w stosunku do udziałów w spółce z o.o., to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego dokonanie tej czynności powoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy ciąży, przy ww. umowie spółki, na spółce. Oznacza to, iż w przedmiotowej sprawie podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych będzie spółka, w której nastąpi zwiększenie kapitału lub majątku.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wprost wynika, że wskutek przekształcenia zwiększy się majątek spółki jawnej w stosunku do wartości udziałów w spółce z o.o. Z tej przyczyny stanowisko wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl