Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 6 sierpnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-869/08/MCZ (KAN-4640/05/08)
Zasady opodatkowania należności otrzymywanych przez posiadającego certyfikat niemieckiej rezydencji podatkowej obywatela Niemiec i Polski z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki z o.o. z siedzibą w Polsce.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 6 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania należności otrzymywanych przez posiadającego certyfikat niemieckiej rezydencji podatkowej obywatela Niemiec i Polski z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z o.o. z siedzibą w Polsce - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania należności otrzymywanych przez posiadającego certyfikat niemieckiej rezydencji podatkowej obywatela Niemiec i Polski z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z o.o. z siedzibą w Polsce.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Prezes Zarządu Spółki będącej wnioskodawcą posiada podwójne obywatelstwo polskie i niemieckie. Posiada również zameldowanie na pobyt stały w obu tych krajach. Wnioskodawca dysponuje oświadczeniem, iż ośrodek interesów życiowych tej osoby znajduje się w Niemczech - tam posiada rodzinę i prowadzi firmę. Wnioskodawca jako płatnik posiada także zaświadczenie z niemieckiego Urzędu Finansowego - Finanzamt Mannheim- certyfikat rezydencji podatkowej, z którego wynika, że osoba pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu Spółki polskiej jest płatnikiem podatków w Niemczech. Prezes Zarządu Spółki przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

*

Czy po przekroczeniu 183 dni okresu pobytu w Polsce Prezes Spółki zostaje uznany w Polsce za osobę z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym?

*

Jaki należy zapłacić podatek?

W ocenie wnioskodawcy w związku z posiadaniem przez Spółkę certyfikatu rezydencji Prezesa Zarządu i zgodnie z art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od świadczeń dla członków zarządu pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% bez pomniejszania o koszty przez cały rok niezależnie od okresu przebywania w Polsce.

Zgodnie z art. 42 tej ustawy do końca stycznia sporządzana jest deklaracja PIT-8AR, a do końca lutego deklaracja IFT-1R.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 2a ww. ustawy osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie do art. 4 ust. 1 obowiązującej umowy, między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo, każdą jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie, w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w tym Państwie.

Z powyższego wynika, iż określenie "miejsce zamieszkania" odnosi się bezpośrednio do definicji "miejsca zamieszkania" przyjętej w ustawodawstwach wewnętrznych państw będących Stronami umowy i uwzględnia różne formy więzi osobistej z państwem, które we własnym ustawodawstwie ustala podstawę do nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Dla celów podatkowych przepis art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Osoba fizyczna przebywając na terytorium Polski powyżej 183 dni w 2008 r. spełni określony w art. 3 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunek, pozwalający uznać, iż posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski.

Stosownie do oświadczenia wnioskodawcy, Prezes Zarządu Spółki posiada podwójne obywatelstwo - polskie i niemieckie. Posiada również zameldowanie na pobyt stały w obu tych krajach, ale jego ośrodek interesów życiowych znajduje się w Niemczech - tam posiada rodzinę i prowadzi firmę. Spółka jako płatnik posiada zaświadczenie z niemieckiego Urzędu Finansowego - Finanzamt Mannheim certyfikat rezydencji podatkowej, z którego wynika, że osoba będąca Prezesem Zarządu Spółki polskiej jest płatnikiem podatków w Niemczech i zgodnie z niemieckim ustawodawstwem, traktowana jest ona jako osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec.

Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w przypadku kiedy podatnik może zostać uznany za posiadającego miejsce zamieszkania jednocześnie w dwóch państwach, obligują do zbadania reguł kolizyjnych określonych w art. 4 ust. 2 umowy, w celu ustalenia jednego państwa rezydencji podatnika.

Stosownie do art. 4 ust. 2 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status określa się według następujących zasad:

a.

osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych),

b.

jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa,

c.

jeżeli osoba przebywa zazwyczaj w obu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem,

d.

jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną tę kwestię w drodze wzajemnego porozumienia.

W myśl art. 4 ust. 2 lit. a) ww. umowy, dokonując na podstawie treści wniosku Spółki analizy stopnia powiązań osobistych i gospodarczych należy uznać, iż ściślejsze związki gospodarcze i osobiste łączą Prezesa Zarządu Spółki z Niemcami. Oznacza, to, iż pomimo przekroczenia 183 dni pobytu na terytorium Polski, Prezes Zarządu Spółki będzie podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osobę posiadającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Niemiec z tytułu uczestniczenia w zarządzie polskiej spółki regulują postanowienia art. 16 ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 16 tej umowy wynagrodzenia członków rady nadzorczej lub zarządu i inne podobne płatności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w Niemczech) otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej lub zarządzie spółki, mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (Polsce), mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (w Polsce).

Użycie w umowie sformułowania "mogą być opodatkowane" oznacza, że wynagrodzenia i podobne płatności będą zawsze opodatkowane w Polsce, o ile polskie ustawy podatkowe przewidują ich opodatkowanie. Zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu następuje poprzez zastosowanie metody unikania podwójnego opodatkowania określonej w art. 24 ust. 1 umowy.

Stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychodów przez osoby posiadające ograniczony obowiązek podatkowy (art. 3 ust. 2a ustawy) m.in. z tytułu świadczenia usług zarządzania i kontroli pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Wobec tego należy uznać, iż wynagrodzenie rezydenta niemieckiego z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu w spółce polskiej podlega w Polsce opodatkowaniu w wysokości 20% jego przychodu. W związku z wypłacaniem przez płatnika wynagrodzenia rezydentowi niemieckiemu z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu w spółce polskiej płatnik jest obowiązany do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, że płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Stosownie do art. 42 ust. 1a ww. ustawy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR). Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Ponadto w myśl postanowień art. 42 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4 (IFT-1/IFT-1R).

W świetle powyższego stanowisko wnioskodawcy w powyższym zakresie jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 w. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a,43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl