IBPB2/415-1629/08/BD

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 grudnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/415-1629/08/BD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 9 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania kosztów związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania kosztów związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Dofinansowanie części kosztów jakie poniósł użytkownik (osoba fizyczna) w związku z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest finansowane jest ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rada Gminy uchwalając plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. zabezpieczyła środki z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Podmiot zwracający się o dofinansowanie z ww. funduszu, przedkłada w Urzędzie Gminy dokumenty takie jak: tytuł prawny do remontowanego obiektu, umowę z uprawnionym wykonawcą, imienny rachunek (fakturę) ze wykonane prace związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, dokumentację kosztów demontażu, transportu i składowania ww. odpadów wraz z kartą przekazania odpadu. Merytoryczni pracownicy Urzędu Gminy dokonują kontroli realizacji zadania na miejscu tak przed jak i po wykonaniu robót związanych z usunięciem wyrobów budowlanych zawierających azbest. Na podstawie protokołu sporządzonego na okoliczność lustracji wykonania robót, o których mowa wyżej podejmuje się decyzję (w formie umowy) o przyznaniu zwrotu części środków poniesionych na usunięcie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Wypłaty przyznanego dofinansowania dokonuje się na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy należy opodatkować dofinansowanie części kosztów jakie poniósł użytkownik (osoba fizyczna) w związku z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Urząd Gminy stoi na stanowisku, że ww. dofinansowanie jest zwolnione od podatku dochodowego od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednakże, przepis art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Z powyższego przepisu wynika, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia podatkowego uzależnione jest od źródła finansowania świadczenia oraz od tego czy przyznawane świadczenie jest istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Aby wypłacone świadczenie korzystało ze zwolnienia przedmiotowego oba warunki wskazane w przepisie muszą zostać spełnione łącznie.

Wnioskodawca w opisanym stanie faktycznym wskazał, że dofinansowanie części kosztów związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzić będą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Należy zwrócić uwagę, że przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z z późn. zm.) wyodrębniają fundusz celowy od budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych fundusz celowy, który realizuje zadania wyodrębnione z budżetu gminy jest gminnym funduszem celowym.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) na zasadach określonych ustawą działają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

rzepis art. 403 ust. 1 tej ustawy stanowi, że gminne i powiatowe fundusze są funduszami celowymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Stosownie do art. 406 ust. 1 ustawy, środki gminnych funduszy przeznacza się m.in. na: przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, przedsięwzięcia związane z ochroną wód. Jak wynika z art. 408 ustawy działalność, o której mowa w art. 406 może być finansowana przez przyznawanie dotacji.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 401 ustawy przychodami funduszy są m.in. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, dobrowolne wpłaty zakładów pracy, dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny osób fizycznych i prawnych, środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zaciąganie kredytów i udzielanie oprocentowanych pożyczek na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Stosownie do art. 107 ustawy o finansach publicznych dotacjami celowymi są środki przekazywane przez jednostki, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 i 12 (tj. państwowe i samorządowe fundusze celowe) na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty.

Zapis tegoż przepisu uzupełnia katalog dotacji celowych określony w art. 106 ust. 1 pkt 2 ustawy. Dotacje, o których mowa w art. 107, pochodzą nie tylko ze środków budżetu państwa (art. 106 ust. 1 ustawy o finansach publicznych), ale także przekazywane są przez fundusze celowe oraz powiatowe lub samorządowe osoby prawne. Regulacja art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczy w szczególności samorządowych funduszy celowych. Z powyższego zatem wynika, że dofinansowanie udzielone z samorządowego funduszu celowego jest dotacją celową.

Należy podkreślić, że przepisy ustawy o finansach publicznych wyraźnie wyodrębniają fundusz celowy od budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (art. 165 ust. 1 ustawy o finansach publicznych). Zgodnie z przepisami art. 29 powyższej ustawy funduszem celowym jest fundusz, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań (ust. 1). Fundusz celowy, który realizuje zadania wyodrębnione z budżetu gminy (powiatu) jest gminnym (powiatowym) funduszem celowym.

Elementem wspólnym dla budżetu gminy i gminnego funduszu celowego jest uchwała budżetowa. Zarówno budżet jak i plan przychodów i wydatków tego funduszu ustalane są w uchwale budżetowej rady gminy. Nadto organem odpowiedzialnym za wykonanie budżetu gminy i planu funduszu jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Reasumując, dotacja udzielona z funduszu celowego nie jest tożsama z dotacją udzieloną z budżetu państwa czy też z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na usunięcie i utylizację odpadów zawierających azbest stanowi co prawda dotację celową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, jednakże nie można jej uznać za dotację otrzymaną z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bowiem jest udzielona z funduszu celowego. Nie spełnia zatem warunków niezbędnych do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 42a powyższej ustawy o podatku dochodowym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W świetle powyższego Urząd Gminy ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla osób, które otrzymają ww. dofinansowanie (dotację) z gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie pobierając przy tym zaliczek na podatek. Wypłacone dofinansowanie winno być wykazane w rozliczeniach rocznych osób fizycznych i opodatkowane.

Zgodnie z powołanymi powyżej przepisami stanowisko wnioskodawcy uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl