IBPB2/415-520/08/HS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 czerwca 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/415-520/08/HS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 13 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia własności akcji imiennych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2008 r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia własności akcji imiennych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca będący osobą fizyczną zbywa akcje imienne w niepublicznej spółce akcyjnej: zbycie następuje poza działalnością gospodarczą. Zawarta została umowa warunkowa sprzedaży akcji, na mocy której przejście własności i wydanie akcji imiennych nastąpi po ziszczeniu się warunku zawieszającego, polegającego na wydaniu zgody przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zezwalającego nabywcy akcji na dokonanie koncentracji (nabycie akcji), oraz po zapłacie w całości ceny za akcje w ściśle określonym terminie. Na poczet ceny za akcje wpłacono zadatek w 2007 r. Ziszczenie się warunku zawieszającego, zapłata ceny za akcje i ich wydanie nastąpi w 2008 r. W warunkowej umowie sprzedaży akcji zastrzeżono, że przejście prawa własności akcji następuje po zapłacie całej ceny, do tego czasu akcje pozostają własnością zbywcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Kiedy przypada termin płatności podatku od przychodu z kapitałów pieniężnych.

2.

Czy otrzymany w 2007 r. z tytułu zawarcia warunkowej umowy sprzedaży akcji zadatek stanowi przychód podlegający opodatkowaniu w roku podatkowym jego otrzymania, czy też w roku podatkowym, w którym następuje ziszczenie się warunku zawieszającego, zapłata ceny i wydanie akcji nabywcy.

3.

Czy uzyskany z tytułu sprzedaży akcji dochód łączy się z dochodami z innych źródeł, w tym opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Zdaniem wnioskodawcy odpłatne zbycie akcji w spółce akcyjnej powoduje powstanie przychodu z kapitałów pieniężnych (art. 10 ust. 1 pkt 7 wyżej powołanej ustawy).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) tejże ustawy, przychodami z kapitałów pieniężnych są przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych należne, choćby nie zostały otrzymane.

Należy zwrócić uwagę, iż prawodawca obowiązek podatkowy wiąże z odpłatnym zbyciem papierów wartościowych.

W zasadzie nie można mówić o odpłatnym zbyciu papierów wartościowych (akcji), ale o odpłatnym przeniesieniu papierów wartościowych na inną osobę, lub też praw z papierów wartościowych na inną osobę. Jak wynika z ogólnych regulacji Kodeksu cywilnego przeniesienie praw wynikających z imiennych papierów wartościowych następuje przez przelew połączony z wydaniem dokumentu lub przez indos.

Przez odpłatne zbycie papierów wartościowych należy rozumieć taką sytuację, w której następuje zmiana właściciela (posiadacza akcji).

W opisywanym przypadku zmiana właściciela akcji nastąpi po spełnieniu warunku zawieszającego, zapłacie całej ceny i wydaniu Nabywcy dokumentów akcji.

Termin płatności podatku przypada na 30 kwietnia 2009 r. W tym samym terminie należy złożyć zeznanie roczne na formularzu PIT-38 (art. 45a ust. 1a pkt 1 w zw. z art. 45 ust. 1 ustawy).

Z podatkowego punktu widzenia otrzymane w 2007 r. kwoty na poczet ceny za akcje (zaliczki) nie rodzą obowiązku podatkowego w dacie wpłat, gdyż nie skutkują zmianą właściciela akcji.

Jako kwotę przychodu (na druku PIT-38) należy wskazać cenę za akcje wynikającą z umowy. Jeżeli akcje objęto za wkład gotówkowy, to kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione na objęcie akcji (w tym wpłata na kapitał, opłaty skarbowe, notarialne) lub na zakup akcji (cena zakupu akcji), co wynika z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy. Podstawę opodatkowania stanowi dochód rozumiany jako różnica pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji (art. 9 ust. 1 ustawy). Podatek wynosi 19% dochodu.

Dochodów tych nie łączy się z dochodami z innych źródeł, w tym opodatkowanych na zasadach ogólnych (np. dochody ze stosunku pracy, dochody z pozarolniczej działalności (gospodarczej) - art. 30b ust. 5 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne. Jak wynika z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 339 ustawy z dnia 15 września Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) przeniesienie akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego następuje poprzez pisemne oświadczenie albo na samym dokumencie akcji albo na świadectwie tymczasowym, albo w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji lub świadectwa tymczasowego.

Z powyższego wynika, iż obowiązek podatkowy wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje w momencie przeniesienia własności akcji na kupującego tj. z chwilą złożenia oświadczenia oraz przeniesienia posiadania akcji. Pod pojęciem odpłatnego zbycia należy rozumieć każdą formą przeniesienia własności akcji za wynagrodzeniem. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2007 r. miało miejsce zawarcie warunkowej umowy sprzedaży akcji, na mocy której przejście i wydanie akcji imiennych nastąpi po ziszczeniu się warunku zawieszającego, który zostanie spełniony w 2008 r. Wnioskodawca wskazał, że przejście prawa własności akcji nastąpi po zapłacie całej ceny (w 2007 r. wnioskodawca otrzymał tylko zadatek); do tej pory akcje będą należały do zbywcy.

Całokształt przedstawionego stanu faktycznego wskazuje, że w chwili zawarcia warunkowej umowy sprzedaży akcji nie nastąpiło ich zbycie. Przychód z odpłatnego zbycia akcji obejmujący również kwotę zadatku otrzymanego w 2007 r. powstanie więc w roku 2008 r., w którym ziści się warunek zawieszający i nastąpi przeniesienie posiadania akcji na nabywcę. Wówczas, po zakończeniu roku podatkowego 2008 wnioskodawca będzie obowiązany złożyć odrębne zeznanie podatkowe (PIT-38) w terminie do 30 kwietnia 2009 r. i wykazać dochód uzyskany ze sprzedaży akcji imiennych oraz wpłacić 19% podatek dochodowy.

Wobec powyższego otrzymanie zadatku w 2007 r. nie wywołuje skutku w postaci powstania przychodu w 2007 r. Wartość zadatku otrzymanego na poczet ceny będzie wraz z resztą ceny przychodem roku 2008 r.

Stosownie do art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. W myśl art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie podatkowe, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b (PIT-38).

Przepis art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 tej ustawy podatkowej jest zgodnie z ust. 2 pkt 1 tego artykułu różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Przepisem, który odnosi się do ustalania kosztów z odpłatnego zbycia akcji, w sytuacji gdy nabyte zostały za pieniądze jest art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy. Na podstawie tego przepisu nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie akcji w spółce. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego ich zbycia. Kosztem nabycia akcji jest kwota, za którą zostały one zakupione.

Kosztami nabycia akcji są również inne wydatki poniesione na nabycie (objęcie), takie jak opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych (opłata skarbowa) itp.

Dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z ust. 5 tego artykułu, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c i nie wystąpi obowiązek jego wykazania w zeznaniach PIT-36 czy też PIT-37.

W związku z powyższym stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przestawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl