IBPB2/415-286/07/MM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/415-286/07/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana W przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 23 października 2007 r.), uzupełnionym w dniu 26 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uzyskania przychodu ze sprzedaży altany, szklarni oraz nasadzenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2007 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 26 listopada 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uzyskania przychodu ze sprzedaży altany, szklarni oraz nasadzenia.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W miesiącu lipcu 2007 r. wnioskodawca sprzedał działkę ogrodniczo-warzywną podlegającą pod Zarząd Pracowniczych Ogrodów Działkowych za cenę 10.000 zł. Kwota ta stanowi zapłatę za nasadzenia (drzewka, krzewy), altankę i szklarnię. Na tę transakcję nabywca posiada umowę i pokwitowanie na 10.000 zł. Wnioskodawca wyjaśnił ponadto, że budowa altanki została zakończona w 1980 r., natomiast szklarni 1985 r.

Altanę z zapleczem gospodarczym wybudowano z elementów drewnianych na cokole betonowym, na zewnątrz i w wewnątrz wykończono płytą wiórową, podłogę betonową wyłożono wykładziną a konstrukcję dachową z desek pokryto papą. Szklarnia natomiast jest konstrukcją stalową na cokole betonowym, wypełnioną szkłem.

Wnioskodawca nadmienił również, że działkę tę uprawiał razem z rodziną przez 30 lat, a przeprowadzka do N zadecydowała o sprzedaży działki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy od transakcji sprzedaży wnioskodawca ma odprowadzić podatek do Urzędu Skarbowego przy rozliczeniu rocznym.

Wnioskodawca uważa, że nie jest wskazane aby odprowadzał podatek od tej transakcji ponieważ, po 30 latach posiadania tej działki i inwestowania w nią, przy zakupie materiałów budowlanych i środków ochrony roślin i innych materiałów był odprowadzany przy ich zakupie podatek VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1419 z późn. zm.) nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych użytkownika działki, stanowią jego własność. Członek Polskiego Związku Działkowców ma więc prawo sprzedać stanowiące jego własność ww. rzeczy.Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodu jest - z zastrzeżeniem ust. 2 - odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów

d.

innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane - w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia nieruchomości oraz rzeczy, należy więc odwołać się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Zgodnie z art. 45 powołanej wyżej ustawy rzeczami są tylko przedmioty materialne. Natomiast w myśl art. 46 § 1 nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntów przedmiot własności.

Zatem zgodnie z powyższym nasadzenia należy uznać za rzeczy. Natomiast altana i szklarnia są wybudowane na fundamencie (cokole) betonowym i wobec tego są to nieruchomości odrębne od gruntu, będące własnością wnioskodawcy.

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że od końca lat,w których wybudowano altanę i szklarnię minęło 5 lat, w związku z tym ich sprzedaż nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) czyli nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca sprzedał również drzewka i krzewy. Zgodnie z cytowanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) przychód uzyskany z ich sprzedaży nie będzie podlegał opodatkowaniu pod warunkiem, że rzeczy te nabyto co najmniej pół roku przed sprzedażą - licząc od końca miesiąca, w którym zostały zakupione.

Jeżeli sprzedaż nasadzenia nastąpiła po upływie terminu określonego w ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym, to przychód uzyskany ze sprzedaży drzew i krzewów również nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wspomnieć należy ponadto, że bez znaczenia pozostaje fakt, iż w czasie użytkowania działki przy zakupie materiałów budowlanych i środków ochrony roślin był odprowadzany podatek VAT, ponieważ nie zwalnia to z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl