Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-1638/08/JG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 10 października 2008 r.), uzupełnionym w dniu 8 grudnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2008 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Z uwagi na stwierdzone braki formalne wniosku, pismem z dnia 21 listopada 2008 r. Znak: IBPB2/415-1638/08/JG wezwano wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Wniosek uzupełniono w dniu 8 grudnia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wskazał, iż lokal będący przedmiotem sprzedaży otrzymał od Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie umowy z dnia 2 czerwca 1999 r. Po zawiadomieniu pismem Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 4 października 1999 r. lokal został przekazany do użytkowania w dniu 20 października 1999 r. protokołem przekazania z dnia 20 października 1999 r. i zasiedlony. Na podstawie zawiadomienia Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 15 listopada 1999 r. opłacono pierwszy czynsz. Natomiast w uzupełnieniu przedmiotowego wniosku wnioskodawca z kolei wskazał, iż w dniu 2 czerwca 1999 r. zawarł ze Spółdzielnią Mieszkaniową umowę na budowę mieszkania z własnych środków, natomiast w dniu 4 listopada 2008 r. Spółdzielnia wezwała wnioskodawcę do odbioru mieszkania informując, że odbiór nastąpi po wpłacie całego wkładu mieszkaniowego. Protokołem z dnia 20 listopada 1999 r. mieszkanie zostało przekazane do zasiedlenia. Zbycie przedmiotowego lokalu nastąpiło w 2006 r. aktem notarialnym przy czym jak podkreślił wnioskodawca zbycie tego lokalu nie nastąpiło w wyniku działalności gospodarczej. Ponadto wnioskodawca dodał, że pismem z dnia 3 października 2006 r. złożył do urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zdaniem wnioskodawcy, sprzedaż lokalu podlega zwolnieniu z podatku. Powyższe twierdzenie w ocenie wnioskodawcy jest zgodne z art. 10 pkt 8 lit. b) i d) gdyż sprzedaż lokalu nastąpiła po upływie 5 lat od nabycia (nabycie 1999 r. - sprzedaż 2006 r.).

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość),

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy,

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy nie będzie miał w przedmiotowej sprawie zastosowania. Przepis ten nie dotyczy zbycia praw, lecz wyłącznie zbycia rzeczy innych niż nieruchomości lub ich części. Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) rzeczami są natomiast wyłącznie przedmioty materialne.

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, iż przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie A contrario, odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego tylko wówczas jeżeli nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W przedmiotowej sprawie, dla rozstrzygnięcia skutków podatkowych zbycia w 2006 r. przez wnioskodawcę lokalu mieszkalnego decydujące znaczenie ma ustalenie daty nabycia przez wnioskodawcę opisanego we wniosku i jego uzupełnieniu lokalu mieszkalnego oraz podstawa prawna jego nabycia. Data wybudowania tego lokalu pozostaje bez znaczenia, gdyż z wniosku jasno wynika, że lokal wybudowała Spółdzielnia Mieszkaniowa a nie wnioskodawca. Wnioskodawca otrzymał ten lokal dopiero po uregulowaniu całego wkładu mieszkaniowego.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca dnia 2 czerwca 1999 r. zawarł ze Spółdzielnią Mieszkaniową umowę na budowę lokalu mieszkalnego. Następnie protokołem przekazania z dnia 20 października 1999 r. lokal mieszkalny został wnioskodawcy przekazany i zasiedlony. Wnioskodawca zajmując własne stanowisko w sprawie uważa, iż nabycie mieszkania nastąpiło w 1999 r. a sprzedaż w 2006 r. co oznacza w jego ocenie, że przychód ze sprzedaży tego lokalu mieszkalnego nie podlega opodatkowaniu, z uwagi na fakt, iż zbycie tego mieszkania nastąpiło po upływie 5 lat od jego nabycia.

Uwzględniając zatem powyższe uregulowania prawne oraz mając na względzie stan faktyczny sprawy tut. organ podatkowy nie może potwierdzić słuszności stanowiska wnioskodawcy ujętego w przedmiotowym wniosku.

Wnioskodawca opisując stan faktyczny sprawy jak również dokonując jego uzupełnienia nie wskazał, pomimo wezwania, na jakiej podstawie prawnej nabył prawo do przedmiotowego lokalu mieszkalnego stwierdzając jedynie, że otrzymanie lokalu miało miejsce w 1999 r. Podkreślić należy, iż we wniosku zawarł jedynie ogólnikowe twierdzenie, że lokal będący przedmiotem sprzedaży otrzymał od Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie umowy o budowę z dnia 2 czerwca 1999 r. Wnioskodawca nie wskazał czy zawarł umowę na ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego czy też otrzymał przydział na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego bądź też miało miejsce nabycie przez wnioskodawcę odrębnej własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Sama bowiem umowa o budowę lokalu przez Spółdzielnię Mieszkaniową nie przeniosła na wnioskodawcę własności spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.

Z punktu wiedzenia prawa, samo zawarcie umowy o budowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową nie przesądza, że w momencie jej zawarcia następuje przeniesienie (nabycie) prawa własności. Powoływanie się wyłącznie na fakt zawarcia ze Spółdzielnią Mieszkaniową umowy z dnia 2 czerwca 1999 r. bez jednoczesnego wskazania czy na podstawie tej umowy nastąpiło nabycie przez wnioskodawcę prawa własności do przedmiotowego lokalu mieszkalnego nie można utożsamiać z nabyciem prawa do lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Również faktu przekazania lokalu mieszkalnego protokołem i zasiedlenia tego lokalu nie należy rozumieć w kategorii nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

Moment przeniesienia prawa własności w prawie podatkowym określony jest zgodnie z normami prawa cywilnego.

Zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Natomiast zgodnie z art. 158 tej ustawy, umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Tak więc aby móc w świetle prawa stwierdzić czy w przedstawionym stanie faktycznym przychód ze sprzedaży w 2006 r. lokalu mieszkalnego podlega wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bezwzględnie istotne jest ustalenie daty i podstawy prawnej nabycia przez wnioskodawcę prawa do przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Aby zatem prawidłowo obliczyć z jaką datą upływa bieg 5 letniego terminu, należy ustalić kiedy wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Datą nabycia tego prawa nie jest bowiem data zawarcia ze Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o budowę lokalu, ani tym bardziej data przekazania lokalu bądź rozpoczęcia zamieszkiwania. Tym samym brak jest podstaw do stwierdzenia, że w przedstawionym stanie faktycznym w 1999 r. miało miejsce nabycie przez wnioskodawcę prawa do lokalu mieszkalnego.

Z wniosku nie wynika czy wnioskodawca otrzymał przydział na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i kiedy to nastąpiło. Nie można zatem ustalić czy do momentu sprzedaży upłynęło 5 lat, pomimo iż organ wzywał wnioskodawcę do uzupełnienia stanu faktycznego. Skoro zatem tak, to należy stwierdzić, że brak jest podstaw do uznania, że przychód jaki wnioskodawca uzyskał nie podlega opodatkowaniu.

Jeżeli sprzedaż przez wnioskodawcę w 2006 r. przedmiotowego lokalu mieszkalnego nastąpiła przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie oznacza to, że skutki podatkowe tej sprzedaży będą podlegały przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

I tak w świetle art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w terminie płatności podatku podatnik jest obowiązany złożyć deklarację według ustalonego wzoru (PIT-23).

Jednakże z powyższego obowiązku, zgodnie z art. 28 ust. 2a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnieni zostali podatnicy, którzy w tym samym terminie złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

Do wniosku wnioskodawca dołączył dokumenty. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała ul. Traugutta 2a.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl