IBPB2/415-1514/08/ASz

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 1 grudnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/415-1514/08/ASz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2008 r. (data złożenia w tut. Biurze - 12 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2008 r. w tut. Biurze został złożony Pana wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w drodze spadku po matce, która zmarła 25 marca 2005 r. nabył nieruchomość w postaci mieszkania. Zgodnie z postanowieniem sądowym z dnia 11 marca 2008 r. nabył spadek po zmarłej w całości, gdyż jest jedynym spadkobiercą. Wnioskodawca został zobligowany do uregulowania podatku od spadku. 12 sierpnia 2008 r. zapłacił podatek w kwocie 4.540,00 zł. Nabyte w drodze spadku mieszkanie wnioskodawca zamierza sprzedać.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z podatku przy sprzedaży mieszkania. Jakie warunki musi spełnić by zwolnienie uzyskać (termin zgłoszenia sprzedaży do urzędu skarbowego, odpowiedni zapis w akcie notarialnym itp.)

Zdaniem wnioskodawcy w związku z faktem, iż zgon spadkodawcy nastąpił przed 1 stycznia 2007 r., a wnioskodawca jest jedynym spadkobiercą po zmarłej, podlega on przepisom obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. i może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Oznacza to zarazem, iż nowe zasady opodatkowania mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że wnioskodawca nabył mieszkanie w drodze spadku po matce zmarłej w dniu 25 marca 2005 r. W dniu 11 marca 2008 r. zgodnie z postanowieniem sądowym nastąpiło stwierdzenie nabycia spadku. Nabyte w spadku mieszkanie wnioskodawca zamierza sprzedać.

Zgodnie z art. 925 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku natomiast stosownie do art. 924 Kodeksu spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Z powyższego wynika, że momentem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy a postanowienie sądu nie decyduje o nabyciu, lecz jedynie potwierdza fakt nabycia. Oznacza to, iż wnioskodawca nabył spadek po matce w dniu jej śmierci tj. 25 marca 2005 r., a nie w dniu stwierdzenia nabycia spadku przez Sąd. Stwierdzenie nabycia spadku w niniejszej sprawie, dokonane postanowieniem Sądu w dniu 11 marca 2008 r. było konsekwencją wcześniejszego nabycia spadku po osobie zmarłej w dniu 25 marca 2005 r. Tym samym do opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku po matce będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Stosownie do art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. podatek od przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Powyższa zasada nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

Równocześnie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) w całości, jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

Zaznaczyć jednak trzeba, że nabycia w drodze spadku nie można utożsamiać z nabyciem w drodze działu spadku, w konsekwencji przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku nie korzystałby ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy. Z wniosku wynika jednak że wnioskodawca jest jedynym spadkobiercą.

W związku z powyższym jeśli wnioskodawca sprzeda mieszkanie nabyte w 2005 r. w drodze spadku po matce to przychód uzyskany ze sprzedaży będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. do skorzystania z tego zwolnienia nie jest wymagane złożenie oświadczenia, deklaracji ani zgłoszenie sprzedaży do urzędu skarbowego.

Przepisy prawa podatkowego nie uzależniają zwolnienia od jakichkolwiek zapisów w akcie notarialnym, choć w aktach notarialnych zawierane są informacje o sposobie nabycia zbywanej nieruchomości czy prawa. Informacje te są wykorzystywane dla celów dowodowych.

Zatem stanowisko wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl