Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-1555/08/JG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 24 września 2008 r.) uzupełnionym w dniu 27 listopada 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży 1/3 części nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2008 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży 1/3 części nieruchomości.

Z uwagi na stwierdzone braki formalne wniosku pismem z dnia 13 listopada 2008 r. Znak: IBPB2/415-1555/08/JG wezwano wnioskodawczynię do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano w dniu 27 listopada 2008 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni zamierza sprzedać 1/3 ziemi (ogrodu), która przynależy do nieruchomości. Wnioskodawczyni zaznaczyła, iż mieszka w tej nieruchomości od 30 lat. Po śmierci męża w dniu 14 lipca 2007 r. nieruchomość została przyznana sądownie na podstawie testamentu wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni zaznaczyła, iż jest emerytką w wieku 68 lat i pieniądze uzyskane ze sprzedaży tej części nieruchomości chce przeznaczyć na remont domu (pokrycie dachu, ogrzewanie i ocieplenie domu). Sprzedaż części nieruchomości jak podkreśliła wnioskodawczyni podyktowana została jej trudną sytuacją finansową i zdrowotną. W końcowej części wniosku wnioskodawczyni zwróciła się o zwolnienie z zapłaty 19% podatku dochodowego ze sprzedaży 1/3 części ogrodu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży 1/3 części nieruchomości (ogrodu) będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zdaniem wnioskodawczyni, nie powinna ona płacić podatku dochodowego.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodów jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, które nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie wówczas przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu Zatem w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu, ma moment jej nabycia.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588), od 1 stycznia 2007 r. zostały zmienione zasady opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi na treść przepisu art. 7 ust. 1 powołanej ustawy zmieniającej, do przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Oznacza to zarazem, iż nowe zasady opodatkowania maja zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż wnioskodawczyni na mocy testamentu odziedziczyła po mężu nieruchomość. Śmierć męża nastąpiła w dniu 14 lipca 2007 r. Wnioskodawczyni zamierza sprzedać 1/3 ziemi (ogrodu) która przynależy do tej nieruchomości a pieniądze uzyskane ze sprzedaży tej części nieruchomości zamierza przeznaczyć na remont domu (pokrycie dachu, ogrzewanie i ocieplenie domu).

Odnosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, iż dla określenie właściwej podstawy podatkowania przychodów z odpłatnego zbycia 1/3 części nieruchomości istotną kwestią pozostaje ustalenie sposobu i momentu jej nabycia.

W myśl art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, iż z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci spadkodawcy jest dniem nabycia spadku przez spadkobierców. Tak więc w przypadku nabycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości w drodze spadku pięcioletni termin, o którym mowa powyżej winien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie spadku, czyli śmierć spadkodawcy.

Natomiast zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Stosownie natomiast do art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. O zaliczeniu do majątku wspólnego przedmiotu majątkowego nabytego przez jednego małżonka przesądza zatem istnienie stosunku wspólności majątkowej małżeńskiej. O zaliczeniu prawa do majątku wspólnego decyduje moment jego nabycia przypadający na czas trwania wspólności majątkowej małżeńskiej. Jeżeli zatem całą nieruchomość wnioskodawczyni wraz z mężem nabywali w trakcie trwania związku małżeńskiego to oboje małżonkowie posiadali w nieruchomości równe udziały tj. #189;. W skład spadku po mężu wchodził zatem jedynie udział w nieruchomości wynoszący #189;. Jeżeli natomiast nieruchomość należała do majątku odrębnego męża, to cała nieruchomość wchodziła w skład spadku.

Niezależnie jednak od powyższego stwierdzić należy, iż dla oceny skutków podatkowych sprzedaży części nieruchomości (ogrodu), zastosować należy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2007 r., gdyż z chwilą śmierci męża wnioskodawczyni nabyła pozostałą #189; nieruchomości lub całą nieruchomość.

Zgodnie z zapisem art. 30e ust. 1 i 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ww. ustawy). Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Natomiast w świetle art. 22 ust. 6d ww. ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym sprzedaż 1/3 części nieruchomości (ogrodu) jest planowana przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Biorąc zatem pod uwagę treść wyżej powołanych przepisów, stwierdzić należy, że jeżeli w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przedmiotowa nieruchomość została nabyta w trakcie trwania związku małżeńskiego i ustawowej wspólności małżeńskiej ze środków wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków, to była wspólną własnością wnioskodawczyni i jej męża. Tym samym wnioskodawczyni była współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości, a udział każdego z małżonków w tej nieruchomości wynosił po #189; części. Oznacza to zarazem, iż w dacie śmierci spadkodawcy tj. 14 lipca 2007 r. wnioskodawczyni w drodze spadku nabyła jedynie część ułamkową wynoszącą #189; udziału w nieruchomości należącego pierwotnie do męża, gdyż właścicielką pozostałego udziału była od dnia kiedy małżonkowie wspólnie nabyli tę nieruchomość. Wnioskodawczyni zamierza sprzedać 1/3 ziemi (ogrodu). Jeżeli zatem od końca roku, w którym małżonkowie (lub jedno z nich) nabyli do majątku wspólnego nieruchomość do daty sprzedaży upłynęło 5 lat, to #189; przychodu ze sprzedaży ogrodu nie będzie w ogóle podlegała opodatkowaniu.

W przypadku natomiast jeżeli przedmiotowa nieruchomość stanowiła majątek odrębny małżonka i małżonkowie nie zawierali żadnych umów małżeńskich rozszerzających ustrój majątkowy, oznacza to że w dniu śmierci spadkodawcy tj. 14 lipca 2007 r. wnioskodawczyni w drodze dziedziczenia testamentowego nabyła całą nieruchomość a więc stała się jej wyłącznym właścicielem. Oznacza to zarazem, że przychód uzyskany ze sprzedaży 1/3 części nieruchomości (ogrodu) będzie w całości podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.

Bez znaczenia przy tym pozostaje cel na jaki zostaną przeznaczone środki ze sprzedaży przedmiotowej części nieruchomości, gdyż ustawa o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2008 r. nie uzależnia zwolnienia od sposobu wydatkowania pieniędzy uzyskanych ze zbycia.

W tym stanie rzeczy stanowisko wnioskodawczyni należało uznać w całości za nieprawidłowe.

Dodatkowo wyjaśnić należy, że w przedmiotowym wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego wnioskodawczyni zawarła prośbę o zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych od sprzedaży nieruchomości tj. 1/3 części ogrodu. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów upoważniony jest jedynie do wydawanie interpretacji przepisów prawa i nie posiada instrumentów prawnych do rozpatrzenia wniosku w części dotyczącej zwolnienia z podatku dochodowego. Wobec tego tut. organ na podstawie dyspozycji do art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) przedmiotowy wniosek w części dot. prośby o zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych od sprzedaży nieruchomości tj. 1/3 części ogrodu przekazał zgodnie z właściwością do właściwego organu tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu. Wobec tego, rozstrzygnięcia w przedmiotowym zakresie wnioskodawczyni winna oczekiwać ze strony tamtejszego organu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała ul. Traugutta 2a.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl