IBPB2/415-241/08/ASz

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 kwietnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/415-241/08/ASz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 4 lutego 2008 r.), uzupełnionym w dniu 3 kwietnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia otrzymanych przez pracowników świadczeń związanych ze sfinansowaniem przez pracodawcę kosztów kursu prawa jazdy kategorii C - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia otrzymanych przez pracowników świadczeń związanych ze sfinansowaniem przez pracodawcę kosztów kursu prawa jazdy kategorii C.Z uwagi na braki formalne wniosku pismem z dnia 28 marca 2008 r. wezwano wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono w dniu 3 kwietnia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wykonującą działalność gospodarczą, której podstawowym przedmiotem jest badanie wytrzymałości konstrukcji budowlanych poprzez wykonywanie próbnych obciążeń, badanie fundamentów etc. Zlecenia w tym zakresie spółka wykonuje na całym terytorium RP, a także za granicą. Prace wymagają przewożenia na miejsce specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, a potrzeby transportowe spółka zabezpieczała do tej pory głównie z wykorzystaniem własnych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5t. Z uwagi na relatywnie niewielki stan zatrudnienia pracownicy spółki, wyspecjalizowani w wykonywaniu powyżej opisanych pomiarów budowlanych, wykonują jednocześnie obowiązki pracownicze w charakterze kierowców wyżej wymienionych pojazdów. Z uwagi na rosnące potrzeby transportowe spółka planuje w niedługim czasie zakup cięższego pojazdu do transportu sprzętu, prowadzenie którego wymaga prawa jazdy kat. C. Spółka planuje skierować trzech pracowników na kursy prawa jazdy kat. C i sfinansować koszty tych kursów. W umowach o pracę zawartych z tymi pracownikami występuje zapis o włączeniu do obowiązków pracowniczych obowiązku prowadzenia pojazdów powierzonych pracownikowi do wykonania pracy. Wnioskodawca rozważa zaliczenie w koszty uzyskania przychodu wydatków poniesionych na szkolenie pracowników w zakresie prawa jazdy kat. C oraz na potrzeby rozliczenia pracowników w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zastosowanie do nich zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako że świadczenie na rzecz pracownika w zakresie zwrotu kosztów kursu prawa jazdy stanowi przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy do przychodów po stronie pracownika w postaci świadczenia tytułem zwrotu kosztów kursu na prawo jazdy kat. C stosuje się zwolnienie przedmiotowe wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy a dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznawanych przez pracodawcę zgodnie z odrębnymi przepisami na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy w związku ze szkoleniem. W niniejszej sprawie spółka wystawi swoim pracownikom skierowanie na kurs prawa jazdy w rozumieniu § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. Z kolei rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych w § 2 ust. 1 stanowi, że uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych odbywa się w następujących pozaszkolnych formach kształcenia: kurs, kurs zawodowy, seminarium, praktyka zawodowa, przy czym zgodnie z ustępem 2 tego przepisu pod pojęciem "kurs" rozumie się "pozaszkolną formę kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, realizowaną zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia." Kurs na prawo jazdy spełnia powyższe kryteria. Odesłanie do odrębnych przepisów w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy dwóch cytowanych rozporządzeń. Skierowanie pracowników na kurs prawa jazdy kat. C zmierza do podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i zwiększa ich przydatność do zadań objętych umowami o pracę. W tym stanie rzeczy stosuje się opisane zwolnienie. Na poparcie swego stanowiska spółka powołuje się na postanowienia organów podatkowych z 11 listopada 2004 r. oraz 28 lutego 2006 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle art. 11 ust. 1 tej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.Art. 12 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo nieodpłatnych.

Natomiast stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 90 ww. ustawy wolna od podatku jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych. Odrębne przepisy, o których mowa powyżej to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późn. zm.) oraz obowiązujące od 14 marca 2006 r. rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia z dnia 3 lutego 2006 r. uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych odbywa się w następujących pozaszkolnych formach kształcenia takich jak:

* kurs,

* kurs zawodowy,

* seminarium

* praktyka zawodowa.

Kurs jest pozaszkolną formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, realizowaną zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia (§ 2 ust. 2 ww. rozporządzenia).Natomiast stosownie do § 9 ust. 1 pkt 1 wymienionego wcześniej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych na podstawie skierowania zakładu pracy przysługuje, o ile umowa zawarta między nim i zakładem nie stanowi inaczej zwrot kosztów uczestnictwa, w tym zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu.

W treści art. 21 ust. 1 pkt 90 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i wykształceniu ogólnym pracownika.Według Słownika Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN SA (Warszawa 1997-2006):

* zawód jest to umiejętność wykonywania pracy w danej dziedzinie; fachowe, stałe wykonywanie jakiejś pracy w celach zarobkowych,

* kwalifikacja jest to przygotowanie potrzebne do wykonywania zawodu.

W przedmiotowej sprawie można mówić o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracownika pod warunkiem, że nabyte uprawnienia zostaną wykorzystane w pracy zawodowej i będą ściśle związane z wykonywanym przez pracownika zajęciem.

Jeżeli zatem wnioskodawca w oparciu o cytowane powyżej przepisy skieruje pracowników na kurs prawa jazdy kat. C i sfinansuje koszty tych kursów to powstały z tego tytułu u pracownika przychód korzystać będzie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl