IBPB2/415-240/08/CJS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 kwietnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/415-240/08/CJS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 27 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 1 lutego 2008 r.) uzupełnionym w dniu 7 kwietnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w części w drodze podziału majątku dorobkowego małżeńskiego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w części w drodze podziału majątku dorobkowego małżeńskiego.

Z uwagi na braki formalne pismem z dnia 21 marca 2008 r. znak: IBPB2/415-240/08/CJS wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniu 7 kwietnia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni wraz z mężem na podstawie przydziału lokalu mieszkalnego z dnia 9 lutego 1995 r. przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W mieszkaniu tym wnioskodawczyni przebywała i była zameldowana na pobyt stały od stycznia 1995 r. do grudnia 2007 r. Na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 27 czerwca 2006 r. wydanego w sprawie o podział majątku dorobkowego - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało przyznane w całości wnioskodawczyni - po dokonaniu spłaty na rzecz byłego męża. Z kolei na podstawie aktu notarialnego - umowy sprzedaży z dnia 17 grudnia 2007 r. wnioskodawczyni przedmiotowe mieszkanie sprzedała. Całość pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży zamierza przeznaczyć na zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Wnioskodawczyni podpisała już umowę przedwstępną.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy od dokonanej sprzedaży lokalu mieszkalnego będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na postawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy.

Zdaniem wnioskodawczyni skoro w przedmiotowym lokalu była zameldowana przez 12 lat i całość kwoty przeznaczy na zakup innego mieszkania to nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz

c.

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Podatek od przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw nabytych do 31 grudnia 2006 r. stosownie do art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10 % uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Powyższa zasada nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

* na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

* na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Natomiast, stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) tej ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na skutek podziału majątku dorobkowego przypadło na rzecz wnioskodawczyni spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w całości. Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w drodze zniesienia współwłasności (działu spadku, podziału majątku wspólnego) jest nabyciem tych rzeczy. Biorąc pod uwagę przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli:

* podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub

* jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1994 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami z mocy prawa powstaje wspólność majątkowa obejmująca przedmioty nabyte w czasie jego trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich.

Za datę nabycia nieruchomości, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego (do majątku wspólnego), ale tylko wówczas, jeżeli wartość otrzymanej w wyniku podziału nieruchomości mieści się w udziale, jaki przysługuje tej osobie w majątku dorobkowym małżeńskim. Jeżeli natomiast wartość otrzymanej przez byłego małżonka nieruchomości przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział byłego małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim należy przyjąć dzień dokonania podziału majątku wspólnego. W takiej sytuacji ten z byłych małżonków, któremu w wyniku podziału majątku wspólnego przypadła nieruchomość nabywa tę jej część, która przekracza udział, jaki mu przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Ponadto zauważyć należy, że jak wynika z art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Z braku przeciwnych wskazań przyjąć należy, że udziały wnioskodawczyni i jej męża również były równe i wynosiły 50 % w majątku wspólnym.

Przedstawiony przez wnioskodawczynię stan faktyczny wskazuje, że w 1995 r. nabyła ona wraz z mężem, na prawach wspólności ustawowej, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. W wyniku podziału majątku wspólnego, w dniu 27 czerwca 2006 r. zostało przyznane na jej wyłączną własność spółdzielcze prawo do lokalu, a podział majątku nie był ekwiwalentny i wnioskodawczyni dokonała spłaty na rzecz męża.

Z uwagi na powyższe, w przedmiotowej sprawie, należy zatem przyjąć, że:

1.

skoro w 1995 r. wnioskodawczyni nabyła 50 % udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu na zasadzie współwłasności ustawowej, to w tej części przychód uzyskany ze zbycia tego prawa nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie nastąpiłoby po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabyła to prawo;

2.

skoro w dniu podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, tj. 27 czerwca 2006 r., wskutek którego wnioskodawczyni uzyskała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, nastąpiło nabycie przekraczające udział, jaki przysługiwał jej w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas data dokonania podziału majątku wspólnego małżonków winna być utożsamiona z nabyciem tej części udziału (50 %) i mają tu zastosowanie przepisy ustawy podatkowej w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Przychód z odpłatnego zbycia tego prawa, które nastąpiło w dniu 17 grudnia 2007 r. (czyli przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie) stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. - i stosownie do art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), ustala się ryczałt w wysokości 10 % uzyskanego przychodu, który płatny jest bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawczyni, chyba że przychód uzyskany ze sprzedaży wnioskodawczyni przeznaczy na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) ww. ustawy.

Zaznaczenia wymaga fakt, iż ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r., a więc nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie. W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy nie będzie miał zastosowania z uwagi na fakt, że nabycie przedmiotowego mieszkania nastąpiło w części w 1996 r., a w części w 2006 r. Tym samym fakt zameldowania w przedmiotowej nieruchomości pozostaje bez znaczenia dla sposobu opodatkowania przychodu.

Wobec wyżej powołanych regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku stwierdzić należy, iż przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w części nabytego w 1995 r. na zasadzie wspólności ustawowej nie będzie w ogóle podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym z uwagi na fakt, iż okres pięcioletni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy już upłynął, a przychód uzyskany ze sprzedaży części lokalu mieszkalnego nabytego w 2006 r. w drodze podziału majątku dorobkowego będzie wolny od podatku dochodowego o ile wnioskodawczyni uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przychód przeznaczy na cele wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl