Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-1594/08/BD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miasta przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 3 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań związanych z ochroną środowiska - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa na podstawie art. 400 ust. 1, art. 403, art. 405 oraz 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska. Przychodami gminnego funduszu są wpływy przekazywane przez Zarząd Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska przy Urzędzie Marszałkowskim, pochodzące z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ww. ustawy i przepisów szczególnych. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie posiada osobowości prawnej i jest utworzony przy Gminie jako fundusz celowy. Plan przychodów i wydatków na dany rok kalendarzowy uchwalany jest przez Radę Miasta. Udzielana dotacja dla osób fizycznych zgodnie z zasadami udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie podlegała szczególnym zasadom rozliczania z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zakresu ochrony środowiska tj.:

* zakup kotłów c.o. lub innych źródeł ciepła zastosowanych w budynku mieszkalnym,

* podłączenie budynku do miejskiej sieci c.o.,

* budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej,

* demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów budowlanych zawierających azbest.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy udzielona dotacja osobom fizycznym z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (fundusz celowy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) na zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska będzie stanowiła przychód dla tych osób i będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w związku z tym Urząd Gminy będzie zobowiązany do wystawienia w roku podatkowym PIT-8C informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.

Zdaniem wnioskodawcy, udzielana dotacja osobom fizycznym-mieszkańcom na zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska a przyznawane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 165 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych powyższa dotacja będzie udzielana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, który jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki, a co za tym idzie będzie podlegała także szczególnym zasadą rozliczenia dotacji w rozumieniu ww. ustawy.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednakże, przepis art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Z powyższego przepisu wynika, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia podatkowego uzależnione jest od źródła finansowania wypłacanej dotacji (tj. źródła pochodzenia środków przeznaczonych na dotację) oraz od tego czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Wnioskodawca w swoim stanowisku wskazał, że środki na wskazany cel pochodzić będą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powołując się na zapis art. 165 pkt 4 ustawy o finansach publicznych stwierdził, że będą one stanowić dotację udzieloną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącego częścią budżetu miasta.

Należy jednak zwrócić uwagę, że przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z z późn. zm.) wyodrębniają fundusz celowy od budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych fundusz celowy, który realizuje zadania wyodrębnione z budżetu gminy jest gminnym funduszem celowym.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) na zasadach określonych ustawą działają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gminne fundusze ochrony środowiska.

Przepis art. 403 ust. 1 tej ustawy stanowi, że gminne i powiatowe fundusze są funduszami celowymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Stosownie do art. 406 ust. 1 ustawy, środki gminnych funduszy przeznacza się m.in. na: przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, przedsięwzięcia związane z ochroną wód, przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza. Jak wynika z art. 408 ustawy działalność, o której mowa w art. 406 może być finansowana przez przyznawanie dotacji.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 401 ustawy przychodami funduszy są m.in. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, dobrowolne wpłaty zakładów pracy, dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny osób fizycznych i prawnych, środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zaciąganie kredytów i udzielanie oprocentowanych pożyczek na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Stosownie do art. 107 ustawy o finansach publicznych dotacjami celowymi są środki przekazywane przez jednostki, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 i 12 (tj. m.in. państwowe i samorządowe fundusze celowe) na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty.

Zapis tegoż przepisu uzupełnia katalog dotacji celowych określony w art. 106 ust. 1 pkt 2 ustawy. Dotacje, o których mowa w art. 107, pochodzą nie tylko ze środków budżetu państwa (art. 106 ust. 1 ustawy o finansach publicznych), ale także przekazywane są przez fundusze celowe oraz powiatowe lub samorządowe osoby prawne. Regulacja art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczy w szczególności samorządowych funduszy celowych. Z powyższego zatem wynika, że dofinansowanie udzielone z samorządowego funduszu celowego jest dotacją celową.

Należy podkreślić, że przepisy ustawy o finansach publicznych wyraźnie wyodrębniają fundusz celowy od budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (art. 165 ust. 1 ustawy o finansach publicznych). Zgodnie z przepisami art. 29 powyższej ustawy funduszem celowym jest fundusz, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań (ust. 1). Fundusz celowy, który realizuje zadania wyodrębnione z budżetu gminy (powiatu) jest gminnym (powiatowym) funduszem celowym.

Elementem wspólnym dla budżetu gminy i gminnego funduszu celowego jest uchwała budżetowa. Zarówno budżet jak i plan przychodów i wydatków tego funduszu ustalane są w uchwale budżetowej rady gminy. Nadto organem odpowiedzialnym za wykonanie budżetu gminy i planu funduszu jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Reasumując, dotacja udzielona z funduszu celowego nie jest tożsama z dotacją udzieloną z budżetu państwa czy też z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Dotacja na pokrycie kosztów z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska (tj. zakupem kotłów c.o. lub innych źródeł ciepła zastosowanych w budynku mieszkalny, podłączeniem budynku do miejskiej sieci c.o., budową przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonaniem przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej, demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów budowlanych zawierających azbest) finansowanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi zatem dotację celową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, jednakże nie można jej uznać za dotację otrzymaną z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bowiem jest udzielona z funduszu celowego.

Zatem nie spełnia ona warunków niezbędnych do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 42a powyższej ustawy o podatku dochodowym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanego wniosku należy stwierdzić, że Urząd Miasta będzie miał obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla osób, które otrzymają ww. dofinansowanie (dotację) z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie pobierając przy tym zaliczek na podatek. Wypłacone dofinansowanie winno być wykazane w rozliczeniach rocznych osób fizycznych i opodatkowane.

Powołane powyżej przepisy oraz opisane zdarzenie przyszłe wskazuje, że stanowisko wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl