Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 stycznia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-247/07/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana F przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 9 października 2007 r.), uzupełnionym w dniu 20 grudnia 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.W związku z wątpliwościami dotyczącymi przedstawionego zdarzenia przyszłego pismem z dnia 4 grudnia 2007 r. Znak: IBPB2/415-247/07/MM wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 20 grudnia 2007 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Będąc w związku małżeńskim wnioskodawca w 1991 r. uzyskał prawo własnościowe bezkredytowe do lokalu, wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Uzyskanie tego prawa nastąpiło w wyniku dokonania przez wnioskodawcę pieniężnej spłaty kredytu na wkład budowlany na ten lokal do Spółdzielni Mieszkaniowej. Dla tego lokalu została założona księga wieczysta w Sądzie Rejonowym, gdzie jako współwłaścicieli wpisano oboje małżonków, po #189; udziału we współwłasności. W marcu 2006 r. wyrokiem Sądu Okręgowego orzeczono rozwód pomiędzy małżonkami bez podziału majątku małżeńskiego. We wrześniu 2007 r. przed Sądem Okręgowym zawarto porozumienie, zgodnie z którym do 30 października 2007 r. ma być zawarta umowa notarialna o podział majątku wspólnego bez opłat i dopłat pieniężnych. W ramach tej umowy wnioskodawca przejmie #189; prawa własnościowego do przedmiotowego lokalu a była żona przejmie dotychczasowy udział wnioskodawcy w nieruchomości. Byli małżonkowie nie przekazują sobie żadnych pieniędzy, dopłat itp. W konsekwencji podziału majątku małżeńskiego dorobkowego wnioskodawca stanie się jedynym właścicielem prawa własnościowego do lokalu, w którym był zameldowany na pobyt stały w latach 1995-2004.Nieruchomości będące przedmiotem podziału majątku wspólnego miały wartość: mieszkanie - 500 tys. zł; nieruchomość - 2 500 tys. zł W wyniku podziału majątku wnioskodawca uzyskał dodatkowo #189; mieszkania o wartości 250 tys. zł, przekazał do byłej żony część nieruchomości o wartości 416 tys. zł W efekcie wnioskodawca posiada mieszkanie o wartości 500 tys. zł. była żona: #189; nieruchomości o wartości 1 250 tys. zł (na co składa się uzyskanie od wnioskodawcy część nieruchomości o wartości 416 tys. plus wcześniejszy jej udział własności w majątku). Tak więc podział majątku był nierównomierny z ostentacyjną korzyścią dla byłej żony. Ponadto pomiędzy wnioskodawcą a żoną podzielono majątek ruchomy o wartości 8 tys. złotych, równo po 4 tys. złotych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy jeśli w terminie grudzień 2007 - grudzień 2008 r. nastąpi sprzedaż całości prawa własnościowego do loku, to czy z tego tytułu powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego, w jakiej wysokości i jak obliczanego, z uwzględnieniem jakich możliwych pomniejszeń i zwolnień.

Czy wnioskodawcy przysługuje odłożenie w czasie zapłaty tego podatku, z jakich powodów i na jak długo (na przykład z powodu późniejszego wykorzystania ceny sprzedaży lokalu na zakup innego lokalu).

Zdaniem wnioskodawcy nie zapłaci on żadnego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży w całości prawa własnościowego do lokalu, o ile dokona sprzedaży w okresie grudzień 2007 - grudzień 2008.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest odpłatne zbycie nieruchomości (w tym lokalu stanowiącego odrębną nieruchomośc), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z powyższego wynika, iż w przypadku sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość czy też własnościowego prawa do lokalu decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ma moment nabycia tego lokalu lub prawa. W rozumieniu ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, nie stanowi nabycia rzeczy przyznanie jej na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli podział taki był ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty lub dopłaty. Za datę nabycia prawa do lokalu mieszkalnego, które przypada danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jego nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego, jeżeli wartość otrzymanego przez daną osobę prawa do lokalu w wyniku podziału majątku, mieści się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługuje w majątku wspólnym. Jeżeli wartość otrzymanego przez byłego małżonka lokalu przekracza jego udział w majątku wspólnym, to wówczas za datę nabycia tej części lokalu, która przekracza udział byłego małżonka w majątku wspólnym należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku wspólnego.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w wyniku podziału majątku wspólnego wartość majątku żony jest wyższa, a zatem wartość lokalu, który otrzymał wnioskodawca nie przekracza jego udziału w majątku wspólnym, należy więc uznać, iż prawo własnościowe do lokalu wnioskodawca nabył w 1991 r.. W świetle powyższego nie powstaje przychód ze sprzedaży nieruchomości, gdyż odpłatne zbycie zostanie dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Odpłatne zbycie nieruchomości (w tym lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość) czy własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego stanowi źródło przychodów jedynie wówczas, gdy odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat licząc, od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Wobec tego u wnioskodawcy nie powstaje obowiązek zapłaty podatku od przychodu uzyskanego w 2007 lub w 2008 r. ze zbycia ww. lokalu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl