Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-1669/08/HK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana W. przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 17 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora (członka Board of Directors) w Spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora (członka Board of Directors) w Spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski. W związku z tym podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Obecnie pełni funkcje dyrektorskie w cypryjskiej Spółce kapitałowej, tzn. jest członkiem tzw. Board of Directors Spółki. Funkcje dyrektorskie w Spółce wnioskodawca będzie także pełnił w przyszłości. Spółka jest cypryjskim rezydentem podatkowym. Z tytułu pełnionych w Spółce funkcji dyrektorskich, Spółka wypłaca i także w przyszłości będzie wypłacała wynagrodzenie - tzw. director's fee.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy całkowity dochód, uzyskiwany przez wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce cypryjskiej (członka Board of Directors), podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy i w konsekwencji na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) umowy, dochód ten jest zwolniony z opodatkowania w Polsce.

Zdaniem wnioskodawcy wynagrodzenie, uzyskiwane w chwili obecnej - a także w przyszłości - z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w cypryjskiej Spółce, stanowi wynagrodzenie, o którym mowa w art. 16 Umowy. W związku z powyższym, na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) umowy, wynagrodzenie to jest zwolnione z opodatkowania w Polsce i podlega opodatkowaniu wyłącznie na Cyprze.

Wnioskodawca swoje stanowisko w sprawie uzasadnia powołując się na treść art. 3 ust. 1 oraz art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie wnioskodawcy z treści art. 16 umowy wynika, że wynagrodzenie dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym umawiającym się państwie (tj. w Polsce) osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej Spółki mającej siedzibę w drugim umawiającym się państwie (tj. na Cyprze) mogą być opodatkowane w tym drugim umawiającym się państwie (tj. na Cyprze). W przypadku należności, uzyskiwanych przez polskich rezydentów ze źródeł przychodów położonych na Cyprze, unikanie podwójnego opodatkowania następuje na podstawie art. 24 ust. 1 umowy, na którego treść wnioskodawca się powołuje.

Zdaniem wnioskodawcy ww. dochody są opodatkowane tylko na Cyprze, a w Polsce znajduje do nich zastosowanie tzw. metoda wyłączenia z progresją. Wnioskodawca uważa, że przesądza o tym treść art. 24 ust. 4 umowy.

Podsumowując wnioskodawca stwierdza, że jeżeli polski rezydent (tj. Podatnik) osiąga dochód (wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektorskich w cypryjskiej Spółce), który - zgodnie z postanowieniami umowy (art. 16) - może być opodatkowany na Cyprze, to Polska jest zobowiązana do zwolnienia tego dochodu lub majątku od opodatkowania (przy zastosowaniu metody tzw. "wyłączenia z progresją").

W świetle brzmienia art. 16 umowy - w jej polskiej wersji językowej - w ocenie wnioskodawcy, wątpliwości mogą dotyczyć jedynie sposobu interpretacji pojęcia wynagrodzeń i innych podobnych należności dyrektorów, uzyskiwanych z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej Spółki. W związku z powyższym wnioskodawca zwraca uwagę, że zgodnie z samą umową (art. 30) w przypadku trudności związanych z interpretacją jej postanowień, rozstrzygające jest brzmienie przepisów umowy zawarte w tekście angielskim. Art. 16 umowy w wersji angielskiej odnosi się jednoznacznie do wszelkich wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji w organie cypryjskiej Spółki określonym jako "the board of directors" ("rada dyrektorów"). Także Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku, w art. 16 zamiast rady nadzorczej (jak to ma miejsce w polskiej wersji językowej umowy) wskazuje wyraźnie na radę dyrektorów.

Wnioskodawca powołuje się na stanowisko organów podatkowych zawarte w następujących interpretacjach:

* postanowienie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2007 r., Znak: DD4-033-0366-MM/07/638,

* postanowienie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2007 r., Znak: DD4/033-0561/JG/07/986,

* postanowienie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2007 r., Znak: DD4/033-0246/JG/07/MB7-2769,

* postanowienie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2007 r., Znak: DD4-033-066/Idy/07/125,

* interpretacja indywidualna Ministra Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 19 maja 2008 r., Znak: IPPB2/415-321/08-2/AK.

W świetle powyższego, zdaniem wnioskodawcy, nie budzi wątpliwości, że osiągane wynagrodzenie z tytułu funkcji dyrektorskich w Spółce stanowi wynagrodzenie, o którym mowa w art. 16 umowy i podlega opodatkowaniu wyłącznie na Cyprze. Jednocześnie wynagrodzenie to jest zwolnione z opodatkowania w Polsce (metoda "wyłączenia z progresją").

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powołane przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z treścią art. 16 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523) zwanej dalej umową, wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie.

Powyższy przepis reguluje zasady opodatkowania wynagrodzeń i innych podobnych należności dyrektorów uzyskiwanych z tytułu członkowstwa w radzie nadzorczej spółki.

Artykuł 30 powyższej umowy stanowi m.in., iż w przypadku trudności interpretacyjnych jej postanowień, rozstrzygające jest brzmienie przepisów zawarte w tekście angielskim. Postanowienia art. 16 umowy w wersji angielskiej odnoszą się jednoznacznie do wszelkich wynagrodzeń wypłaconych w zamian za pełnienie funkcji członka w organie określanym jako "the board of directors" ("rada dyrektorów"), który powinien być rozumiany szerzej niż "rada nadzorcza" w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu spółek handlowych. Oznacza to, że art. 16 umowy znajdzie również zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji zarządczych w spółce cypryjskiej.

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym wnioskodawca otrzymuje i będzie otrzymywał w przyszłości wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora (członka Board of Directors) w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.

Do tego rodzaju wynagrodzeń wnioskodawcy znajduje zastosowanie art. 16 umowy.

W myśl ww. przepisu umowy, dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Cyprze oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce. Jednocześnie w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) i ust. 4 umowy należy zastosować określoną w umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania; w tym wypadku jest to tzw. metoda wyłączenia z progresją. Stosownie do treści art. 24 ust. 1 lit. a) umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie zwalniać taki dochód lub majątek od opodatkowania.

Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód "może podlegać" opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

Przy czym fakt, iż Republika Cypru w wewnętrznych przepisach podatkowych nie przewiduje opodatkowania tego rodzaju dochodów nie wpływa na sytuację wnioskodawcy na gruncie polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie wyklucza to bowiem zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania, przewidzianej stosowną konwencją międzynarodową.

Artykuł 24 ust. 4 umowy stanowi, że jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem tej umowy dochód lub majątek będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony z podatku w tym Państwie, wówczas to Państwo może jednak przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby wziąć pod uwagę dochód lub majątek zwolniony z opodatkowania.

Oznacza to więc, iż dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w następujący sposób:

1.

do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,

2.

ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

3.

ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W związku z powyższym uzyskiwane przez wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy oraz w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl