IBPB2/415-257/07/HS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/415-257/07/HS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP - 15 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze zbycia praw poboru wynikających z akcji nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2007 r. do tut. BKIP wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze zbycia praw poboru wynikających z akcji nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki giełdowej, której akcje we wrześniu 1998 r. dopuszczone zostały do publicznego obrotu, a w listopadzie 1998 r. do obrotu giełdowego.Połowę akcji wnioskodawca nabył w latach 1991- 97 jeszcze przed wejściem spółki do obrotu publicznego, a drugą połowę już na giełdzie papierów wartościowych.Spółka w maju 2007 r. przeprowadziła przez GPW emisję akcji serii F z prawem poboru.Od wszystkich posiadanych przez wnioskodawcę akcji, nabytych zarówno na giełdzie jak i w obrocie pozagiełdowym przed 1 stycznia 2004 r., przysługiwały wnioskodawcy prawa poboru, które w trakcie trwania subskrypcji akcji nowej emisji w dużej części wnioskodawca sprzedał. Transakcje sprzedaży praw poboru dokonane zostały za pośrednictwem biura maklerskiego na giełdzie w ramach sesji zwykłych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy uzyskany dochód ze zbycia praw poboru nabytych przed 1 stycznia 2004 r. jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem wnioskodawcy, ponieważ prawa poboru spełniają wymogi art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o publicznym obrocie papierami wartościowymi i wynikają z akcji nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r., to dochód ze sprzedaży tych praw w maju 2007 r., zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.Jak stanowi art. 30b ust. 1 ww. ustawy od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Przy czym, w myśl art. 30b ust. 2 pkt 1 ww. ustawy dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, osiągnięta w roku podatkowym. Dochodów uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ww ustawy (tj. wg skali podatkowej) oraz art. 30c (wg stawki 19% uzyskanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej). Dochody te należy wykazać, po zakończeniu roku podatkowego, w zeznaniu podatkowym (PIT-38), o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 powołanej ustawy. W terminie określonym do złożenia tego zeznania, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym należy również wpłacić należny podatek - zgodnie z art. 45 ust. 4 pkt 2 tej ustawy.

Stosownie do treści art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 202, poz. 1956), przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących opodatkowania dochodów ze zbycia papierów wartościowych nie stosuje się do dochodów uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r.), pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed 1 stycznia 2004 r.W art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o papierach wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Niespełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków wyklucza możliwość objęcia zwolnieniem dochodu uzyskanego ze sprzedaży tych papierów.

Zgodnie z art. 5a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2007 r., ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych - oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. A zatem należy stwierdzić, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje samodzielnie pojęcia papierów wartościowych lecz w tym zakresie odsyła do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która uchyliła wcześniej obowiązującą ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Wobec tego wątpliwości interpretacyjne powstałe na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dotyczące papierów wartościowych powinno się rozwiązywać mając na uwadze regulacje prawne zawarte w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.W myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) papierami wartościowymi są m.in. akcje, prawa do akcji, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Prawo poboru nowych akcji jest prawem akcjonariusza ucieleśnionym w akcji. Jest to przywilej pierwszeństwa przy zakupie nowych akcji spółki przez jej dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych. W zależności od wielkości nowej emisji w stosunku do już zarejestrowanej liczby akcji, ustalany jest parytet, informujący, ile nowych akcji można nabyć będąc posiadaczem jednej akcji starej emisji.Korzystając z prawa poboru dotychczasowi akcjonariusze mają możliwość zachowania dotychczasowego stanu posiadania w spółce akcyjnej. Ważną cechą prawa poboru jest to, że może ono być przedmiotem obrotu na giełdzie jako samodzielny papier wartościowy. Oznacza to, że dotychczasowi posiadacze starych akcji mogą też zrezygnować z prawa objęcia nowych akcji sprzedając to prawo na giełdzie.

Podstawową kwestią jest ustalenie momentu powstania prawa poboru. Prawo poboru jest prawem nieskonkretyzowanym do chwili podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. W świetle art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Zgodnie z art. 432 § 2 k.s.h. uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna wskazywać także m.in. dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru), jeżeli nie zostali oni tego prawa pozbawieni w całości. Dzień prawa poboru nie może być ustalony później niż z upływem trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały. W myśl art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Wobec powyższego należy stwierdzić, że z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego następuje konkretyzacja prawa poboru tzn. ustala się dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru. Oznacza to, że dopiero z tym dniem (dniem prawa poboru) wnioskodawca nabył prawo poboru akcji konkretnej emisji.

Z wniosku wynika, że emisja akcji, do których przysługiwały wnioskodawcy prawa poboru miała miejsce w 2007 r. Tymczasem zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody ze sprzedaży papierów wartościowych (m.in. praw poboru) nabytych przed 1 stycznia 2004 r.Aby dochody ze sprzedaży przez wnioskodawcę praw poboru podlegały zwolnieniu od podatku zarówno uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki jak i "dzień prawa poboru" powinny mieć miejsce przed 2004 r. W stanie faktycznym opisanym przez wnioskodawcę nie miało to miejsca. Fakt, że prawa poboru wynikają z akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r. nie świadczy o tym, że dochody z ich sprzedaży są zwolnione z podatku. W niniejszym przypadku prawo poboru (które jest innym papierem wartościowym niż akcja) powstało bowiem po 1 stycznia 2004 r.

W związku z tym dochody ze sprzedaży praw poboru w sytuacji opisanej we wniosku nie mogą być objęte zwolnieniem wynikającym z art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zatem dochód ze sprzedaży papierów wartościowych jakimi są prawa poboru będzie podlegał opodatkowaniu zgodnie z art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym0.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl