IBPB2/415-489/08/BJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 czerwca 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/415-489/08/BJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 10 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendiów wypłacanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.3 "Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2008 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendiów wypłacanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.3 "Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wojewódzki Urząd Pracy jako jednostka organizacyjna Samorządu Województwa pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej i w ramach obsługi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, wypłaca stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zasady i wysokość przedmiotowych stypendiów określone zostaną w uchwale Sejmiku Województwa, stosownie do kompetencji określonych w art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.). Przyznawane stypendia finansowane są w następujących proporcjach ze środków: budżet państwa 98,5% (w tym: EFS - 85%, budżet państwa - 13,5%), budżet jednostki samorządu terytorialnego szczebla regionalnego 1,5%. Wsparcie stypendialne wypłacane będzie uczniom za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r.w wymiarze 290, 00 zł miesięcznie, co daje łączną kwotę 2.320,00 zł Środki przekazywane będą w kwartalnych ratach: 2 razy po 870,00 zł i raz 580,00 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy stypendia wypłacane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.3 "Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych", które są finansowane z budżetu państwa (środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa) oraz z budżetu województwa, w sytuacji gdy zasady i wysokość udzielania stypendiów zostały określone w uchwale organu stanowiącego (Sejmiku Województwa), w przypadku złożenia przez stypendystę oświadczenia PIT-2C, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej kwoty 380,00 zł miesięcznie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.

Czy w sytuacji, jeżeli przyznane stypendyście miesięczne stypendium nie przekroczy kwoty 380,00 zł, natomiast wypłacona zostanie należność za 2 lub 3 miesiące w kwotach 2 razy po 870,00 zł i raz 580,00 zł, na płatniku nie będzie ciążyć obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zdaniem wnioskodawcy:

Ad. 1. W przedmiotowe sprawie stypendia zwolnione będą z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji złożenia przez stypendystę oświadczenia PIT-2C, albowiem przyznane zostaną na podstawie zasad określonych w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, a ich wysokość nie przekroczy kwoty 380 zł.

Ad. 2. Cytowane w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedmiotowe zwolnienie z podatku uzależnione jest od wysokości miesięcznego stypendium. Dlatego w przypadku, gdy w jednym miesiącu wypłacone będą stypendyście należności za 2 lub 3 miesiące, to jakkolwiek łączna kwota wypłaty jest wyższa niż 380,00 zł, niemniej jednak przyznane miesięczne stypendium nie przekroczy tej kwoty, wobec czego na płatniku nie ciąży obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych, do których należy Europejski Fundusz Społeczny regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym planie Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

Obowiązujące przepisy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stosuje się w zależności od celu, na jaki przeznaczone są te środki. Stypendium dla ucznia jako świadczenia o charakterze pieniężnym jest wolne od podatku, o ile mieści się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zgodnie z powyższym przepisem wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł, z zastrzeżeniem ust. 10. Przy czym zwolnienie to przysługuje, jeżeli podatnik przed pierwszą wypłatą świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego wzoru (PIT - 2C), że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29 - 30b i art. 30e. Podatnik jest obowiązany zawiadomić płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana (art. 21 ust. 10 ww. ustawy).

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, wypłacane przez jednostkę samorządu terytorialnego stypendia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 9.1.3 "Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych", finansowane z budżetu państwa (z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa) oraz z budżetu województwa, których zasady i wysokość udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego (Sejmiku Województwa), w przypadku złożenia przez stypendystę oświadczenia PIT-2C, będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej kwoty 380,00 zł miesięcznie. Zwolnienie tak rozumiane będzie obowiązywać także wówczas, gdy stypendium będzie wypłacane jednorazowo za kilka miesięcy. Bez znaczenia dla celów podatkowych jest fakt skumulowania wypłaty stypendiów, bowiem podstawę opodatkowania dochodu z tego tytułu stanowi miesięczna kwota przyznanego stypendium. W opisanym zdarzeniu przyszłym, jakkolwiek łączna kwota wypłaty będzie wyższa niż 380,00 zł, niemniej przyznane miesięcznie stypendium nie przekracza tej kwoty, wobec czego na wnioskodawcy jako płatniku nie będzie ciążył obowiązek pobrania zaliczek na podatek dochodowy.

Jednakże należy zaznaczyć, że w przypadku gdyby nie były zachowane warunki wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych np. gdyby stypendysta nie złożył wymaganego oświadczenia zgodnie z art. 21 ust. 10 ustawy, płatnik w myśl przepisów art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy zobowiązany jest do poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconej kwoty miesięcznego stypendium. Do wniosku wnioskodawca dołączył dokument. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do jego oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl