IBPB2/415-356/07/CJS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/415-356/07/CJS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 9 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w 1985 r. otrzymał ze spółdzielni mieszkaniowej przydział domku jednorodzinnego własnościowego w stanie surowym wraz z działką. Po otrzymaniu tego domku podatnik stopniowo wykańczał go we własnym zakresie. Kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnie Mieszkaniową spłacił w całości przed otrzymaniem przydziału. W 2006 r. spółdzielnia mieszkaniowa dokonała przeniesienia na podstawie aktu notarialnego własności działki wraz z własnością znajdującego się na tym gruncie domku jednorodzinnego, którego prawo własnościowe wnioskodawca nabył w dacie wydania przydziału otrzymanego w 1985 r. Wnioskodawca uiścił opłatę za wykup tego gruntu, w chwili obecnej ma zamiar sprzedać ww. nieruchomość.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży domku jednorodzinnego jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem wnioskodawcy przychód uzyskany ze sprzedaży domku jednorodzinnego nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ przydział otrzymał 20 lat temu i w dacie wydania nabył prawo na warunkach własnościowych.Ponadto wnioskodawca zaznaczył, że z informacji uzyskanych w organach podatkowych wynika, że przychód ze sprzedaży ww. nieruchomości jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ minęło ponad 5 lat od wykupu domku jednorodzinnego własnościowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, stanowi źródło przychodów podlegające opodatkowaniu. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł. Podatek od przychodu, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 28 ust. 2 ww. ustawy ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Powyższe zasady opodatkowania mają zastosowanie do przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw nabytych do dnia 31 grudnia 2006 r. Stosownie bowiem do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ww. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że w 2006 r. wnioskodawca nabył na własność grunt wraz z budynkiem, do którego od 1985 r. przysługiwało mu prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji nieruchomości, odnieść się zatem należy do przepisów prawa kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Grunty stanowiąc odrębny przedmiot własności są więc z natury swej nieruchomościami, budynki natomiast trwale z gruntem związane są częścią składową nieruchomości (art. 47 k.c.), bowiem własność nieruchomości gruntowej rozciąga się co do zasady na budynki. Z powyższego zapisu wynika zatem, iż budynek trwale związany z gruntem jako część składowa gruntu nie może być przedmiotem odrębnej własności. Oznacza to, iż sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i znajdującego się na nim budynku, trwale z nim związanego.

Z przytoczonych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przy ocenie, czy w przypadku zbycia nieruchomości nabytej w wyniku zawarcia aktu notarialnego obejmującego przeniesienie własności gruntu i budynku mieszkalnego, do którego przysługiwało uprzednio prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, powstaje przychód podlegający opodatkowaniu - decydujące jest, czy od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, do daty sprzedaży upłynęło 5 lat.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności stanu faktycznego i przywołane przepisy prawa uznać należy, że Wnioskodawca nabył prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej w roku 1985. Ustanowienie odrębnej własności domu jednorodzinnego oraz przeniesienie jego własności nastąpiło w 2006 r., niemniej jednak zdarzenia tego nie należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W roku 2006 nastąpiła bowiem jedynie zamiana formy prawnej dysponowania domem jednorodzinnym. Ustanowienie własności domu jednorodzinnego i działki jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Faktyczne nabycie zbywanej nieruchomości nastąpiło z chwilą uzyskania przydziału prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, czyli w 1985 r. Wobec tego zamierzona sprzedaż nieruchomości będzie miała miejsce po upływie 5 lat od końca roku, w którym miało miejsce nabycie, a tym samym odpłatne zbycie tej nieruchomości nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, czyli nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Do wniosku podatnik dołączył plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl