IBPB2/436-12/08/MZ - Możliwość opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przeniesienia własności lokalu na rzecz ustępującego ze spółki cywilnej wnioskodawcy tytułem zwrotu wkładu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 23 kwietnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/436-12/08/MZ Możliwość opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przeniesienia własności lokalu na rzecz ustępującego ze spółki cywilnej wnioskodawcy tytułem zwrotu wkładu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana..., przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura- 23 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia własności lokalu na rzecz wspólnika ustępującego ze spółki cywilnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia własności lokalu na rzecz wspólnika ustępującego ze spółki cywilnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w grudniu 2005 r. zawarł z żoną i synem umowę spółki cywilnej. Umowa została zawarta na czas nieograniczony. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dotyczącym nieruchomości, w tym zwłaszcza działalność deweloperską. Wspólnicy wnieśli do spółki wkłady gotówkowe oraz wkłady rzeczowe w postaci własności udziałów w określonych w umowie działkach. Wartość wszystkich wnoszonych wkładów została oznaczona w umowie spółki. W umowie oznaczono podział zysku w następujących proporcjach: syn - 75 %, żona - 15 %, wnioskodawca - 10 %. Wszyscy wspólnicy - w zakresie przychodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w przedmiotowej spółce cywilnej, jako przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej - wybrali opodatkowanie na zasadach o których mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (liniowa forma opodatkowania według stawki 19 % podstawy obliczenia podatku). Wspólnicy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wybudowali dwa budynki wielomieszkaniowe. Od 2007 r. prowadzona jest sprzedaż wyodrębnionych lokali mieszkalnych oraz lokali garażowych wraz ze stosownymi udziałami w nieruchomości wspólnej.

Wnioskodawca przewiduje ustąpienie ze spółki w 2008 r. (a zatem w trakcie roku podatkowego). Ustąpienie zostanie dokonane w drodze zmiany przedmiotowej umowy spółki polegającej na wykluczeniu z niej wnioskodawcy. Pozostali dotychczasowi wspólnicy pozostaną nadal w spółce. W momencie ustąpienia przez wnioskodawcę ze spółki - zostaną przeprowadzone zgodnie z Kodeksem cywilnym stosowne rozliczenia z ustępującym wspólnikiem. Według art. 871 Kodeksu cywilnego wspólnikowi występującemu ze spółki wypłaca się w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki. Wspólnicy planują, iż w razie ustąpienia ze spółki wnioskodawcy rozliczenie nastąpi nie w formie pieniężnej, ale w drodze przeniesienia własności lokalu mieszkalnego jaki pozostaje we współwłasności łącznej wspólników (wybudowanego w ramach działalności deweloperskiej spółki). Pozwala na to względnie obowiązujący charakter przepisu art. 871 Kodeksu cywilnego oraz możliwość świadczenia w miejsce wykonania (art. 453 Kodeksu cywilnego).

W związku z powyższym ustępujący wnioskodawca otrzyma tytułem wypłaty wkładu oraz wypłaty części majątku wspólnego pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników (o ile taki majątek pozostanie), oznaczony lokal mieszkalny będący przedmiotem współwłasności łącznej wspólników. Wartość lokalu mieszkalnego jaki otrzyma ustępujący ze spółki wnioskodawca została oszacowana na podstawie cen rynkowych i będzie wynosić:

1.

w przypadku przyjęcia, iż przeniesienie własności lokalu tytułem rozliczenia z ustępującym wspólnikiem nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług - 500 000 zł.

2.

w przypadku przyjęcia, iż przeniesienie własności lokalu tytułem rozliczenia z ustępującym wspólnikiem będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług - 535 000 zł.

Ponieważ przedmiotem wniosku zostało objęte zdarzenie przyszłe, wspólnicy przewidują dwie możliwe sytuacje dotyczące rozliczenia z ustępującym wspólnikiem:

* Wariant a) suma wartości wkładów wniesionych przez wszystkich wspólników będzie przewyższać wartość majątku wspólnego wspólników spółki w dniu ustąpienia wnioskodawcy

* Wariant b) suma wartości wkładów wniesionych przez wszystkich wspólników będzie niższa od wartości majątku wspólnego wspólników spółki w dniu ustąpienia wnioskodawcy

Możliwość wystąpienia jednego z ww. wariantów jest uzależniona od ilości lokali mieszkalnych/lokali garażowych jakie zostaną sprzedane do dnia ustąpienia wnioskodawcy. Od przychodów uzyskanych z tytułu dokonanych sprzedaży, które to transakcje sprzedaży miały i będą mieć miejsce w miesiącach poprzedzających miesiąc, w którym ze spółki ustąpi wnioskodawca, wspólnicy, w tym wnioskodawca, odprowadzają i będą odprowadzać co miesiąc zaliczki na należny podatek dochodowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (według stawki - 19 %) zgodnie z ustalonym w umowie podziałem zysków. W związku z tym do wspólnego majątku pozostałego na dzień ustąpienia wnioskodawcy ze spółki wspólnicy nie będą wliczali przychodów należnych z tytułu już dokonanej sprzedaży lokali mieszkalnych/lokali garażowych, od których to przychodów wspólnicy uiścili stosowne zaliczki na podatek. Natomiast majątkiem wspólnym jaki pozostanie na dzień ustąpienia wspólnika ze spółki będą pozostałe, niesprzedane, wyodrębnione lokale mieszkalne oraz lokale garażowe wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej, na której są wybudowane budynki wielomieszkaniowe.

Wnioskodawca poza działalnością w ramach przedmiotowej spółki cywilnej nie prowadzi żadnej innej działalności gospodarczej natomiast po ustąpieniu ze spółki zamierza w ogóle zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej. W poprzednich latach działalności gospodarczej wspólników - w 2006 r. w spółce wystąpiła strata natomiast za 2007 r., w którym wystąpił dochód, wspólnicy będą się podatkowo rozliczać według wybranego przez nich sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przeniesienie własności lokalu na rzecz ustępującego ze spółki cywilnej wnioskodawcy tytułem zwrotu wkładu będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem wnioskodawcy, przeniesienie własności lokalu na rzecz ustępującego ze spółki cywilnej wspólnika tytułem zwrotu wkładu nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Uzasadniając swoje stanowisko, wnioskodawca powołał się i przytoczył źródłowo fragmenty publikacji prawniczych, podatkowych, pisma Ministerstwa Finansów oraz orzecznictwa sądowego, dotyczących przedmiotowej kwestii. Tym samym, zdaniem wnioskodawcy, przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na rzecz ustępującego wnioskodawcy tytułem zwrotu wkładów wniesionych przez niego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

* umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

* umowy pożyczki,

* umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długówi ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

* umowy dożywocia,

* umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

* ustanowienie hipoteki,

* ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

* umowy depozytu nieprawidłowego,

* umowy spółki (akty założycielskie).

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Zgodnie z art. 871 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) wspólnikowi występującemu ze spółki cywilnej zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia - wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega natomiast zwrotowi wartość wkładu polegająca na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika. Ponadto, na mocy art. 871 § 2 Kodeksu cywilnego, występującemu wspólnikowi wypłaca się w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.

Jak już wspomniano powyżej art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu. Opisane przez wnioskodawcę przeniesienie własności będące formą rozliczenia między spółką a występującym z niej wspólnikiem nie zostało bezpośrednio ujęte w powyższym katalogu czynności. Podkreślić należy, że umowa przeniesienia własności jako nie wymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy od czynności cywilnoprawnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych o ile nie przybierze postaci jednej z umów wymienionych w tym przepisie.

Reasumując stwierdza się, iż przejęcie lokalu mieszkalnego przez występującego ze spółki cywilnej wspólnika tytułem zwrotu wkładu, dokonane na podstawie umowy przeniesienia własności nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl