IBPB2/415-1553/08/JT

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 28 listopada 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/415-1553/08/JT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana A. S., przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 24 września 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziałów w nieruchomości uzyskanych w spadku po rodzicach:

* w części dotyczącej sprzedaży udziału w domu mieszkalnym nabytego w spadku po matce (tzw. ulgi meldunkowej) - jest prawidłowe

* w pozostałej części - jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2008 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziałów w nieruchomości uzyskanych w spadku po rodzicach.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 8 października 1996 r. zmarł ojciec wnioskodawcy. Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 22 lipca 2003 r. spadek nabyli: wnioskodawca i jego rodzeństwo udział wynoszący 3/20 całości każdy oraz matka udział wynoszący 5/20 całości. W skład spadku wchodził budynek mieszkalny z zabudowaniami - wzniesione w połowie lat sześćdziesiątych przez rodziców na działce o pow. 0,3767 ha. Wnioskodawca był zameldowany na pobyt stały w ww. budynku mieszkalnym do 1980 r. przez około 23 lata.

Postanowieniem Sądu Rejonowego przeprowadzony został częściowy dział spadku po ojcu wnioskodawcy i częściowy podział majątku dorobkowego jego rodziców, którego przedmiotem była działka gruntowa o pow. 48a, o wartości 1000 zł W wyniku tego działu spadku wyłącznym właścicielem działki została siostra wnioskodawcy, bez spłat na rzecz pozostałych uczestników postępowania.

W dniu 7 maja 2007 r. zmarła matka wnioskodawcy. Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 11 lutego 2008 r. spadek po matce nabył wnioskodawca wraz z rodzeństwem - każde z nich udział wynoszący 1/5. Po śmierci matki nie był przeprowadzany dział spadku. Spadkobiercy mają zamiar sprzedać nabytą nieruchomość.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej i tym samym zwolnienie z podatku od sprzedaży ww. gospodarstwa.

Zdaniem wnioskodawcy, prawo do ulgi meldunkowej będzie przysługiwać dlatego, że regulujący tę ulgę art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa daty, od której należy liczyć okres zameldowania. Tym samym nie uzależnia zameldowania od posiadania tytułu własności do nieruchomości lub lokalu. Istotny jest jedynie fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w sprzedawanym lokalu lub budynku nie krócej niż rok przed datą sprzedaży.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 m.in.:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do przychodu (dochodu) uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych po 1 stycznia 2007 r.

Oznacza to, że nowe zasady opodatkowania mają zastosowanie wyłącznie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r.

Dla ustalenia zobowiązania podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości istotnym jest więc określenie sposobu oraz czasu nabycia zbywanej nieruchomości.

Stosownie do art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku jedynie potwierdza fakt uprzedniego nabycia. Oznacza to, iż dniem nabycia przez wnioskodawcę spadku jest data śmierci każdego ze spadkodawców.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić iż nabycie przez wnioskodawcę udziałów w przedmiotowej nieruchomości nastąpiło w różnym czasie i pod rządami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w różnych brzmieniach.

* udział w nieruchomości w wysokości 3/20 - jako spadek po ojcu - nabyty został w dniu 8 października 1996 r. tj. z chwilą jego śmierci.

W związku z powyższym, ponieważ od końca roku 1996, w którym miało miejsce nabycie przedmiotowej nieruchomości upłynęło 5 lat, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, sprzedaż nieruchomości w tej części nie będzie stanowić źródła przychodu i nie podlega opodatkowaniu;- udział w nieruchomości w wysokości 1/20 (5/20 udziału nabytego w spadku po mężu przez matkę x 1/5 = 1/20) - jako spadek po matce - nabyty został w dniu 7 lutego 2007 r.

Zatem tylko do tej części nieruchomości zastosowanie będą miały przepisyustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym po 31 grudnia 2006 r., w związku z tym sprzedaż nieruchomości w tej części podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2007 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) -c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i płatny jest w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. (art. 22 ust. 6d ww. ustawy).

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b.

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d.

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

* jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22,

Określony w ustawie dwunastomiesięczny okres zameldowania odnosi się do daty zbycia nieruchomości. Żaden przepis prawa nie uzależnia też obowiązku zameldowania od posiadania tytułu własności do lokalu. Nie jest więc konieczne, by wnioskodawca był właścicielem udziału w nieruchomości przez cały ww. wymagany okres. Istotny jest tu tylko sam fakt zameldowania na pobyt stały w danym budynku, natomiast istniejące stosunki własnościowe przypadające na okres ww. 12 miesięcy pozostają bez wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia.

Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. (art. 21 ust. 21 ww. ustawy).

W odniesieniu do osób, które uzyskały lub uzyskają tego rodzaju przychody w 2008 r. termin do złożenia tego oświadczenia został przedłużony do 30 kwietnia 2009 r., co wynika z postanowień § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz. 361).

Zaznaczyć należy, iż zwolnieniem tym jest objęta jedynie wartość udziału w budynku mieszkalnym. Przychód ze sprzedaży udziału w gruncie związanym z tym budynkiem podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z zasadami przedstawionymi wyżej. Podobnie opodatkowaniu podlega przychód ze sprzedaży zabudowań gospodarczych.

Biorąc pod uwagę cytowane powyżej przepisy prawa i przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy że:

* sprzedaż udziału w nieruchomości (3/20) nabytego w spadku po ojcu w dniu 8 października 1996 r. nie będzie podlegała opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, ponieważ od końca roku 1996 r., w którym miało miejsce nabycie przedmiotowego udziału upłynęło 5 lat; sprzedaż udziału (1/20) w domu mieszkalnym nabytym w spadku po matce w dniu 7 maja 2007 r. może być zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy pod warunkiem, że wnioskodawca złoży w wymaganym terminie oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania ze zwolnienia we właściwym urzędzie skarbowym; sprzedaż udziału w gruncie (1/20) nabytego w spadku po matce podlegać będzie podatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie wnioskodawcy i nie ma mocy wiążącej dla pozostałych spadkobierców.

Chcąc uzyskać interpretację każda z tych osób musi osobiście lub za pomocą ustanowionego pełnomocnika zwrócić się do tut. Organu o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie i uiścić związaną z tym opłatę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl